برنامه ریزی تدریس خصوصی زبان انگلیسی و اهمیت آن

برنامه ریزی صحیح و داشتن اهداف قابل دسترس در دوره های آموزشی تدریس خصوصی زبان انگلیسی از اهمیت به سزائی برخوردار میباشد چون نحوه آغاز این پروژه های آکادمیک در کنار اهدافی که دانشجویان و داوطلبین حضور در این دوره ها در زندگی خود دارند در ترکیب با تجربه مربیان برای نیل به مقاصد علمی همگی میتوانند مهم باشند. زمانبندی در کنار انتخاب روشهای آموزشی که توسط اکثر معلمین مجرب در کلاسها مورد استفاده قرار میگیرند به همراه تعیین سطح صحیح دانش آموزان هم جزو مطالب مهم دیگر هستند. توجه کنید که شرکت در کلاسها صرفا به مفهوم و معادل بهتر صحبت کردن و مکالمه روزمره یا دانش گرامری قویتر نیست بلکه حوزه وسیعتری از مهارتهای علمی آموزشی و ارتباطی و کلامی و نوشتاری را در بر میگیرند.

In terms of setting up a personalized study plan to learn and master English as a second language, a few guidelines can be stated and kept in mind به لحاظ تهیه و تدارک دیدن یک طرح و برنامه درسی شخصی جهت فراگیری و تسلط در انگلیسی به عنوان زبان دوم میتوان به تعدادی راهنمائی اشاره کرد جهت به خاطر سپردن You are going to make your education and private teaching classes plus schedules go right شما قصد این را دارید تا آموزش و تدریس خصوصی خود در کلاسها به همراه برنامه ها را به نحو صحیح اجرا نمائید Having fluency in everyday conversation to many is the first goal to achieve داشتن مکالمه روزمره روان و سلیس برای بسیاری از افراد اولین هدف جهت کسب کردن میباشد.

Learning English language might seem too broad at first glance that you need to break it down into several manageable objectives فراگیری زبان انگلیسی در نگاه اول میتواند قدری کلی به نظر برسد که شما نیاز دارید تا آنرا به تعدادی اهداف قابل مدیریت خرد و تقسیم نمائید In both private and group teaching courses you are expected to measure your overall progress در هر دو کلاسهای تدریس خصوصی و گروهی از شما انتظار میرود تا به ارزیابی میزان پیشرفت کلی خود بپردازید Your pace and speed of learning should mirror your skills and abilities سرعت و میزان فراگیری شما بایستی بازتاب دهنده مهارتها و توانائیهای شما باشند Your study plan should be motivating as well طرح درسی شما همچنین بایستی تا انگیزه بخش باشد.

One of the best ways to measure your overall education progress is to make a comparison between several weeks of learning to find out how you are improving in areas including reading and listening comprehension, writing and speaking یکی از بهترین روشها جهت ارزیابی کلی پیشرفت آموزشی شما این است که مقایسه ای انجام دهید بین چندین هفته از یادگیری تا دریابید چگونه مشغول ارتقاء هستید در زمینه های درک مطلب کتبی و شنیداری, نگارش و صحبت کردن This comparison will definitely make your learning more effective as time goes on با گذر زمان, این کار قطعا منجر به موثر تر نمودن یادگیری شما خواهد شد According to your study plan, you are also expected to set your realistic goals on how you are going to start your English language education and how to move forward

براساس طرح درسی, از شما همچنین انتظار میرود تا اهداف واقع بینانه برای خود در نظر بگیرید به منظور آغاز آموزش زبان انگلیسی خود و پیش روید Your learning speed and rate can be tailored according to your private teaching class hours as well همچنین, سرعت و نرخ یادگیری شما میتواند مبتنی بر اساس ساعات کلاس تدریس خصوصی شما باشد Look for an easy routine to brush up your conversational skills به دنبال برنامه جاری و عمومی خود باشید به منظور افزایش مهارتهای مکالماتی خود Even if you are very busy in your life, you can manage to fit your study plan around and into your tight schedule حتی اگر شما در زندگی خیلی پرمشغله میباشید, میتوانید از عهده گنجاندن برنامه تحصیلی خود در برنامه شلوغتان برآئید Don’t forget that even a tough study plan can be rewarding and motivating فراموش نکنید که حتی یک برنامه تحصیلی شلوغ و سخت میتواند مفید, سودمند و انگیزه بخش باشد.