کار و فعالیت همراه با ترکیب حروف اضافه

کلماتی که به معنی کار و فعالیت بدنی و جسمی و همچنین فکری میباشند تعدادشان مسلما زیاد و متعدد و متنوع میباشد ولی در کنار همه این موارد مترادفها و کلمات هم معنی میتوان به نقش مهم حروف اضافه هم اشاره داشت که با استفاده از آنها عبارات حرف اضافه هم تشکیل و مورد کاربرد قرار میگیرند. در این مجال به بررسی این موارد میپردازیم پس لطفا شما هم در مطالعه این بخش با ما همراه شوید. مثلا خالی از لطف نیست که آگاه باشیم چه عبارات حرف اضافه مورد استفاده قرار میگیرند در موارد و عبارات و مضامینی همچون کار کردن در محل و جائی مثال خانه و اداره و همچنین کار کردن برای یک شرکت و هنگام صحبت درباره یک کار مهم و مطالب دیگر چون تعداد عبارات ترکیبی که در این مورد در لغتنامه ها وجود دارند خیلی زیاد است.

There is a myriad number of prepositions which can combine with the verb Work such as Working at a place, Working for a company, Working on something and so forth تعداد زیادی از حروف اضافه وجود دارند که میتوانند با فعل کار کردن ترکیب شوند از قبیل کارکردن در یک محل, کارکردن برای یک شرکت, کارکردن بر روی چیزی و غیره Interestingly, the term Work can appear as a noun and an adjective in context as well نکته جالب این است که کلمه Work / کار / میتواند به عنوان اسم و صفت نیز در متون کاربرد داشته باشد But mostly we associate the word Work with a verb in sentences اما در اکثر مواقع ما کلمه Work / کارکردن / را در جملات به عنوان فعل میشناسیم.

In this sense, the verb Work is used in the pattern together with a preposition and a noun at the end of the phrase در این مفهوم فعل کارکردن Work به همراه یک حرف اضافه و اسم در انتهای عبارت کاربرد دارد Alex works at a hospital او در یک بیمارستان مشغول به کار میباشد So the interpretation of this sample sentence is that Alex has a job and currently he is a hospital employee بنابراین تفسیر این جمله نمونه این است که الکس یک شغل دارد و در حال حاضر کارمند یک بیمارستان است Generally speaking, the combination of Work In / At is used to respond to a question about someone’s job and its location معمولا از ترکیب کارکردن در Work In / At در هنگام پاسخ دادن به پرسشی درباره شغل و مکان آن استفاده میگردد.

He works in the medical field او در زمینه پزشکی شاغل است Now let’s continue the applications of prepositions with the verb Work حالا به اتفاق ادامه میدهیم کاربرد حروف اضافه با فعل Work کار کردن را I work for the national TV and Radio department من در اداره رادیو تلویزیون ملی / سراسری کار میکنم Currently we are working with a business partner در حال حاضر ما در حال کار با یک شریک تجاری هستیم The phrasal verb Work Under means to operate under supervision and management of someone at an office or department عبارت فعلی کار کردن زیر دست / تحت اوامر / فردی به مفهوم کار کردن تحت نظارت و مدیریت فردی در یک اداره یا سازمان میباشد I work under a professional computer engineer at college در دانشکده محل کارم مافوق من یک مهندس رایانه با تجربه میباشد.

Let’s keep working on the project at hand بیائید به ادامه کار بپردازیم بر روی پروژه در دست اقدام Recently we have been working out of the capital اخیرا ما در خارج از پایتخت مشغول کار بوده ایم As you can observe, several phrasal verbs have been listed with combination of the verb Work plus prepositions همانطور که ملاحظه میکنید, چندین عبارت فعلی ذکر شده اند از ترکیب فعل کار کردن Work و حروف اضافه This is a complex dilemma and I cannot work out the implied meaning این یک دوراهی پیچیده است و من قادر نیستم تا متوجه مفهوم مورد دلالت بشوم How many times do you work out at the gym during the week در طول هفته چند بار برای ورزش و نرمش به باشگاه میروید؟