آغاز فراگیری ساختارهای جملات و اصطلاحات مقدماتی

در طی یک سری از مقالات و فصلهای آموزشی قصد داریم تا به معرفی و بررسی عبارات, لغات, جملات, و اصطلاحاتی بپردازیم که در مکالمات روزمره بسیاری سودمند میباشند و مورد استفاده خیل عظیمی از گویشوران قرار میگیرند. همانگونه که در مباحثی که برای شما ارائه خواهند شد توضیح میدهیم, بسیاری از سوالات و پرسشهای معمولی و گرامری که ممکن است در ذهن شما درباره جمله سازی و تکنیکهای استفاده از عبارات صحیح جهت پرسش و پاسخ و گپ و گفتگو با دیگران موجود باشند را این مطالب آموزشی پاسخ داده و برای شما رفع اشکال خواهند کرد. مسلما مانند هر بخش دیگر ممکن است شما تمایل داشته باشید تا با ارائه نکات پیشنهادی خود به ما در هر چه بهتر کردن این بخشها یاری نمائید که متشکر هستیم.

Usually in most educational books on grammar and how to speak and write fluently and accurately, the first chapter is dedicated to the basic concepts such as the verb Be and the pronouns and numbers and how to put stress on words to indicate their true meanings in sentences عموما در اکثر کتابهای آموزشی در زمینه گرامر و اینکه چگونه به نحو صحیح و روان صحبت کرد و نوشت, فصل اول میپردازد به مفاهیم اصلی و مقدماتی از قبیل فعل بودن و همچنین ضمائر و اعداد و اینکه چگونه جهت دلالت کردن بر معنای کلمات در جملات بر روی آنها تکیه و تاکید در هنگام تلفظ قرار داد For example the sentences like: Hello, I am … What is your name appear in most tutorials به عنوان مثال جملاتی از قبیل سلام, من … هستم و نام شما چیست در اکثر مطالب کمک آموزشی وجود دارند.

Listening and speaking segments are considered the essential parts in nearly all books and various educational multimedia files accompany the materials قطعات شنیداری و صحبت کردن که ضروری به نظر میرسند تقریبا در همه کتابها وجود دارند و بخشهای گوناگون چند رسانه ای منابع موجود را همراهی میکنند و وجود دارند The familiar expression of: Nice to meet you is very common in most conversations all over the world عبارت آشنای: از دیدار شما خوشحالم در اکثر گپ و گفتها در همه جهان وجود دارد In most classrooms, the students take turns and practice the materials in pairs در بیشتر کلاسها, دانشجویان نوبت گرفته و در گروههای زوج و دو نفره به تمرین مطالب میپردازند.

Initial introductions and greetings can help make small talk with others in various occasions معرفیها و سلام و علیک و احوالپرسیهای مقدماتی میتوانند در گپ و گفت کوتاه با دیگران مفید باشند An important part of mastering the communicative structures is to listen to the dialogs and then repeat them یکی از بخشهای مهم فراگیری ساختارهای ارتباطی گوش دادن به محاورات و سپس تکرار کردن آنها میباشد The verb Be in both affirmative and negative formats should be learned before moving on to other more advanced discussions فعل بودن Be در حالتهای مثبت و منفی بایستی تا فراگرفته شود قبل از حرکت کردن به سمت دیگر مباحث پیشرفته تر The words and their sounds and pronunciations appear in most books too کلمات به همراه اصوات و تلفظهایشان هم در بیشتر کتابها وجود دارند.

Usually in first few chapters of grammar books, in addition to the verb Be other issues are also discussed such as a few widely used colors and their names together with a few examples, as well as a few questions عموما در بخشهای نخستین کتابهای گرامری, علاوه بر فعل بودن Be مطالب دیگری هم وجود دارند که مورد بحث قرار میگیرند از قبیل رنگهای پرکاربرد به همراه اسامی آنها و تعدادی مثال و به همراه چندین پرسش Days of the week and some cardinal numbers are also taught in first chapters of most books دهمچنین, در اکثر کتابها, روزهای هفته به همراه تعدادی از اعداد اصلی در بخشهای مقدماتی آموزش داده میشوند Even some phonetic alphabets and letters are presented to the students to learn how to look up words definitions in dictionaries حتی تعدادی الفبای فونتیک و حروف به دانشجویان ارائه میشوند تا نحوه چک کردن مفاهیم کلمات در لغتنامه ها را فراگیرند.