همه چیز و هیچ چیز

کلماتی که دارای شباهتهای حرفی میباشند و همچنین در هنگام تلفظ و نگارش شبیه به یکدیگر هستند میتوانند در معناشناسی و ساختارهای جملات تاثیر داشته باشند و بعضا گویشوران و سخنوران و دانشجویان را با مشکلاتی هر چند اندک مواجه نمایند. از آنطرف با تغییرات یک یا چند حرف در این کلمات ممکن است معنای مثبت, سوالی و یا منفی گردد و لحن جمله و حالت ادا و بیان آن بطور کلی تغییر نماید. کلماتی از قبیل هر یک و هیچ یک که میتوانند در هنگام اشاره به افراد و اشیاء مورد استفاده قرار گیرند از همین دسته لغات و واژگان میباشند که قصد بررسی اجمالی آنها را در این مجال و نوشته داریم. چنانچه شما هم در زمینه انشاء و همچنین کاربرد این کلمات در مقالات و نوشته های خود پرسش دارید با ما در این بخش همراه باشید.

Let’s take a look at the words Anything and Nothing being used in affirmative and negative contexts به اتفاق هم به دو لغت همه چیز و هیچ چیز نگاهی می اندازیم در متون مثبت و منفی Many students make mistakes with this issue and their application in paragraphs بسیاری از دانشجویان در این زمینه و درمورد کاربرد آنها در پاراگرافها مشکل دارند Without having proper grammar knowledge, reading a text or listening to a file containing these two words might seem kind of confusing بدون داشتن دانش کافی و شایسته از گرامر, مطالعه متن و یا گوش دادن به فایل صوتی حاوی این لغات میتواند قدری گیج کننده به نظر برسد.

Together, we are going to clarify addition of the words Anything and Nothing to the contexts به اتفاق یکدیگر, قصد داریم تا موضوع افزودن کلمات همه چیز و هیچ چیز را به متون روشن و شفاف سازیم To begin with, the word Anything can be used by speakers and writers to express a thing of any type and in both negative and question formats the word can be applied در ابتدا, کلمه Anything هیچ چیز میتواند توسط سخنگویان و نویسندگان جهت بیان هر چیز از یک نوع استفاده شود و در هر دو حالت منفی و پرسشی کاربرد دارد Here are two expressions در ذیل به دو عبارت اشاره میگردد Do you have anything to eat and drink today آیا امروز برای خوردن و نوشیدن چیزی دارید؟ I do not have anything to eat or drink من برای خوردن و نوشیدن چیزی ندارم.

The word Nothing can be used when referring to the absence of a person or when something lacks از کلمه هیچ چیز Nothing میتوان در مواردی استفاده کرد که مراد غیبت و یا فقدان چیزی میباشد Please note that the verb used with the word Nothing should always appear in singular form as the meaning is attached to no more than one type of thing لطفا توجه کنید که در هنگام کاربرد کلمه هیچ چیز Nothing فعل استفاده شده همواره بصورت مفرد ظاهر میشود چون اشاره تنها به یک چیز است There is nothing left in the cupboard هیچ چیز در قفسه موجود نیست.

As far as grammar goes, nothing and anything are considered two indefinite pronouns with similar meanings تا آنجائیکه به گرامر مربوط میشود, کلمات هیچ چیز / هیچ یک دو ضمیر نامعین میباشند با معنای شبیه به هم To make their definition easier, note that the term Anything usually refers to the presence of a quality or quantity in sentences whereas the word Nothing describes absence of a feature in context به منظور ساده تر ساختن توصیف آنها, توجه کنید که کلمه Anything در ارتباط با وجود و حضور یک کیفیت یا کمیت در جمله کاربرد دارد درحالیکه لغت Nothing توصیف کننده فقدان و عدم یک چیز در متن است And a further reminder is that the word Nothing usually appears along positive verbs in sentences but the other pronoun Anything is added to negative phrases, sentences, plus questions به عنوان یادآوری دیگر توجه داشته باشید که کلمه Nothing عموما همراه افعال مثبت در جملات ظاهر میشود اما ضمیر دیگر که Anything است بیشتر همراه با ساختارهای پرسشی و منفی کاربرد دارد.