کسب نمرات بهتر در امتحانات و آزمونها

صرفنظر از انواع تستها و امتحاناتی که دانشجویان در دانشگاه و همچنین محصلین در دیگر مقاطع تحصیلی با آنها مواجه هستند, با رعایت برخی اصول و تکنیهائی میتوان به کسب نمرات بهتر و قویتر امیدوار بود. البته این به آن مفهوم نیست که چند راهکار وجود دارند که میتوانند برابری کنند با دهها و صدها ساعت مطالعه سخت و سنگین و یا اینکه در شب قبل از تستهای مهم آکادمیک و علمی میتوان تنها با حفظ کردن برخی نکات و قوانین بسیار موفق ظاهر شد. اما بر اساس تجربه روانشناسان و افراد صاحب نظر در زمینه آموزش و پرورش و همچنین روانشناسی میتوان به ذکر نکاتی سودمند در این حوزه پرداخت. مثلا هیچ شکی وجود ندارد که داشتن آرامش به همراه استراحت کافی در روزهای منتهی به آزمونها میتوانند بسیار به داوطلبین در جلسات کمک کنند.

How do you feel when taking exams, freaking out or actually passing them like a breeze شما در هنگام امتحان دادن چه احساسی دارید؟ حالت ترس شدید را تجربه میکنید یا مثل آب خوردن آزمونها را برگزار میکنید؟ It is acceptable to experience having stress up to a degree, associated with taking tests but in a logical manner این مساله قابل قبول است که تا حدی معقول در زمینه امتحانات یک فرد استرس داشته باشد This matter holds true almost about all students in high school as well as in college این مقوله تقریبا در مورد همه محصلین در دبیرستان و دانشکده صدق میکند In order to have better scores, one needs to overcome anxiety up to a large degree and improve and enhance their memory and recall when taking exams

به منظور کسب نمرات مناسب, یک فرد نیاز به این دارد تا حد زیادی بر نگرانی و اضطراب غلبه نماید و قدرت ذهن و حافظه و یاد آوری خود را در هنگام امتحان دادن تقویت کند Here are a few practical, useful guidelines for all test takers در ذیل به نکاتی کاربردی اشاره میشود که برای همه افرادی که در تستها شرکت میکنند مفید هستند Getting a good night sleep the night before the exam seems like priority یکی از اولویتها داشتن استراحت کافی در شب قبل از امتحان میباشد When entering the exam hall, having a relaxed feeling can greatly help you, so do not stay up all night before the test date in order to ramp up your mental and physical energy هنگامیکه شما وارد سالن امتحانات میشوید, داشتن روحیه آرام میتواند بسیار به شما کمک کند, بنابراین از بیدار ماندن در شب قبل از تاریخ آزمون اجتناب کنید به منظور افزایش انرژی و توان ذهنی و بدنی خود.

Breathing techniques have proved to be helpful as well, so take a few deep breaths before putting your pen down to the test paper as this way you will have a better, more confident feeling before, during, and after sitting the exam روشهای تنفسی ثابت کرده اند که میتوانند مفید باشند, بنابراین قبل از اینکه قلم خود را بر روی برگه آزمون قرار دهید برای نوشتن چند نفس عمیق بکشید, تا به این وسیله احساس بهتری در قبل, در حین, و پس از برگزاری امتحان داشته باشید When the test papers are passed out by the teachers, skim through the questions and it is advised to skip the difficult ones for a while, so begin answering the easy ones first that you are confident in and don’t forget the breathing technique again when encountering difficult ones to relax and better focus

هنگامیکه برگه های امتحان توزیع شدند, نگاه مختصری به سؤالات بیندازید و توصیه میشود تا برای مدتی به سراغ پرسشهای دشوار نروید, پس بنابراین ابتدا با پرسشهای آسان شروع کنید که مطمئن هستید و روش تنفس را هم فراموش نکنید هنگامیکه نوبت به سؤالات سخت میرسد تا بهتر تمرکز کرده و آرامش داشته باشید Remind yourself just how smart you are and that you have already read the books, done plenty of reviews and all the information is already stored in your mind, and you simply need to relax, focus and remember the answers به خودتان یادآوری نمایید که چقدر باهوش میباشید و اینکه قبلا بارها مرور کرده و کتابها را مطالعه کرده اید و اینکه اطلاعات مورد نیاز پیش از این در ذهن شما ذخیره شده است و از طریق داشتن احساس آرامش و تمرکز آنها را بخاطر خواهید آورد Don’t forget that having self-confidence and relaxation will trigger your brain to remember the answers needed for the exams فراموش نکنید که داشتن اعتماد به نفس و احساس آرامش منجر به تحریک ذهن شما خواهند شد تا پاسخهای مورد نیاز جهت امتحانات را به خاطر بیاورید.