آموزش تدریس خصوصی زبان انگلیسی و تقویت درک مطلب شنیداری

تقویت مهارتهای شنیداری در کلاسهای آموزشی تدریس خصوصی زبان انگلیسی از جمله مهمترین بخشهای شرکت در این دوره از کلاسها و برنامه ها میباشد چون حتی اگر شما در زمینه نگارش قدری ضعیف هستید و احتیاج به تقویت گرامر و یا حتی مکالمه خود دارید, بایستی تا در هنگام صحبت با دیگران در ابتدا از درک مطلب شنیداری خوبی برخوردار باشید تا حتی الامکان در همان چند ثانیه اول گپ و گفت با مخاطب خود متوجه منظور آنها گردید و به پاسخ مناسب اقدام نمائید. شاید بتوان راههای متعددی را جهت بهبود قدرت شنیدن بیان کرد که در این نوشته قصد بررسی آنها را داریم. درواقع در آزمونهای آیلتس و تافل و امتحانات مشابه هم در اکثر مواقع بخش شنیداری در ابتدای آزمون و قبل از رسیدن به دیگر بخشهای نوشتاری و کتبی قرار دارد.

When it comes to learning English language how would you improve your listening comprehension skills in private teaching classes هنگامیکه نوبت به یادگیری زبان انگلیسی میرسد, شما در کلاسهای تدریس خصوصی چگونه مهارتهای شنیداری خود را بهبود میبخشید؟ In order to answer this question professionally, we need to elaborate on different types of listening به منظور پاسخ دادن حرفه ای به این پرسش نیاز داریم تا به توضیحات اضافه بپردازیم در زمینه شنیدن In everyday conversations, our listening tasks are usually done in a person-to-person or face-to-face manner which means one person asks questions and the other individual answers after understanding the points

در مکالمات روزمره, کارهای شنیداری ما به نحو حضوری و فردی و چهره به چهره صورت میپذیرد به این معنا که یک فرد گوینده میباشد و فرد دیگر پس از درک نکات به پاسخ میپردازد The term Interactive listening is referred to this event به این رویداد لغت شنیدن تعاملی اطلاق میگردد The second type of listening which also pertains to everyday tasks is associated with events like being at the train station or airport and listening to the announcements made on the public address system and loud speakers حالت دوم شنیدن که آن هم به امورات روزمره میپردازد مربوط میشود به رویدادهائی همچون بودن در ایستگاه قطار یا فرودگاه و گوش دادن به پیامهائی که در بلندگوها پخش میشوند This kind of listening is known as Selective به این گونه از شنیدن انتخابی / منتخب گفته میشود.

When speaking with professional English language tutors, they would tell us about the third kind of listening which is known as Intensive as well در هنگام صحبت با مدرسین خصوصی حرفه ای زبان انگلیسی آنها به ما درباره نوع سومی از شنیدن میگویند که از آن به عنوان فشرده اطلاق میشود Usually the simplest kind of listening comprehension task is defined during in-person conversations because should we find the pace of the speaker challenging and too fast to catch up and comprehend, we can ask them to slow down عموما آسانترین سبک درک مطلب شنیداری مربوط به مکالمات حضوری میباشد چون اگر درصورتیکه برای ما دشوار باشد تا خود را به سرعت طرف مقابل برسانیم یا اینکه لحن او سریع و دشوار باشد برای درک مطلب میتوانیم از وی درخواست کنیم آرام تر سخن بگوید.

When failing to understand what the other individual has said we can use the following questions چنانچه نتوانیم متوجه شویم که طرف مقابل چه مطلبی گفته است میتوانیم از پرسشهای زیر استفاده کنیم Excuse me, can you elaborate a bit more on that ببخشید میتوانید لطفا قدری بیشتر درباره آن مطلب توضیح دهید؟ Would you please speak a little bit more slowly میشود لطفا قدری آرام تر صحبت کنید؟ In Selective listening, it is advised to get familiar with the setting in which we are listening to audio files در مورد شنیدن منتخب توصیه میشود تا ما درباره محیطی که در آن به فایلهای صوتی گوش میدهیم آشنائی پیدا کنیم For example the ranges of announcements which are typical to hear when waiting at the train station or airport مثلا انواعی پیامها و اعلانهائی که در محیطهائی از قبیل ایستگاه راه آهن و فرودگاه عموما آنها را میشنویم Intensive listening tasks are relevant to the exercises we do when listening to the audio files and lessons in the classroom کارهای شنیداری فشرده مربوط میشوند به تمریناتی که در کلاس انجام میدهیم در هنگام گوش دادن به دروس و فایلهای صوتی.