بخش دوم ساختار جملات و اصطلاحات روزمره

در ادامه بحثی که در قسمت قبل آنرا آغاز نمودیم, در این بخش هم به تعدادی دیگر از کلمات و اصطلاحات و عبارات و ساختارهای جملات مفید اشاره خواهید داشت که به همراه تلفظ صحیح آنها میتوانند به شما در داشتن گفتگوی صحیح و دوستانه با دیگران و همچنین نگارش کمک شایانی نمایند. مواردی همچون روزهای هفته و دیگر لغات و اصطلاحاتی که در شروع صحبت به هنگام سلام و احوالپرسی و در انتهای جملات و در موقع خداحافظی بسیار سودمند میباشند. با ذکر مثالهائی همچنین به روشن ساختن مطالب خواهیم پرداخت. لطفا فراموش نکنید که به موازات مطالعه مطالب صحیح و آموزشی گرامری, داشتن تمرین مستمر, گوش دادن پیوسته به فایلهای صوتی به منظور فراگیری صحیح تلفظ هم مهم میباشد.

Let’s begin with the names of the days of the week بیائید با نامهای روزهای هفته آغاز کنیم Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه When saying goodbye to others, we can use the expressions such as در هنگام خداحافظی با دیگران میتوانیم از این عبارات استفاده کنیم Bye, See you Friday/tomorrow, So long, Take care, Farewell خدانگهدار, جمعه/فردا میبینمتان, خداحافظ, به سلامت, وداع Sentence stress also matters in communication در ارتباطات, تکیه بر روی جملات هم حائز اهمیت میباشد.

Where are you from? I am from Iran شما اهل کجا هستید؟ من اهل ایران میباشم In the first sentence, the stress when talking falls on the letter F of the word From در جمله نخست, تکیه در هنگام سخن گفتن بر روی حرف F در کلمه From میباشد Choosing and following the accurate sentence and word stress when pronunciation helps convey the meanings in speech quickly and correctly استفاده از تکیه صحیح بر روی کلمات و جملات در هنگام صحبت میتواند به ارائه صحیح و سریع مفاهیم منجر شود In most educational books, the phrases like: Listen and repeat appear a lot در بیشتر از کتابهای آموزشی, عباراتی همچون: بشنوید و تکرار کنید بسیار مورد استفاده قرار میگیرند.

Many grammar books and new educational methods contain quite a few pictures you can look at to ask questions and answer them در خیلی از کتابهای گرامری و متدهای آموزشی تعداد زیادی از تصاویر وجود دارند که شما میتوانید با نگاه کردن به آنها سوالاتی را مطرح ساخته و به آنها پاسخ دهید Are you from Kerman آیا شما اهل کرمان هستید Yes, I am – No, I’m not بله, هستم / نه, نیستم Is he from Shiraz too/as well آیا او هم اهل شیراز میباشد؟ Is the football match tomorrow – Yes, it is / It’s at 9 PM آیا مسابقه فوتبال فردا میباشد؟ بله, همینطور است – ساعت 9 شب میباشد There are some adjectives associated with countries and nationalities تعدادی صفت وجود دارند در ارتباط با کشورها و ملیتها.

I am from Iran – I am Iranian من اهل ایران هستم – من ایرانی میباشم A friend of mine is from France – He is French یکی از دوستان من اهل فرانسه میباشد – او فرانسوی است The doctor is from Mexico – He is Mexican دکتر اهل مکزیک میباشد – او مکزیکی است The original Pizza is from Italy – It is Italian پیتزای اصلی از ایتالیا آمده است – آن ایتالیائی میباشد For all countries and nationalities/citizens there are adjectives when talking about them, and you can search the net to easily find a list of them برای همه کشورها و ملیتها و شهروندان صفتهائی وجود دارند در هنگام صحبت کردن و شما به راحتی میتوانید با جستجود در اینترنت لیست آنها را پیدا کنید Via practicing the verb Be and its different forms like Am/Is/Are/Was/Were you can learn more about their usages با تمرین کردن فعل بودن Be و حالات متنوع آن مانند هستم, هست, هستید, هستند, بودم, بود, بودیم,بودید, بودند میتوانید کاربردهای آنها را تمرین کنید.