نحوه آغاز جملات با استفاده از حروف ربط

شاید در مباحث گرامری کمتر به موضوه نحوه آغاز و شروع جملات با استفاده از عواملی همچون حروف ربط پرداخته شود ولی با توجه به اهمیت این موضوع در این بحث قصد داریم تا به نکاتی در زمینه استفاده از کلماتی همچون و یا اما که جزو حروف ربط میباشند و میتوان از آنها در برخی متون به عنوان آغازگر جملات و عبارات استفاده کرد, بپردازیم. به عقیده شما جملاتی که با استفاده از حروف ربط شروع میشوند خبری هستند یا پرسشی و اصولا در طبقه بندی رسمی یا غیر رسمی جای میگیرند؟ آیا طبق قوانین نگارش انجام این کار توصیه میشود که مثلا پس ار نقطه که در انتهای یک جمله قرار گرفته است در آغاز جمله بعد بلافاصله از حروف ربط استفاده کنیم یا بهتر است با استفاده از کلماتی آنها را ادغام کرده و از جملات و پاراگرافهای نسبتا بلندتری استفاده کنیم.

Is there any way we can begin a sentence using conjunctions such as And or But آیا روشی وجود دارد جهت شروع یک جمله با استفاده از حروف ربط همچون و یا اما؟ Well, according to the traditional grammar books, such a thing might not seem accurate but the point is that it is used by native speakers خوب, بر طبق کتابهای سنتی گرامر, چنین چیزی ممکن است صحیح به نظر نرسد ولی نکته در اینجاست که این روش توسط گویشوران بومی مورد استفاده قرار میگیرد As you know, conjunctions are primarily used to join together elements such as sentences, phrases, as well as clauses همانطور که آگاه هستید, از حروف ربط عمدتا استفاده میشود تا آیتمهائی از قبیل جملات, عبارات, و نیم جمله ها را به یکدیگر متصل نمود.

Note that commencing a new sentence via using conjunctions is an advanced style in writing توجه کنید که بهره بردن از حروف ربط جهت آغاز یک جمله جدید یکی از روشهای نگارش پیشرفته میباشد In fact, doing so will have a bigger impact on the reader to follow the trail of thought of the writer or figure out the implied point در حقیقت, انجام این کار تاثیر بزرگتری بر روی خواننده میگذارد تا خط فکری نویسنده را دنبال کند و یا متوجه نکته دلالت شده گردد Here is an everyday example در ذیل به یک مثال روزمره اشاره میشود The public park in our neighborhood is a beautiful place. But it also is considered a place for people to hang out together پارک عمومی در محله ما مکان زیبائی میباشد. ولی همین محل توسط مردم برای دور هم بودن هم در نظر گرفته میشود.

In order to be a little bit more creative and add to the formality of the writing, we can replace the conjunction But with However به منظور کمی خلاق تر بودن و افزایش میزان رسمی بودن نوشته, میتوانیم حرف ربط But را با However جایگزین کنیم Some people might prefer eliminating the period mark and have it replaced with a comma sign برخی از افرد ممکن است ترجیح دهند تا علامت نقطه را حذف کرده و به جای آن از علامت ویرگول استفاده کنند As stated earlier, using the dot sign is a dramatic way to emphasize the contrast which exists in the context همانطور که قبلا ذکر شد, استفاده از نقطه روشی موثر جهت تکیه بر روی نکته مورد اشاره در متن میباشد.

Some writers, however, might dislike adding conjunctions to the beginning of sentences ولی برخی از نویسندگان ممکن است دوست نداشته باشند تا به ابتدای جمله حروف ربط اضافه کنند The words And plus But are called coordinating conjunctions in grammar در گرامر به کلمات And و But حروف ربط همپایه گفته میشود Another conjunction which can be used in the beginning of sentences is So حرف ربط دیگری که میتوان آنرا به ابتدای جمله افزود So / همچنین / میباشد By using this technique, you can have more flexibility in your writing style با استفاده از این روش شما میتوانید در سبک نگارش خود از انعطاف بیشتری برخوردار شوید It is also a misconception assuming that adding a coordinating conjunction to the beginning of sentences turns them into fragments همچنین این نظر اشتباه میباشد که افزودن حروف ربط همپایه به اول جملات آنها را به تکه جمله / جمله ناقص تبدیل میکند.