مکالمه ممتد به همراه تدریس خصوصی زبان انگلیسی

در هنگام صحبت با بسیاری از دانشجویانی که در کلاسهای فشرده و برخط تدریس خصوصی زبان انگلیسی شرکت کرده اند در میابیم که فنون مکالمه و داشتن این توانائی که بتوان جملات را بطور ممتد و روان و سلیس و بدون اشتباه و مکث طولانی پشت سر هم استفاده کرد از اهمیت بالائی برخوردار میباشد. ولی نکته این است که به لحاظ آکادمیک به چه راهکارهائی میتوان در این زمینه اشاره داشت؟ آیا ارتقاء سطح گرامر و حفظ کردن تعداد زیادی از لغات و اصطلاحات و عبارات و ضرب المثلهای روزمره راهگشا هستند؟ آیا بایستی تا با تکرار و تمرین عبارات مصطلحی که آنها را در فیلمها و رمانهای داستانی و یا روزنامه ها و برنامه های خبری پیدا میکنیم به اهداف خود نائل آئیم و در سخن گفتن و خطابه با دیگران در گپ و گفتهای روزانه قویتر و موثرتر ظاهر شویم؟

Initiating a conversation in English language is one thing, and having a good command to continue it with the audience for a few minutes and fluently is quite another issue آغاز کردن یک مکالمه در زبان انگلیسی یک چیز است و داشتن تسلط مناسب جهت ادامه روان آن به مدت چندین دقیقه با مخاطب کاملا مساله دیگری میباشد This matter becomes more bold when it comes to speaking with native speakers or practice speaking with other students in private teaching classes or attending educational group courses at institutes این مساله مهمتر میشود زمانیکه با گویشوران بومی در هنگام صحبت میباشیم و یا در زمان تمرین با دیگر دانشجویان در کلاسهای تدریس خصوصی و یا هنگام شرکت در دوره های آموزشی که در موسسات برگزار میگردند.

While improving their communicative and grammar skills, many students might feel a bit shy and nervous when it comes to talking in front of others, so they could choose to end conversation quickly هنگامیکه دانشجویان در تلاش جهت بهبود مهارتهای ارتباطی و گرامری خود میباشند, بسیاری از آنان ممکن است قدری احساس خجالت و دست پاچگی داشته باشند هنگامیکه در برابر دیگران صحبت میکنند, بنابراین ممکن است تصمیم بگیرند به سرعت سخن خود را کوتاه کنند But are there any strategies that could help us have better self-confidence and knowledge to get involved with conversation with others and actually keep a conversation going, so to speak, for longer اما آیا روشهای کاربردی وجود دارند که میتوانند به ما در داشتن اعتماد به نفس بهتر و دانش آغاز مکالمه و ادامه سخن, به اصطلاح, به مدت طولانی تری کمک کنند؟

Some students could feel a bit afraid that their pronunciation is not good برخی از دانشجویان ممکن است کمی احساس ترس و خجالت داشته باشند که تلفظ آنها خوب نیست One of the strategies in terms of enhancing your conversation skills is to listen to the audio files and then follow up with further phrases and complementary questions یکی از راهکارها در ارتباط با بهبود مهارتهای مکالماتی و تلفظ خود گوش کردن به فابلهای صوتی و سپس ادامه و پیگیری از طریق عبارات و پرسشهای تکمیلی بیشتری میباشد For instance, upon finishing reading a short story, attempt to review the materials orally and offer a summary of the main points به عنوان نمونه, به محض اتمام مطالعه یک داستان کوتاه, به مرور شفاهی مطالب کتاب و ارائه خلاصه موارد مهم بپردازید.

Try to stay away from basic Yes / No questions in terms of initiating talk with others and instead rely on information / extensive kind of queries and debates از سوالات آسان و مقدماتی آری / خیر در هنگام صحبت با دیگران فاصله گرفته و به جای آن تمرکز کنید بر روی پرسشهای اطلاعاتی / تفصیلی و بحثها Be brave and never give up in the face of challenges in classrooms شجاع باشید و در کلاسها هرگز در مواجهه با چالشها تسلیم نشوید Even if you are speaking with a foreigner abroad, never worry about your pronunciation since they will ultimately comprehend your points and answer accordingly حتی در هنگام صحبت کردن با افراد خارجی و در دیگر کشورها, هرگز درباره تلفظ خود نگرانی به خود راه ندهید چون آنها بالاخره متوجه معنا و مفهوم نکات شما شده و متناسب با آنها پاسخ خواهند داد Also, when traveling, make new friends and practice your conversational skills with them همچنین در هنگام مسافرت دوستان جدید پیدا کنید و مهارتهای مکالماتی خود را با آنها تمرین کنید.