انواع و کاربرد عبارات در گرامر

از عبارات در تقریبا همه صحبتها و مکالمات روزمره استفاده میشود و همه گویشوران با آنها آشنا میباشند و در نوشتار نیز تقریبا به جزء ثابتی تبدیل شده اند ولی اصولا از منظر گرامری به چند دسته عبارات میتوان اشاره داشت و ساختار و نحوه ادغام آنها با دیگر اجزاء جمله سازی در چیست؟ لطفا در ادامه مطالعه این مقاله با ما همراه باشید چون به این موارد پرداخته میشود. جدا از رسمی یا غیر رسمی بودن این بحث و کاربرد کلماتی که در هنگام ادغام شدن با یکدیگر مفهومی را منتقل میکنند, از طریق فراگیری کامل ساختار تشکیل شدن عبارتها میتوان بهتر سخن گفت و به سولات پاسخ داد و همچنین در نوشته ها قویتر ظاهر شد. یکی از بهترین راههای فراگیری و همچنین به خاطر سپردن کاربرد عبارتها از طریق مثالهای روزمره میباشد.

In terms of defining a phrase in grammar, we can state that it is a unit of one or more words which form a meaningful segment به لحاظ توصیف کردن یک عبارت به لحاظ گرامری, میتوان آنرا به عنوان یک بخش و قسمت یا ساختار در نظر گرفت که از یک یا تعداد بیشتری کلمه تشکیل شده و دارای معنا میباشد A phrase can be used inside a clause میتوان از یک عبارت در داخل یک نیم جمله استفاده کرد Let’s begin with noun phrases which as you can guess, are single or group of words which act like nouns in sentences با عبارات اسمی آغاز میکنیم که همانطور که میتوانید حدس بزنید حاوی یک یا گروهی از کلمات هستند که مانند اسامی در جملات عمل میکنند.

Humans live together انسانها در کنار یکدیگر زندگی میکنند Who wrote the second message چه فردی پیام دوم را نوشته است؟ All the students with ID can enter the exam hall now همه دانش آموزانی که کارت شناسائی همراه دارند میتوانند هم اکنون وارد سالن امتحانات شوند Note that in this educational article, the italic parts are noun phrases توجه کنید که در این مقاله آموزشی کلمات مورب نوشته شده عبارات اسمی میباشند Verb phrases consist of a main verb together with its corresponding auxiliary / modal verb عبارات فعلی تشکیل میشوند از یک فعل اصلی به همراه فعل کمکی / حالتی متناسب با آن I have been reading the book since this morning من از امروز صبح تاکنون مشغول مطالعه این کتاب هستم.

How about adjective phrases which can appear as a single adjective or a group of terms which are built around a single adjective in statements عبارات وصفی چطور که میتوانند به عنوان یک صفت مفرد و یا گروهی از کلمات در کنار یک صفت تنها در عبارات ظاهر شوند؟ He has brown shoes او کفشهای قهوه ای دارد The actor is truly fed up with the script کارگردان حقیقتا از فیلمنامه خسته / بیحوصله شده است In Adverb Phrases, we have one adverb which can be surrounded by one or more words در عبارات قیدی ما یک قید داریم که در اطراف آن یک یا بیشتر کلمه میتوانند قرار گیرند I want the report now من هم اکنون گزارش را میخواهم.

Please finish the report as soon as possible لطفا هر چه زودتر گزارش را تکمیل کنید Finally we get to the prepositional phrase which is made of a preposition followed by a noun phrase functioning as its object in sentences سرانجام به سراغ عبارات حرف اضافه میرسیم که از یک حرف اضافه تشکیل شده اند و پس از آن یک عبارت اسمی قرار میگیرد و در جملات به عنوان مفعول آن کاربرد دارد He is talking about the company او دارد درباره شرکت صحبت میکند He began after a surprisingly long pause وی پس از یک وقفه طولانی تعجب برا انگیز کار را ادامه داد To wrap up, phrases come in five main categories and they contain one or more words joined together to make a conceptual unit برای جمع بندی, عبارات به سه دسته عمده تقسیم بندی میشوند و تشکیل شده اند از یک یا تعداد بیشتری از کلمات که پیوندی مفهومی را تشکیل میدهند.