استفاده از ماسک در بیرون از منزل یا عدم کاربرد آن

در حال حاضر که تقریبا همه جهان و کشورها با بیماری کووید نوزده یا همان ویروس کرونا در حال مقابله میباشند مسلما از جانب مراکز علمی و پزشکی توصیه های زیادی به افراد ارائه میشوند که در صورت رعایت کامل آنها میتوان تا حد بسیار زیادی از شیوع و گسترش این بیماری و ویروس در شهرها و کشورها جلوگیری کرد. قطعا با گسترش آگاهی و پیامهائی که از طریق رادیو و تلویزیون پخش میشوند همه ما با این پیامها و دستورالعملها آشنا هستیم از قبیل رعایت بهداشت فردی شامل شسشتوی دستان با آب گرم و صابون چندین بار در طول روز و همچنین رعایت فاصله فردی در محیطهای سربسته و استفاده از ماسکها و تعویض آنها هر چند ساعت یکبار و در این مقاله به مورد سوم درباره استفاده از ماسکها اشاره میکنیم همراه با تعدادی راهنمائی و نکات.

There is still a lingering question as to whether or not we should keep wearing facial masks outdoors هنوز پرسشی مستمر وجود دارد درباره این موضوع که آیا ما بایستی در بیرون از منزل هم به استفاده از ماسک صورت ادامه دهیم Checking out most medical reports and the advice given by doctors and nurses, the risk of viral transmission of most respiratory diseases outside is actually pretty low با بررسی اکثر گزارشهای پزشکی و نصیحت ارائه شده توسط پزشکان و پرستاران درمیابیم که خطر شیوع و سرایت اکثر بیماریهای تنفسی در فضای آزاد خیلی ضعیف بنظر میرسد.

Fortunately in most countries the residents are getting vaccinated and nowadays there is fine springtime weather and direct sunshine outdoors and many people still mask up outside even when the areas are not too crowded خوشبختانه در بیشتر کشورها ساکنین در حال واکسن زدن میباشند و امروزه هوای بهاری و خورشید تابان در بیرون هست و هنوز بسیاری از افراد در فضای بیرون ماسک میزنند حتی وقتی مناطق خیلی شلوغ نیست It seems that transmission and spread of the illness Covid-19 is weaker and less likely outdoors compared with crowded indoor settings به نظر میرسد که سرایت و شیوع بیماری کووید نوزده در فضاهای بیرونی نسبت به مکانهای شلوغ داخلی ضعیفتر و غیر محتمل تر میباشد.

Given the pandemic situation today, it is quite understandable that people still remain kind of fearful and concerned as they encounter others outside in parks or streets who are unmasked با توجه به شرایط بیماری فراگیر امروزی, کاملا قابل درک میباشد که مردم هنوز قدری نگران و مضطرب میباشند در هنگام مواجهه با افرادی که در پارکها و خیابانها ماسک بر صورت ندارند A couple of notes should be taken here including whether or not the people we encounter outside are sick or vaccinated or carry the virus میتوان به چندین نکته در این باره اشاره داشت از قبیل اینکه آیا افرادی که در محیط بیرون با آنها برخورد داریم بیمار هستند یا واکسن زده اند یا ناقل ویروس میباشند It is believed that having brief encounters with unmasked people while passing on the pavement or running in the park is not that risky

باور همگانی بر این است که داشتن برخورد مختصر با دیگر افراد در هنگام راه رفتن بر روی پیاده رو و یا دویدن در پارک آنقدرها هم خطرناک نیست The logic is that while being outdoors the risk of inhaling the virus due to proper air ventilation is very negligible دلیل منطقی این است که هنگام بیرون بودن به جهت وجود تهویه هوای مناسب خطر تنفس کردن ویروس بسیار بعید به نظر میرسد And even if others cough or sneeze as they walk past, the odds of catching the droplets of the infection remains low and not to worry about و چنانچه دیگران هنگام عبور کردن سرفه یا عطسه کنند, احتمال دریافت عفونت و ذرات بیماری ضعیف بوده و جای نگرانی نیست But once we are indoors with others present and without proper ventilation and in a small room, everyone should be distanced and masked ولی چنانچه ما در محیط داخلی کوچک هستیم در حضور دیگران و مکان تهویه مناسبی ندارد, همه افراد بایستی تا فاصله فردی را رعایت کرده و ماسک بزنند Additionally, even while being outdoors, and having an extended talk with someone who we are certain is not vaccinated, both of us should wear masks به علاوه, هنگامیکه بیرون هستیم و سرگرم صحبت طولانی با یک فرد که مطمئن هستیم واکسن نزده است, هر دو ما بایستی ماسک بزنیم.