فعلهای اجازه دادن و ترک کردن

دو فعلی که امروز قصد بررسی شباهتها و تفاوتهایشان را داریم عبارتند از اجازه دادن و ترک کردن که همانطور که در این مقاله با ذکر مثالهای متعدد اشاره خواهیم داشت بسیار پرکاربرد هستند هم در گفتار و هم در نوشتار ولی برخی اوقات گویشوران و دانشجویان ممکن است قدری درباره کاربرد صحیح آنها از منظر گرامری دچار اشتباه و تردید گردند. این مساله در مورد متون رسمی و غیر رسمی هم صدق میکند و مهم است تا با برگزیدن لغت مناسب متناسب با وزن و جایگاه متنی از هر گونه اشتباه معنائی اجتناب نمود. مثلا در دو عبارت نمونه لطفا من را تنها بگذارید و اینکه لطفا آن وسیله را در بیرون از اتاق قرار دهید, مسلما نحوه کاربرد افعال صحیح میتوانند بر روی معنا و مفهوم کلی استنباط شده از نظر گرامری تاثیر مستقیم و زیادی داشته باشند.

You may also feel rather confused as to choose between the verbs Let and Leave شاید شما هم قدری گیج شوید درمورد استفاده از افعال اجازه دادن و ترک کردن How about the sentence: The students are allowed to eave the classroom for the break نظر شما راجع به این جمله چیست: به دانش آموزان اجازه داده میشود تا کلاس را جهت زنگ تفریح ترک نمایند Even in writing, some verbs and words could seem kind of tricky to choose حتی در هنگام نوشتن ممکن است برخی از کلمات و افعال در موقع انتخاب قدری دشوار به نظر برسند Can I remove the box from the room? No, please let it be آیا میتوانم جعبه / بسته را از اتاق خارج کنم؟ نه, لطفا بگذارید همانجا بماند.

In informal speech, it means to let someone relax and let’s not bother him / her در صحبتهای غیر رسمی میتوان از فعل Let استفاده کرد جهت اجتناب از مزاحمت برای فردی و اینکه اجازه دهیم تا استراحت کند Because of office job load, he prefers to be alone today. So, let him be به جهت حجم کار اداره, او ترجیح میدهد تا امروز تنها باشد. لطفا مزاحم وی نشوید / بگذارید به کارش برسد In terms of giving someone permission to do something, again the verb Let seems suitable to pick به لحاظ اجازه دادن به فردی جهت انجام کاری, باز هم انتخاب فعل Let مناسب میباشد Please let me help you with the baggage لطفا اجازه بدهید تا در حمل وسایل / بار / چمدان به شما کمک کنم The teacher let us leave the classroom for the break this morning امروز صبح معلم به ما اجازه داد جهت زنگ تفریح از کلاس خارج شویم.

The word Let’s which is commonly used in speech and is a shortened form of two words of Let Us is primarily used to make a suggestion to another person or other people کلمه Let’s که عموما از آن در صحبتها استفاده میشود و حالت اختصاری دو کلمه Let Us میباشد عمدتا در هنگام ارائه پیشنهاد به فردی یا گروهی از افراد استفاده میشود Let’s order pizza today اگر موافق هستید / بیائید / امروز پیتزا سفارش دهیم It would sound kind of odd if we do not merge the words together and put them separately like Let Us while speaking to others در هنگام سخن گفتن با دیگران تقریبا عجیب بنظر میرسد چنانچه ما این دو کلمه را با یکدیگر ادغام نکنیم و بصورت جداگانه Let Us از آنها در حین صحبت کردن با دیگران استفاده کنیم.

Let’s Not as you can guess is used when implying the negative meaning and impression of this phrase از عبارت Let’s Not در هنگام منفی کردن این عبارت Let’s استفاده و برداشت میشود Let’s not buy that printer. It doesn’t look high quality بیائید آن دوربین را نخریم. به نظر از کیفیت بالائی برخوردار نیست The meaning of the verb Leave is not difficult to guess as it means to move and go away from a place or an individual معنای فعل ترک کردن Leave جهت حدس زدن دشوار نمیباشد و به مفهوم دور شدن از یک مکان یا فرد است I left the office late today من امروز از اداره دیر وقت خارج شدم I left the group to catch the train early من از گروه زودتر جدا شدم تا بتوانم به قطار برسم In many newspapers, the verb Leave is also used to refer to someone losing a job در بسیاری از روزنامه ها از فعل Leave ترک کردن جهت اشاره به فردی استفاده میشود که کار خود را از دست داده است It seems that he is going to leave his office by the end of the week به نظر میرسد که او تا پایان هفته اتاق کار خود در اداره را ترک خواهد کرد.