پاسخ منفی و رد درخواست محترمانه

در صحبتها و گپ و گفتهای روزمره حتما برای بسیاری از ما پیش آمده است که درخواستی مطرح شود و ما تمایل داشته باشیم تا به آن پاسخ منفی بدهیم ولی این کار را محترمانه و مودبانه انجام دهیم تا طرف مقابل آزرده خاطر و ناراحت نشود. در نوشتار هم همین مطلب صدق میکند و ممکن است بارها در این شرایط و موقعیتها قرار بگیریم و طبیعتا انتخاب صحیح کلمات و عبارات میتوانند مهم باشند. این مطلب هم در مکاتبات و محاورات رسمی و در سطح بالا صدق میکند و هم در سطح غیر رسمی و دوستانه و به اصطلاح روزمره و در این نوشته قصد داریم تا به چندین حالت پرکاربرد اشاره داشته باشیم که به خاطر سپردن آنها قطعا میتواند برایمان سودمند باشد. لطفا در ادامه این مطلب و تکرار و تمرین مطالب گرامری منعکس شده با ما همراه باشید.

Are you familiar with patterns used in speech and writing when it comes to rejecting a request politely and say No in a mild manner آیا شما آشنا هستید با الگوهائی که در نوشتار و گفتار از آنها استفاده میشود در هنگام رد تقاضای محترمانه و پاسخ نه گفتن به حالت ملایم؟ In your opinion, what expressions can be used with more politeness than a direct No answer به عقیده شما, به جای گفتن نه مستقیم چه عبارات مودبانه دیگری وجود دارند؟ Just imagine you are in a restaurant and the server asks you: Do you need anything else تصور کنید که شما در یک رستوران هستید و پیشخدمت از شما میپرسد: آیا چیز دیگری نیاز دارید؟

How would you respond negatively to such a query شما به چنین پرسشی چگونه پاسخ منفی میدهید؟ Note that it is not the matter of not feeling afraid to say No to someone directly in speech, but sure there are additional polite ways of doing so توجه کنید که موضوع نداشتن ترس از پاسخ دادن منفی به فردی بطور مستقیم در صحبت کردن نمیباشد, بلکه قطعا روشهای مودبانه تر اضافی وجود دارند جهت انجام این کار In fact, we are going to show respect for other people’s feelings and not let them down در واقع ما قصد داریم تا برای احساسات مردم احترام قائل شده و باعث ناراحتی و مایوس شدن آنها نشویم Do you know how to leave a topic open آیا میدانید چگونه یک بحث را باز نگاه دارید؟

Back to the case in a restaurant مجددا به سراغ مورد رستوان باز میگردیم Do you need anything else to order آیا چیز دیگری هم نیاز دارید برای سفارش Not now, thanks. But I might need a desert later فعلا نه, ممنونم. ولی ممکن است بعدا دسر میل داشته باشم As you see, this answer leaves the topic open for some time همانطور که میبینید, این پاسخ موضوع را برای مدتی باز نگاه میدارد Thanks, I’m fine ممنون. فعلا, نه In this structure, the speaker, without using the term No expresses the response that for the time being, nothing is required در این ساختار, گوینده بدون اینکه از کلمه No استفاده کنید بیان این مفهوم را انجام میدهد که در حال حاضر چیزی مورد نیاز نیست.

Another way to respond negatively is to make a suggestion about another thing استفاده از پیشنهاد در مورد چیز دیگر راه دیگری در جهت پاسخ منفی دادن است Back to the restaurant example باز به سراغ مورد رستوران برمیگردیم Do you like to order anything to drink with your meal? No, thanks. But I would like some ice cream آیا میل دارید که چیزی برای نوشیدن همراه با غذای خود سفارش دهید؟ نه, ممنون. ولی مقداری بستنی میل دارم But what to do in more complex grammatical situations اما در موارد پیچیده تر گرامری چه باید کرد؟ For instance how would you respond when a colleague of yours asks you a favor and you want to politely say No مثلا شما چگونه پاسخ میدهید هنگامیکه یکی از همکارانتان از شما درخواست یک لطف را مطرح میکند و شما میخواهید مودبانه جواب نه بدهید Can I borrow your pen for a minute? I’m sorry. I need it for the exam میتوانم قلم شما را یک دقیقه قرض بگیرم؟ ببخشید, من برای امتحان به آن نیاز دارم Can you join us for the annual meeting tomorrow? I wish I could. But I need to finish a report then میتوانید فردا در جلسه سالیانه به ما ملحق شوید؟ ای کاش میتوانستم, ولی نیاز دارم که آن موقع یک گزارش را تکمیل کنم.