مکاتبه با دانشگاه مورد نظر جهت پذیرش

با گشتی مختصر در فضای مجازی و بازدید از وبسایتهای دانشگاهها و مراکر آموزش عالی در کشورهای مختلف در میابیم که در خیلی از موارد در کنار ارسال مدارک تحصیلی مورد نظر جهت بررسی و تحلیل داده ها و نمرات و عملکرد متقاضیان و داوطلبان, به نوعی نامه نگاری اداری هم نیاز است که از آن طریق دانشجویان اقدام به نگارش نامه های چاپی و یا الکترونیکی از طریق رایانامه یا همان ایمیل انجام میدهند و در آنها توضیحاتی ارائه میکنند درباره زندگی و تجربیات تحصیلی و تجاری خود و مربوط به بازار کار و همچنین بر توانائیهای خود صحه گزارده و تاکید مینمایند. آیا تاکنون نیاز داشته اید تا چنین نامه هائی را به رشته تحریر درآورید و آیا اصولا با طرز تهیه و نگارش چنین نامه های اداری آکادمیک آشنا هستید و از مفاد و محتوای آنها آگاهی دارید؟

Do you know how to write your way into your university of choice آیا شما از نحوه مکاتبه جهت ورود به دانشگاه مورد نظر خود آگاه میباشید؟ In this article, we are going to review some guides when it comes to writing and editing the personal statement which is needed by a lot of colleges worldwide در این مقاله, قصد داریم به مرور نکاتی بپردازیم در زمینه نگارش نامه / بیانیه شخصی / فردی که جهت ورود به بسیاری از دانشکده های جهان مورد نیاز است You are highly encouraged to develop your writing and editing skills in order to obtain a perfect, flawless finished admission letter شما را بسیار توصیه میکنیم به تقویت مهارتهای نگارش و ویرایش متون جهت نوشتن یک نامه پذیرش کامل و بدون اشتباه.

While embarking on the personal statement project letter, you need to use your writing skills for your advantage هنگامیکه نوبت به شروع کار بر روی پروژه نامه بیانیه شخصی دانشگاهی میرسد, شما نیاز دارید تا از مهارتهای نگارش خود در جهت منافعتان بهره گیرید A lot of students worldwide have their own reasons while embarking on university admission process and while writing the official letters to the colleges staff, they need to choose appropriate, fascinating topics and subjects بسیاری از دانشجویان در جهان برای ورود به دانشگاه دلایل خود را دارند و هنگام کار بر روی نامه نگاریهای اداری برای پذیرش با کارکنان دانشکده ها, آنها نیاز دارند تا از مطالب و موضوعات مناسب و جذاب استفاده نمایند.

A typical compliant made by the admission officers of many universities is that the student personal statements they receive mostly look and seem the same and identical, containing cliche topics یکی از گله و شکایتها که توسط کارمندان بخش پذیرش بسیاری از دانشگاهها مطرح میشود این است که بیانیه های فردی / شخصی دانشجوئی که به دست آنها میرسد عموما بسیار شبیه به یکدیگر بوده و حالتی کپی و عین هم و کلیشه دارند The mistake made by some students is to search the net, looking for some sample admission letters and then making a similar form اشتباهی که از سوی برخی از دانشجویان اتفاق می افتد این است که با گشتی در فضای مجازی, به دنبال برخی از نمونه نامه های پذیرش گشته و سپس فرمهای شبیه به آنها تهیه میکنند Your admission letter needs to seem unique and different from others sent to the college نامه پذیرش شما بایستی منحصر به فرد بوده و با دیگر نامه های ارسال شده به دانشکده تفاوت داشته باشد.

A good general rule of thumb is to prepare and structure the letter containing digestible chunks, with several paragraphs, each containing around one hundred words, revolving around one essential aspect of your life and studies قانون مناسب عمومی در زمینه نگارش و ساختار بندی این نامه کنار هم قرار دادن تعدادی بخشهای قابل درک و هضم میباشد, در قالب تعدادی پاراگراف که هر یک حدودا شامل صد کلمه میباشند و به جنبه ای مهم از زندگی و مطالعات و تحصیلات شما میپردازند Writing in a compelling manner is also a good idea, planning your paragraphs to give the admission officers a tip, clue, or glow to wish to continue to the next section نگارش به سبک جذاب نظری مناسب میباشد, برنامه ریزی و طرح پاراگرافها به گونه ای که به کارمندان بخش پذیرش انگیزه و نکته و اشاره داده شود تا آنها علاقمند به ادامه مطالعه تا قسمت بعدی نامه گردند.

The first paragraph actually is going to serve as an exciting and dynamic narrative to capture the attention of readers and consequently, the subsequent and following ones will look as an outline to why you wish to study at your designated and selected field در واقع پاراگراف اول به عنوان یک روایت جذاب و پویا در نظر گرفته میشود که جلب توجه خوانندگان را مینماید و در نتیجه دیگر پاراگرافها به این منظور انتخاب میشوند تا به این عنوان به نظر برسند که شما چرا تصمیم به انتخاب و تحصیل در رشته مورد نظر و انتخابی خود را دارید The compelling and major memories and experiences since childhood can be included in one of the sections in the body of your article در یکی از بخشهای بدنه مقاله شما, خاطرات و تجربیات مهم از دوران کودکی میتوانند ذکر شوند Choosing the main topics and leaving out the unimportant ones always seem like challenges for most students برای اکثر دانشجویان, انتخاب موضوعات مهم و صرفنظر کردن از مطالب کم اهمیت همواره جزء چالشها محسوب میگردند.

Organizing your materials into a few paragraphs seems paramount and you need to apply the criterion at this stage in order to grab sufficient interest of the admission officers at your university of choice مرتب کردن و نظم دادن به مطالب مورد نظر در چندین پاراگراف از اهمیت بالائی برخوردار میباشد و شما نیاز دارید تا در این مرحله به انتخاب معیارهائی بپردازید که توجه کارمندان بخش پذیرش دانشگاه مورد نظر شما را جلب نمایند Each and every written paragraph needs to look pleasing and at the ending part a nice conclusion seems necessary هر یک از پاراگرافهای نوشته شده بایستی تا مناسب به نظر رسیده و در انتهای مقاله یک نتیجه گیری شایسته مد نظر میباشد Please note that in most cases, a unique, yet simple, and not complicated admission letter will suffice لطفا دقت کنید که یک نامه پذیرش منحصر به فرد و در عین حال ساده در بیشتر موارد کافی و بسنده میباشد.