توصیه ها و راهکارهائی برای معلمین و آموزگاران جدید

افرادی که پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان و دانشگاه در مدارج کاردانی یا کارشناسی در رشته های آموزشی و علمی صاحب مدارک و مدارج آکادمیک میباشند طبیعتا علاقمند به ورود به رشته معلمی هستند و در مدارس و یا دانشگاهها به زودی درخواست شغل را مطرح خواهند نمود. ولی برای مربیان جدید چه توصیه هائی میتوان ارائه کرد جهت هر چه بهتر تعامل داشتن با دانش آموزان و دانشجویان و همچنین اعضاء هیات علمی دانشگاهها و والدین بچه ها جهت نیل به پیشرفت تحصیلی قویتر؟ آیا با استفاده از امکانات چند رسانه ای و مبتنی بر فضای مجازی جدید میتوان به کسب نمرات بهتر در آموزشگاهها رسید؟ آیا سلسله نکات و راهنمائیهایی برای آموزگاران میتوان تدوین کرد که مورد استفاده مربیان در مقاطع مختلف تصحیلی قرار گیرند؟

We are going to mention a few helpful hints for newly graduated teachers قصد داریم به نکات و راهنمائیهایی اشاره داشته باشیم برای معلمینی که به تازگی فارغ التحصیل شده اند Let’s begin with getting familiar with the school site and campus, as well as facilities plus resources including libraries and playgrounds در ابتدا با آشنا شدن با محیط مدرسه آغاز میکنیم و همچنین پردیس آن به همراه منابع و امکانات شامل کتابخانه ها و زمینهای بازی A good new teacher will tap into the media center at institutes since they offer valuable educational resources for the trainers and students یک معلم جدید خوب از مراکز رسانه ای در آموزشگاهها بازدید میکند چون آنها ارائه دهنده امکانات آموزشی ذیقیمت برای مربیان و دانش آموزان میباشند.

There are usually other veteran teachers to become familiar with when finding a job at new schools پس از یافتن مشاغل جدید در مدارس, عموما دیگر معلمین کهنه کار و با تجربه حضور دارند برای معاشرت و آشنا شدن Issues like providing information about educational materials, procedures, insurance coverage, staff development, curriculum, plus other key points can be discussed in such meetings and interactions مواردی همچون ارائه اطلاعات درباره مطالب آموزشی, روشها و کارکردها, پوشش بیمه, منابع توسعه کارمندان, برنامه و تقویم آموزشی به همراه نکات کلیدی دیگر در چنین آشنائیها و جلسات مورد بحث قرار میگیرند Planning for the first day, week, and month of the new school year for the new teachers can be very significant

میتوان از موارد قابل اهمیت برای معلمین جدید اشاره داشت به برنامه ریزی برای نخستین روز, هفته, و ماه سال تحصیلی جدید Deciding on the classroom procedure and establishing a positive perspective can be recommended از موارد توصیه شده میتوان به برنامه ریزی برای کلاسهای درس و همچنین داشتن روحیه مثبت اشاره داشت Issues to observe include student behavior, homework, educational stuff to acquire, classroom rules and ensuring the students notice and follow them are among the keys as well دیگر مواردی که میتوان به آنها اشاره داشت عبارتند از رفتار دانش آموزان, تهیه مطالب آموزشی, قواعد و قوانین کلاس و اینکه اطمینان حاصل کرد دانش آموزان متوجه آنها شده و قوانین را رعایت میکنند In classrooms, normally team-building techniques are also learned by the students در کلاسها, معمولا دانش آموزان با نکاتی درباره فراگیری کار تیمی هم آشنا میشوند.

Speaking with other colleagues is essential for new teachers at school and college در مدرسه و دانشکده, صحبت کردن با دیگر همکاران هم اکیدا توصیه میگردد As a new teacher, your mind could be filled with plenty of questions pertaining to the school discipline, lesson planning, parent involvement, as well as seeking further tips and suggestions به عنوان یک معلم جدید, ذهن شما ممکن است انباشته شده باشد از پرسشهائی درباره قوانین مدرسه, برنامه ریزی دروس, مشارکت والدین, به همراه دیگر توصیه ها و نکات When it comes to lesson planning, leveraging the internet opportunities can be truly valuable در زمینه برنامه ریزی درسی, استفاده حداکثری از امکانات فضای مجازی میتواند بسیار کارآمد باشد An experienced teacher also contemplates outlining and delivering a monthly online newsletter to the school board as well as the students parents as a valuable vehicle to stay in touch with them همچنین یک معلم با تجربه از تدارک و ارسال ماهیانه خبرنامه اینترنتی برای در تماس بودن با والدین بچه ها و همچنین اولیای مدرسه استفاده مینماید.