صفتهای شاد و خوشحال و همراه با شادمانی

چه قسم کلمات و لغاتی به ذهن شما خطور میکنند هنگامیکه در یک جمله و متن قصد استفاده و بیان حالت شاد و خوشحال و همراه با شادمانی را دارید؟ مثلا تصور کنید که مشغول نگارش یک مقاله یا کتاب جدید هستید که در یکی از بخشها و فصلها قهرمان داستان به دلیل یک رویداد خوشحال و بشاش با دیگران مواجه میشود. پس از بررسی لغتنامه و دائره المعارف چه کلمات جدید و مترادفی در این زمینه یافته اید که میتوانند کاربردی باشند؟ در این مقاله قصد داریم تا به چندین لغت هم معنی اشاره داشته باشیم که میتوانند مورد استفاده شما هم در کلام و هم در نوشتار قرار گیرند. چنین کلماتی عموما صفت میباشند که در برخی اوقات نیاز به همراهی اسم دارند و در بعضی دیگر مواقع کاربردشان بصورت قید است.

The words such as Glad, Happy, Cheerful, and Joyful are found in plenty of contexts but apart from their similarities, are there any major differences in terms of meaning among these terms کلماتی مانند شاد, خوشحال, بشاش, و شادمان را میتوان در بسیاری از متون پیدا کرد ولی علیرغم شباهتهایشان, آیا میتوان در بین این کلمات تفاوتهای بزرگی را پیدا کرد به لحاظ معنائی؟ A lot of students could feel kind of confused when it comes to picking the right one for the right application in speaking and writing بسیاری از دانشجویان ممکن است احساس اشتباه کنند هنگامیکه نوبت به کاربرد کلمه صحیح در گفتار و نوشتار صحیح به میان می آید.

On the other hand, when meeting someone and in a formal meeting after the first greeting and encounter you tell the guest that you are delighted to meet him/her but can you replace the adjective Delighted with other synonyms از آنطرف, هنگامیکه فردی را در یک جلسه رسمی ملاقات میکنید و پس از دیدار و احوالپرسی نخستین شما به میهمان میگوئید که از دیدار او خوشحال هستید, آیا میتوانید بجای صفت خوشنود Delighted از مترادفهای دیگری هم استفاده کنید؟ Nearly all of these terms indicate the meaning and feeling of pleasure, joy, and delight تقریبا تمامی این کلمات تداعی کننده معنای داشتن احساس خوشحالی و شور و شعف هستند Usually the adjectives are combined with the verbs Be, Look, and Feel in sentences معمولا این صفات به همراه افعال بودن, به نظر رسیدن, و احساس کردن در جملات به کار برده میشوند.

Here are a few examples در ذیل به تعدادی مثال اشاره میشود I really felt glad that my university application was accepted من واقعا از اینکه نامه پذیرش دانشگاه من مورد قبول قرار گرفت احساس خوشحالی میکردم You look happy today امروز به نظر خوشحال میرسید Interestingly, the adjectives Glad and Happy can be used in cases when we are going to express willingness to do something نکته جالب این است که میتوان از صفتهای Glad و Happy در مفهومی استفاده کرد که در آن قصد و مایل بودن خود را از انجام کاری میخواهیم بیان نمائیم I will be glad to guide you, this way please لطفا از اینطرف بفرمائید, من خوشحال خواهم شد که شما را راهنمائی کنم I would be very happy to assist you من بسیار خوشحال خواهم شد تا به شما یاری برسانم.

In some circumstances, only one adjective seems accurate to choose from grammatical aspects like when describing having a feeling of pleasure and enjoyment in life or in a particular situation, as in such cases the adjective Happy can come before a noun در برخی شرایط تنها یکی از صفتها کاربرد صحیحی دارد از جنبه های گرامری در هنگام توصیف داشتن احساس خوشحالی وشادمانی در زندگی و یا در یک موقعیت ویژه, چون مثلا در این موارد از صفت خوشحال Happy میتوان قبل از یک اسم استفاده کرد He was a very happy student at college در دانشکده او یک دانشجوی خوشحال بود As you can see, it would sound rather odd to say He was very glad at college همانگونه که ملاحظه میکنید, قدری عجیب بنظر میرسد که از صفت Glad استفاده کرده و بنویسیم او در دانشگاه خیلی شادمان بود The adjective Happy can also be a perfect fit when coupled with occasions in calendar صفت خوشحال Happy همچنین کاربرد دقیقی در هنگام متصل شدن با موقعیتها در تقویم دارد I wish you a happy marriage من برای شما یک ازدواج همراه با شادمانی آرزو میکنم.