ویروس کرونا و قرارگیری چند صفت در کنار آن

در جهان علم و دانش به موازات کلمات و احتمالا عوارض و بیماریهائی که بروز میکنند و این اسامی هم در مطبوعات جهان نوشته و توسط مردم کشورهای مختلف شنیده میشوند صفتهائی هم توسط افراد و پزشکان و صاحبنظران در حوزه ادبیات و پزشکی در کنار این امراض قرار میگیرند. مثلا میگویتند فلان تب سخت است یا وارداتی و از دیگر کشورها میباشد و یا فلان ویروس مسری و با شیوع بالاست و یا فلان واکسن قوی و سریع الاثر میباشد و میتوان به این لیست کلمات و صفات دیگری هم افزود. ولی امروز قصد داریم درباره ویروس جدید کرونا که تقریبا بیش از یکسال است که جهان را درگیر خود کرده است صحبت کنیم و نگاهی بیندازیم به طیف صفتهائی که در مطبوعات و رادیو تلویزیونهای جهان درباره و در هنگام اشاره به آن استفاده میشوند.

More than a year has passed since the global population heard about the arrival and presence of a new disease caused by the Coronavirus بیش از یکسال میگذرد از هنگامیکه جمعیت جهان درباره ورود و حضور یک بیماری جدید به نام ویروس کرونا مطالبی شنیدند But from a literary aspect, more than one adjective has been used by journalists to refer to this illness including New, Novel, Contagious, etc ولی از جنبه ادبی که به این قضیه بنگریم, بیش از یک صفت توسط روزنامه نگاران استفاده شده است تا به این بیماری جدید اشاره کنند از قیبل جدید, کمی عجیب و جدید, مسری, و غیره.

If you too feel a bit confused when it comes to referring to the Coronavirus in the press, rest assured that you are not alone since even scientists sometimes find it a bit confusing when it comes to talking about this new virus which has caused a lot of pain as well as trouble all over the world چنانچه شما هم قدری گیج شده اید در زمینه اشاره به ویروس کرونا در مطبوعات, این اطمینان را داشته باشید که در این مورد تنها نیستید و حتی دانشمندان برایشان قدری دشوار است که درباره آن و مشکلات و ناراحتیهائی که در سرتاسر جهان موجب شده است سخن بگویند Everybody already knows that this new virus and illness is quite viral همگان قبلا آگاه میباشند که ویروس و بیماری جدید بسیار فراگیر میباشد.

While checking out the news reports online, you can find the adjective Novel being used a lot when referring to the recent Coronavirus در هنگام بررسی گزارشهای خبری در فضای مجازی, شما میتوانید صفت Novel / جدید / بدیع / و کمی عجیب / را بسیار پیدا کنید در موارد اشاره به ویروس جدید کرونا When describing a phenomenon which is recent and new and unique plus original and a little bit odd, choosing the adjective Novel can be a good idea در هنگام توصیف پدیده ای که اخیر و جدید و بدیع و منحصر به فرد و قدری عجیب و غریب میباشد, استفاده از صفت Novel انتخاب مناسبی میباشد Novel means something new and nearly unidentified before صفت Novel به مفهوم چیزی جدید و تقریبا شناسائی نشده در گذشته میباشد.

That is exactly the reason it makes sense to choose this adjective when describing a new surprising event or odd illness دقیقا به همین دلیل است که استفاده از این صفت منطقی به نظر میرسد در هنگام توصیف یک رویداد تعجب برانگیز و یا بیماری عجیب In order to tackle the novel virus and pandemic, the global community needs to come up with innovative initiatives به منظور برخورد و مواجهه با ویروس و بیماری همه گیر جدید و بدیع, جامعه جهانی نیازمند ارائه طرحهای ابتکاری و خلاقانه است So from now on, when it comes to describing something which has not happened before and is very recent, we can choose the adjective Novel بنابراین از این پس, هنگامیکه نوبت به توصیف چیزی میرسد که خیلی اخیر بوده و در گذشته روی نداده است, میتوانیم از صفت Novel استفاده کنیم.