ترجمه در تدریس خصوصی زبان انگلیسی

شاید به ظاهر اکثر افرادی که در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی شرکت میکنند بیشتر در اندیشه تقویت مهارتهای کلامی و مکالمه باشند ولی در این مجال قصد بررسی نکات ترجمه را هم داریم که درواقع دارای اهمیت زیادی میباشند از جهات مختلف. انتخاب واژگان مناسب برای بازگرداندن متون برای مخاطبان و خوانندگان به نحو قابل درک مطلب شفاف و روان در کنار برگزیدن و استفاده از لغات و اصطلاحاتی که در بین گویشوران هم به راحتی استفاده میشوند, همگی موثر و مهم میباشند چون کارکردن بر روی متون ثقیل شاید منجر به کم رغبتی برای خوانندگان و مخاطبان متون گردد. از آنطرف در کلاسهای آموزشی استفاده از لغتنامه ها و دائره المعارفها, همگی در جهت ارائه ترجمه روان و دارای خط سیر مناسب هستند.

When it comes to learning and mastering English as a second language, the role of translation should not be underestimated or dismissed هنگامیکه نوبت به فراگیری و تسلط در انگلیسی به عنوان زبان دوم میرسد نبایستی تا نقش ترجمه را کم اهمیت جلوه داد و یا آنرا رد کرد In fact, choosing the correct type of words and expressions in translation is a strategic procedure در واقع انتخاب لغات و اصطلاحات صحیح در ترجمه به عنوان یک برنامه استراتژیک در نظر گرفته میشود That is the reason why many novels and best-selling books can be found with more than one publication carrying out their translation tasks به همین دلیل میتوان تعداد زیادی از رمانها و کتابهای پرفروش را یافت که بیش از یک ناشر بر روی کار ترجمه آنها فعال میباشند.

In private teaching classes the students and their trainers struggle to make a good combination of translation, conversation skills, plus comprehension as well as grammatical elements to come up with easy-to-find-out patterns in speaking and writing در کلاسهای تدریس خصوصی دانشجویان و مربیان آنها در تلاش هستند تا ترکیب مناسبی تهیه کنند از ترجمه, مهارتهای مکالمه, به علاوه درک مطلب و همچنین عوامل گرامری تا به ارائه الگوهای آسان جهت درک و فهم در گفتار و نوشتار بپردازند Please note that you do not need to act like a professional and experienced translator to ask other tourists about travel locations and addresses or initiate a small talk or when being asked at the IELTS and TOEFL sessions to write a formal article

لطفا توجه کنید که شما نیازی ندارید تا مانند یک مترجم حرفه ای و با تجربه عمل کنید جهت پرسش از دیگر جهانگردان درباره مکانهای مسافرتی و آدرسها یا در هنگام آغاز گپ و گفت کوتاه و یا هنگامیکه از شما درخواست میگردد در جلسات آیلتس و تافل یک مقاله رسمی بنویسید But the more knowledgeable you are in the area of finding good and natural equivalents for foreign words and idioms and expressions, the better you will be able to compose an academic article or engage with scholars and university staff in terms of admission projects, or even make a living as a translator or enjoy studying a lot of books in their original language ولی هر قدر شما بیشتر در زمینه یافتن معادلهای مناسب برای کلمات و عبارات و اصطلاحات خارجی آگاهی داشته باشید, بهتر خواهید توانست تا یک مقاله آکادمیک را به رشته تحریر درآورید, و یا یا اعضاء هیات علمی و کارمندان دانشگاهها در زمینه پذیرش در تماس باشید, و یا حتی به عنوان شغل و درآمد به عنوان مترجم فعالیت کنید و یا از مطالعه بسیاری از کتابها در زبان اصلی خود لذت ببرید.

Having said that, in the area of English language learning in both private and group teaching classes, in terms of speaking fluently and possessing superior conversation skills, it is not recommended to look for every single word synonym and antonym when communicating and chatting with others since in that case not only will you make a lot of mistakes from grammar and semantics aspects, but you will also tend to utter words in a mechanical and unnatural manner حالا این موارد به کنار, در زمینه یادگیری زبان انگلیسی در کلاسهای تدریس خصوصی و همچنین گروهی, به لحاظ صحبت کردن روان و بهره مندی از مهارتهای برتر مکالماتی, توصیه نمیشود تا در هنگام ارتباط و سخن گفتن با دیگران به دنبال مترادف و متضاد برای هر یک از کلمات بود چون در اینصورت شما نه تنها مرتکب اشتباهات زیادی از نظر معناشناسی و گرامری خواهید شد, بلکه گویش شما قدری غیر طبیعی و مکانیکی به نظر خواهد رسید.