سوالات معمولی و گپ و گفتگوهای روزمره در کلاس

در این نوشته به تعدادی دیگر از عبارات و اصطلاحات مفید روزمره اشاره خواهیم داشت که شما میتوانید در هنگام صحبت کردن و همچنین تبادل پیامکی با دیگران و نامه نوشتن از آنها استفاده کنید. عموما تعدادی از این کاربردها غیر رسمی میباشند و برخی دیگر را میتوان تقریبا در همه نوع کاربردی مورد استفاده قرار داد. بعضی از پرسشها به هجا و تلفظ و نحوه بیان کردن اصوات و حروف برمیگردند وتعدادی دیگر به ساعات و اینکه آیا قبل یا بعد از ظهر مورد اشاره هستند مربوط میشوند. کلماتی که مربوط به مشاغل میباشند هم همواره بخشی ثابت از موارد آموزشی در کتابها و جزوات آموزشی و گرامری را تشکیل میدهند. به جملات و عبارات درباره سفر رفتن و وسایل نقلیه عمومی و رفت و آمد هم اشاره خواهیم داشت.

It is important to know how and where to put stress on main words in sentences مهم است تا آگاه باشیم که کجا و چگونه بر روی کلمات اصلی در جملات تاکید و تکیه بگذاریم This is done via pronouncing a word or a letter of that strongly این کار انجام میپذیرد توسط محکم تلفظ کردن یک کلمه و یا قسمتی از آن In the question, Where are you from, we usually put stress on the words Where and From to express the meaning clearer در سوال شما اهل کجا هستید, ما تکیه را بر روی کلمات Where و From قرار میدهیم تا انتقال مفهوم به نحو روشنتری انجام پذیرد Have you memorized the letters of the alphabet آیا شما حروف الفبا را حفظ کرده اید؟

The common question, How do you spell it is widely used by people in speech سوال عمومی شما چگونه آنرا هجا مینمائید بسیار توسط مردم مورد استفاده قرار میگیرد How do you spell your name is a question asked by a lot of immigration and airports staff سوال شما چگونه نام خود را هجا میکنید توسط خیلی از کارمندان اداره مهاجرت و همچنین فرودگاهها پرسیده میشود When meeting people on the street, and role playing the situations in educational classes, such usual questions can be asked: What’s your name? How do you spell that? Where are you from? Do you live nearby هنگام ملاقات دیگر افراد در خیابان, و بازی کردن چنین نقشهائی در کلاسها, عموما چنین سوالاتی پرسیده میشوند: نام شما چیست؟ چگونه آنرا هجا میکنید؟ شما اهل کجا هستید؟ آیا در همین نزدیکیها زندگی میکنید؟

Practicing the kind of words and expressions used at a hotel also seems useful تمرین کردن انواع کلمات و اصطلاحاتی که در یک هتل مورد استفاده قرار میگیرند هم مفید به نظر میرسد Hello, I am John Lopez. I have a reservation سلام, من جان لوپز هستم. برای یک اتاق اقامت رزرو کرده ام Excuse me? How do you spell your first and last names ببخشید, لطفا اسم کوچک و نام خانوادگی خود را هجا نمائید When greeting people in different times of the day and night, some of the expressions which can be used are: Good morning, Good day, Good afternoon, and Good evening تعدادی از عبارات که میتوان آنها را در هنگام معاشرت با دیگران در ساعات مختلف روز استفاده کرد عبارتند از صبح بخیر, روز بخیر, عصر بخیر, و شب بخیر.

In classrooms, usually the teachers write the grammatical instructions plus notes on the board and while pointing at the items, they will explain their applications در کلاسها, عموما معلمین با نوشتن دستورالعملها و نکات گرامری بر روی تخته, هنگام اشاره به آنها, کاربردشان را نیز توضیح خواهند داد Please turn to page 10 لطفا به صفحه ده کتاب بروید Please go to open 10 لطفا به صفحه ده بروید Please don’t forget to improve your vocabulary via writing the words many times and rehearsing their usages in context لطفا فراموش نکنید که به ارتقاء واژگان خود بپردازید از طریق نگارش کلمات بارها و بارها و همچنین تمرین کاربرد آنها در متن OK, pals, we are going to wrap up the session and class today بسیار خوب دوستان, بیائید جلسه و کلاس امروز را جمع بندی و خاتمه دهیم.