آیا خودروهای برقی سبز و سازگار با محیط زیست هستند؟

در چند سال اخیر و به موازات افزایش گرمایش کره زمین و همچنین میزان گازهای گلخانه ای و صدماتی که به محیط زیست همه انسانها و کره زمین به علاوه مشکلات لایه ازن وارد شده است, کلمات جدیدی میشنویم و با آنها در مطبوعات و روزنامه ها و رادیو تلویزیون برخورد میکنیم درباره ابداعات و اختراعات و دستاوردهای بشر در حوزه علم و فن آوری تولید خودروهای برقی که به اصطلاح سبز و سازگار با محیط زیست هم شناخته میشوند. ولی واقعا پیامها و خبرها و نویدهائی که توسط خودروسازها به مصرف کنندگان ارائه میشوند چقدر بر مبنای حقیقت و علم نوین و براساس آمار و ارقام میباشند؟ حتی چنین خودروهای سبز و پاک هم به اصطلاح نیاز به بهینه شدن دارند و هنوز مسافتی وجود دارد تا به ماشینهای بدون آثار زیست محیطی دست یابیم.

We all have heard about electric cars but truly how green are they همه ما درباره خودروهای برقی شنیده ایم ولی واقعا آنها چه قدر سبز و سازگار با محیط زیست هستند؟ In short, most plug-in cars are very green but they still have some environmental effects to address بطور مختصر که پاسخ دهیم اکثر خودروهای برقی / شارژی بسیار سبز هستند ولی هنوز دارای آثار زیست محیطی میباشند که بایستی مرتفع گردند Nowadays most governments and automakers are heavily promoting electric vehicles to cut down on oil use and fight carbon dioxide امروزه بسیاری از دولتها و خودروسازان به شدت مشغول تبلیغ و ترویج خودروهای برقی هستند به منظور کاهش استفاده از نفت / بنزین و مبارزه با دی اکسید کربن.

But advantages aside, there are still worries about such cars which are charged up and manufactured concerning their environmental impacts اما در کنار مزیتها, هنوز نگرانیهائی وجود دارند درباره چنین خودروهائی در زمینه شارژ شدن و تولید آنها مرتبط با آثار زیست محیطی But how electricity is made also matters in the world today and when talking about electric cars اما نحوه تولید الکتریسیته هم در جهان امروز و هنگام صحبت درباره برق / الکتریسیته مهم میباشد Generally speaking, electric cars for sure tend to generate far less planet-warming gas emissions compared with traditional cars which are powered and fueled by gasoline and fossil fuels بطور کلی که صحبت کنیم, خودروهای برقی قطعا گازهای گلخانه و گرم کننده زمین کمتری در مقایسه با خودروهای سنتی که با بنزین و سوختهای فسیلی به حرکت در می آیند تولید میکنند.

But scientists contend that everything depends on how much coal and fuel is going to be burned in order to power and charge up those plug-in electric vehicles which is a fact ولی دانشمندان بر این عقیده هستند که همه چیز مبتنی بر این مطلب است که چه مقدار سوخت مورد نیاز است برای سوزاندن تا برق تولید شود جهت شارژ کردن و به حرکت درآوردن خودروهای برقی و این یک حقیقت است The solution seems to be tied to the power grids which need to become much cleaner before electric cars can be truly called emissions free on the market به نظر میرسد راه حل در این حوزه وجود دارد که شبکه سراسری برق بایستی تا بسیار تمیز تر و کم آلاینده تر شود قبل از اینکه بتوان خودروهای برقی موجود در بازار را به راستی بدون گازهای آلاینده نامید.

An interactive online tool has been developed by researchers at the Massachusetts Institute of Technology who attempted to integrate all relevant factors in terms of cars emissions and the gasoline and diesel fuel burned by traditional cars and how and where the power to charge up electric cars come from یک برنامه برخط تعاملی توسط محققین موسسه فن آوری ماساچوست ارائه شده است که همه عوامل گازهای خروجی خودروها و بنزین و سوخت فسیلی و دیزل را ادغام و شامل بوده و میزان سوخت مصرفی خودروهای سنتی و همچنین نحوه تولید برق برای شارژ خودروهای برقی را میسنجد The general assumption is that electric vehicles draw their power from conventional power grids which typically include a mixture of fossil fuels and partially renewable energy and therefore, compared with conventional cars, they are much greener and more environmentally friendly

باور عمومی بر این است که خودروهای الکتریکی برق مورد نیاز خود را از شبکه سراسری و سنتی برق تامین میکنند که از ترکیبی از سوختهای فسیلی و بخشی از آن از طریق انرژی تجدید پذیر تولید میشوند و بنابراین در قیاس با ماشینهای سنتی, آنها بسیار سبز تر و سازگار تر با محیط زیست هستند The only drawback on electric cars production might be related to their batteries which are emissions-intensive but on the other hand, compared with traditional pollutant internal combustion engines that burn fossil fuels, they are preferable شاید تنها نقطه ضعفی را که بتوان در ارتباط با خودروهای برقی ذکر کرد درباره باتری آنها میباشد که تولیدشان مستلزم گازهای خروجی و آلاینده زیادی است ولی در قیاس با موتورهای قدیمی احتراق داخلی که سوختهای فسیلی مصرف میکنند قابل ترجیح میباشند.