احداث کردن و ساختن و تولید کردن

سه کلمه ای که در این مقاله به نحوه کاربردشان در گفتار و نوشتار خواهیم پرداخت عبارتند از احداث کردن و ساختن و تولید کردن که همانطور که قبلا آگاه هستید, چنین لغاتی درکنار شباهتهای ظاهری و ساختاری و تا حدی معنائی, دارای تفاوتهائی نیز میباشند که قصد پرداختن به آنها را داریم. نکته ای که مهم است تا از لحاظ معناشناسی به آن توجه کنیم در زمینه کاربرد واژگان در ترکیب با دیگر کلمات و تولید آنها بصورت عبارات فعلی یا اصطلاحات روزمره میباشد. مثلا چنانچه هر یک از این لغات را در لغتنامه و دائره المعارف بررسی نمائید متوجه وجود چندین و شاید دهها عبارت فعلی و اصطلاحات و ضرب المثل خواهید شد که استفاده هر یک از آنها میتواند بیانگر این مطلب باشد که شما در زمینه فن صحبت کردن و همچنین نگارش دارای تجربه هستید.

When reading a novel or the daily newspaper and coming across terms including Construct, Produce, and Build, what would you guess about their impression and application in context در هنگام مطالعه یک رمان و یا روزنامه به لغاتی همچون ساختن, تولید کردن, و احداث نمودن برخورد میکنید, چه حدسی میزنید درباره مفاهیم و معانی آنها و همچنین کاربردشان در متن Depending on how formally or informally you write and speak, choosing the correct type of vocabularies is the key بسته به اینکه شما چقدر رسمی یا غیر رسمی مینویسید و سخن میگوئید, انتخاب واژگان صحیح نکته ای کلیدی است  Differentiating between the words you encounter shows your command of grammar too

همچنین, تفاوت گذاشتن بین کلماتی که با آنها برخورد میکنید نشاندهنده تسلط شما در گرامر میباشد When it comes to picking these words, the term Produce brings to mind the image of factories and manufacturing facilities هنگامیکه نوبت به انتخاب این کلمات میرسد, کلمه Produce تولید کردن / به ذهن متبادر کننده تصویر کارخانه و امکانات تولیدی میباشد The company produces hundreds of brand-new cellphones every day کارخانه هر روز صدها دستگاه تلفن همراه نو / آکبند را تولید میکند Additionally, in geographical texts, the same word Produce can be used to refer to natural things and processes and phenomena به علاوه, همین کلمه Produce تولید کردن میتواند در متون جغرافیائی و در ارتباط با چیزها و فرایندهای طبیعی و پدیده ها به کار برده شود.

Jungles all around the world act like lungs for the earth, producing fresh oxygen for people جنگلها در سطح جهان همانند ریه ها برای زمین عمل میکنند, اکسیژن تازه برای مردم تولید مینمایند Fortunately, our country is able to produce lots of agricultural products every year خوشبختانه کشور ما قادر است تا برای بسیاری از مردم همه ساله مقدار زیادی محصولات تازه کشاورزی تولید کند The singer is going to produce a new album this year, due to be released in winter خواننده قصد دارد تا امسال یک آلبوم جدید منتشر کند, که قرار است در زمستان به بازار عرضه شود As you can see, when referring to countries and the events in the world of arts, the verb Produce is commonly used همانطور که ملاحظه میکنید, هم در ارتباط با کشورها و هم در زمینه جهان هنر میتوان عموما از فعل تولید کردن Produce استفاده کرد.

The verbs Build and Construct can jointly be used when referring to the process of making and generating something which consists of a lot of internal parts میتوان بطور مشترک از افعال ساختن Build و ایجاد نمودن Construct استفاده نمود در جهت اشاره به فرایند ساختن و تولید کردن چیزی که از اجزاء داخلی زیادی تشکیل میشود The digital company is about to construct / build a new huge robot soon شرکت دیجیتالی قصد دارد تا به زودی یک روبات عظیم بسازد Note that the verb Construct can also be used in literary terms, when relating to ideas, words, and writings دقت کنید که میتوان از فعل Construct در زمینه های ادبی هم استفاده کرد در هنگام اشاره به ایده ها, کلمات, و نوشته ها The fiction is constructed to carry an educational message to the parents داستان خیالی به گونه ای تنظیم و تدوین شده است تا برای والدین یک پیام آموزشی به همراه داشته باشد.