نظارت و بهبود نمرات دریافتی در کارنامه دانش آموزان

شاید گله و ناراحتی برخی از والدین و معلمین دلسوز در مدارس و دانشگاهها این باشد که با وجود استعداد در بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان, به دلیل برخی مشکلات آنها قادر نباشند تا بهترین نمرات ممکن را در امتحانات و آزمونها کسب نمایند و در واقع نتوانند از تمام ظرفیت بالقوه علمی پژوهشی خود استفاده نمایند. در این میان نقش والدین و معلمین و اساتید چیست و آنها از چه راهکارهائی میتوانند استفاده کنند تا به این موضوع بپردازند؟ بسیاری از دانش آموزان در منزل پس از بازگشت از مدرسه ساعتها وقت آزاد در اختیار دارند ولی نحوه مدیریت آن هم حائز اهمیت میباشد. تغییر دادن طرز تفکر بچه ها و محصلین به سمت تقویت اعتماد به نفس و اینکه آنها میتوانند به راحتی از پس آزمونهای دشوار برآیند هم در این زمینه مهم میباشد.

It is generally believed that nearly all children and students possess some untapped potentials when it comes to taking exams and getting scores but parents can help them a lot in order to bring those skills and talents out and display them باور عمومی این است که تقریبا همه بچه ها و دانش آموزان از مهارتها و استعدادهائی برخوردار هستند که تقریبا دست نخورده و بکر باقیمانده اند در زمینه امتحان دادن و کسب نمرات و اینکه والدین آنها میتوانند نقش مهمی در بروز و ظهور این مهارتها و استعدادهای دانش آموزان در مدرسه ایفا نمایند In fact, parents can play crucial roles at home and act more influentially and impressively to encourage their children to study more

در واقع, والدین میتوانند نقش مهمی ایفا کنند در منزل در زمینه تاثیر گزاردن بر روی فرزندانشان تا بیشتر به مطالعه بپردازند The fact is that the concept of education is not solely a teacher’s job and parents are truly known as trainers from childbirth to school age for their children and using their common sense and further involvement, parents can literally assist their kids with studying better and obtaining finer scores حقیقت این است که مقوله آموزش صرفا کاری بر عهده معلم نیست و در حقیقت این اولیاء فرزندان میباشند که از زمان تولد تا هنگام مدرسه مسؤلیت آموزش و تربیت آنها را برعهده هستند و بطور قطع میتوانند از طریق تکیه بر عقل سلیم و مشارکت بیشتر به بچه های خود در مطالعه بهتر و کسب نمرات قویتر یاری رسانند.

Good, involved, and passionate parents can make time for their students to study better at home, and they display a positive attitude towards school and education والدین خوب, با مشارکت, و همچنین دلسوز در محیط منزل برای فرزندانشان زمان مناسب جهت مطالعه را فراهم مینمایند و به مقوله مدرسه و آموزش با دید مثبت مینگرند As a matter of fact, parents can have a catalyst impact on their children to achieve their educational goals in life درواقع, پدر و مادرها میتوانند نقش کاتالیزور یا تسهیل کننده را بر روی فرزندان خود داشته باشند تا آنها در زندگی به اهداف خود دست یابند Here are a few guidelines for parents to keep in mind در ذیل به نکاتی اشاره میشود که والدین میتونند آنها را در ذهن خود داشته باشند.

Establishing the habit of reading books so that their kids would follow them as well برقرار کردن عادت مطالعه در منزل به طوری که فرزندانشان نیز این عادت را از آنها فراگیرند When students study chapters of their books at home, parents are advised to engage via negotiating the lessons and asking and answering questions with their children هنگامیکه در منزل دانش آموزان فصلهای کتاب را در منزل مطالعه میکنند, والدین میتوانند مشارکت کنند در زمینه پرسش و پاسخ و بحث درباره دروس با فرزندانشان Discussing with children about activities at school and also developing the skills to read books and study independently بحث کردن با فرزندان در زمینه فعالیتها در مدرسه و اینکه به ارائه و برقراری مهارتهای مطالعاتی مستقل بپردازند Encouraging children to dedicate and establish a regular homework habit and time in a quiet space like their room and that they can monitor their progress تشویق کردن بچه ها به اختصاص دادن و برقراری یک عادت و زمان معین برای انجام تکالیف مدرسه در محیطی آرام در منزل, مثلا اتاقشان و اینکه آنها بتوانند بر پیشرفت تحصیلی آنها نظارت داشته باشند.