پرسشهائی درباره مدت زمان سپری شده

عبارات و پرسشها و الگوهائی استاندارد و قابل قبول وجود دارند که میتوان با استفاده از آنها در حین صحبت کردن با دیگران و همچنین نگارش متون در سطوح مختلف رسمی یا غیر رسمی درباره زمان و مدت زمانی به ارائه نظر پرداخت. مثلا تقریبا برای همه ما اتفاق افتاده است که پس از مدتی توقف و ایستادن در یک محل از ما پرسیده میشود که چند وقت است که در آن نقطه بوده ایم و یا ممکن است ما از دیگران این پرسش را مطرح نمائیم. برخی از کلمات پرسشی هستند که در این الگوهای گرامری جای میگیرند و گویشوران بومی از آنها بسیار استفاده کرده و در کتابهای آموزشی هم به وفور به این نوع مطالب جهت استفاده اشاره شده است. در این مجال به این موارد مرتبط با گذر زمان و همچنین تفاوتهای اندک بین آنها اشاره میکنیم.

Two question phrases of How Long and How Much Time are definitely familiar to you as they appear a lot in contexts and speech دو عبارت پرسشی چه قدر و چه مدت زمان قطعا برای شما آشنا میباشند چون آنها در متون و صحبت بسیار مورد استفاده قرار میگیرند Do you exactly know how they are added to the passages آیا شما دقیقا مطلع هستید که آنها چگونه به متون اضافه میشوند؟ Usually when it comes to talking about the amount of time something has taken to be accomplished, one of these two patterns are used معمولا هنگامیکه نوبت به صحبت درباره مقدار زمانیکه صرف انجام کاری شده است میرسد, از یکی از این دو الگو استفاده میگردد.

Let’s take a closer look at them to find out how similar and different they are به اتفاق هم به آنها نگاهی دقیقتر می اندازیم تا دریابیم که چگونه شبیه و متفاوت نسبت به یکدیگر میباشند Compared with How Much Time, How Long seems to be more frequently used and less formal and it sounds more natural among native speakers as well در مقایسه با چه مقدار زمان / چه قدر به نظر میرسد که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و غیر رسمی تر و همچنین طبیعی تر میباشد در بین گویشوران بومی This query usually comes at the very beginning of the questions این پرسش عموما در ابتدای سوالات قرار میگیرد How long have you been waiting here شما چند وقت است که در اینجا منتظر هستید؟

As you can see, How Long can be combined with the present perfect tense همانطور که ملاحظه میکنید, How Long میتواند با زمان حال کامل / ماضی نقلی ترکیب شود In literary and formal situations, the phrase How Long A Time can be used در موارد ادبی و رسمی, میتوان از عبارت / چه مدت زمان / استفاده کرد How long a time will the company manage to persevere in the competitive market چه مدت زمانی شرکت قادر خواهد بود تا در بازار رقابتی دوام بیاورد؟ In terms of expressing the query about time in an exact manner and putting a question at the beginning of the sentence the pattern How Much Time can be used pertaining to a shorter length of time

به لحاظ بیان پرسش درباره زمان به حالتی دقیق و قرار دادن پرسش در ابتدای جمله میتوان از الگوی / چه میزان زمان / استفاده کرد در ارتباط با قدر کوتاه تری از وقت It usually is employed in speech to ask for guidelines and advice on doing something or following it عموما از آن در گفتار درباره درخواست راهنمائی و نصیحت درباره چیزی یا پیگیری آن استفاده میشود How much time does it take to fill out the admission questionnaire چه مقدار زمان میبرد تا فرم پرسشنامه پذیرش را پر کرد We can also combine the phrase How Much Time with the preposition For and pronouns in sentences ما همچنین میتوانیم تا ترکیبی بسازیم از عبارت چه مقدار زمان به همراه حرف اضافه For و ضمائر در جملات It did not take much time for me to calculate the math problem وقت زیادی از من گرفته نشد تا مساله ریاضی را محاسبه کنم.