تکیه و فشار بر روی حروف در تلفظ و اختصارات

در کنار نگارشها و صحبتهای رسمی و اداری, در گویشها و متون روزمره که به اصطلاح غیر رسمی هستند از اختصارات روزانه در مقیاس وسیعی استفاده میشود و در چنین مواردی تغییر صوت و لحن و همچنین تکیه و فشار بر روی حروفی که کلمات و عبارات مختصر شده را تشکیل میدهند ممکن است با حالت نخستین و اولیه کامل آنها قدری تفاوت داشته باشد. این خود میتواند بحث جذاب و جالبی باشد از منظر گرامری و همچنین معنا شناسی که تا حدودی در این نوشته به آن خواهیم پرداخت. با یکدیگر به مرور جملات و کلمات پرکاربرد اشاره داشته که همه ما با آنها آشنائی داریم و در سخنان روزمره خود بارها و بارها از آنها استفاده میکنیم. به برخی اشتباهات مصطلح هم اشاره خواهیم داشت که میتوانند بر روی روان و سلیس صحبت کردن ما تاثیر بگذارند.

Please have a look at the following short answers and decide which one is accurate: Are you a doctor? Yes, I am. Yes, I’m لطفا به دو پاسخ کوتاه زیر نگاهی انداخته و تصمیم بگیرید کدامیک صحیح میباشد: آیا شما یک پزشک هستید؟ بله, هستم / بله, هستم (همراه با اختصار) From a grammatical perspective and writing structures, the second one is wrong به لحاظ گرامری و از منظر نگارش, دومی صحیح نیست In grammar, there is a definition for Weak Forms which pertains to the sound of a vowel sound almost disappearing when the speaker chooses a short response and contraction in his/her speech

در گرامر توصیفی وجود دارد تحت عنوان حالتهای ضعیف که اشاره دارند به صدای یک حرف صدادار که تقریبا در هنگام تلفظ فردی که از پاسخ کوتاه و اختصار استفاده میکند محو میشود Contraction is also known as a shortened word میتوان از اختصار به عنوان کلمه کوتاه شده هم نام برد I am / turning to / I’m / is an example of a contraction here من هستم به حالت اختصار من هستم یک نمونه کوتاه شده در اینجا میباشد Can you find out the point آیا میتوانید نکته را دریابید؟ When responding as I am, the sound A is heard strongly and louder than the merged form of I’m در هنگام پاسخ دادن I, am بله, هستم, حرف A محکمتر و بلندتر از حالت ادغام شده I’m شنیده میشود.

When it comes to interpreting why using contractions in short responses is not correct, paying attention to the thoughtful manner of answering the queries and choosing the full forms can be a helpful guide هنگامیکه نوبت به تحلیل و تفسیر این موضوع میرسد که چرا استفاده از اختصارات در جوابهای کوتاه صحیح نیست, توجه کردن به نحوه صحیح و همراه با تفکر پاسخ دادن به پرسشها و انتخاب گونه های کامل را میتوان به عنوان یک الگوی کمک کننده در نظر گرفت Here is an example: Is that your car? Yes, it is در اینجا به مثالی اشاره میگردد: آیا آن خودرو شماست؟ بله, هست The grammar rule is that when leaving out an element at the ending of a response, sentence, or a statement, choosing the weak form containing contractions is not correct

نکته گرامر این است که در هنگام حذف کردن یک آیتم در انتهای یک پاسخ, جمله, و یا یک عبارت, انتخاب فرم ضعیف حاوی اختصارات صحیح نمیباشد In the sample sentence above, the listener already knows that the speaker has avoided the unnecessary repetition and when using Yes, It Is, he/she refers to the word Car used in the initial question, and so the verb Be and the pronoun It can make a full and not contracted answer در جمله نمونه بالا, شنونده قبلا مطلع هست که گوینده از تکرار بدون دلیل خودداری کرده و در پاسخ بله آن هست با استفاده از فعل بودن Be و ضمیر آن It او به خودرو اشاره میکند و از پاسخ کامل استفاده کرده است و نه مختصر But this interpretation does not apply to negative structures where using short answers makes sense اما این تفسیر در مورد عبارات منفی صدق نمیکند هنگامیکه استفاده از پاسخ کوتاه منطقی به نظر میرسد Is that your car? No, it’s not / It isn’t آیا آن خودرو شماست؟ خیر, نیست Sentence stress and intonation too play a role here تکیه و فشار بر روی کلمات و لحن ادای جملات هم در اینجا نقش ایفا میکنند Are you hungry? Yes, I Am and here the stress falls on Am to emphasize the point آیا شما گرسنه هستید؟ بله, هستم. همراه با تکیه بر روی Am هستم به منظور تاکید بر روی نکته.