راه و روش و طریق به همراه کاربرد این کلمات

کلماتی هستند که حالت اتصالی بین عبارات و پاراگرافها و جمله واره ها را در متون گفتاری و نوشتاری در مقیاس وسیع و زیاد برقرار میکنند و لغاتی همچون راه و روش و طریق را میتوان از این دسته در نظر گرفت. ولی نکته جالب و گرامری در زمینه محتوای متنی میباشد که کلماتی همون راه و روش و طریق انجام کارها به آنها مربوط شده و در جملات و پاراگرافها کاربرد پیدا میکنند. از منظر نوع ساختار جملات بهتر است تا به موضوعاتی همچون میزان رسمی یا غیر رسمی بودن, اینکه متون مورد نظر در جایگاه آکادمیک و ادبی قرار است استفاده شوند یا در محاورات دوستانه و غیر رسمی و دیگر موارد پرداخته شود. نحوه پاسخ دادن به پرسشهائی هم که از ما پرسیده میشود و در آنها به روش انجام کارها اشاره داریم در این مجال گنجانده میشوند.

The words Path and Way are sure familiar to us all and we have used them a lot when speaking with others and in writing emails but is there any difference between them, apart from similarities کلمات Path راه/مسیر و Way راه/روش قطعا برای همه ما آشنا میباشند و ما از آنها در حین صحبت با دیگران و نگارش رایانامه استفاده کرده ایم ولی در کنار شباهتها, آیا تفاوتهائی هم بین آنها وجود دارند؟ They sure have a similar meaning in common and they have more than one meaning آنها قطعا دارای معنای مشابه و مشترکی بوده و هردو بیش از یک معنا و مفهوم دارند Let’s begin with the word Way which usually means how someone behaves, appears, and feels در ابتدا با کلمه Way آغاز میکنیم که عموما به مفهوم این است که فردی چگونه رفتار میکند, به نظر میرسد, و احساس میکند.

Please consider the following examples in which, the impression indicated via using the word Way reveals the concept of means and method or system for carrying out something لطفا به مثالهای زیر توجه کنید که در آنها مفهوم دلالت شده از طریق استفاده از کلمه Way به مفهوم و معنا و جنبه راه و طریق و روش و سیستم انجام کاری میباشد Please let me troubleshoot the computer my way لطفا اجازه بدهید که رایانه را به روش خودم تعمیر و آماده سازی کنم Read the instructions to find the easiest way to operate the printer دستورالعملها را مطالعه کنید تا به آسانترین روش کار با چاپگر دسترسی پیدا کنید The word Path on the other hand means markings and lines embedded and left on the ground from movements of people or objects کلمه راه/روش/مسیر Path از آنسو به مفهوم خطوط و ردپا و آثار و جا بر روی زمین میباشد که توسط حرکت افراد و اشیاء به وجود آمده اند.

Combinations of the word Path along with other nouns are being widely used in speech and writing as in the following example ترکیبات کلمه Path به همراه اسامی دیگر همانند آنچه در مثال زیر به آن اشاره شده بسیار در محاورات و نوشتار مورد استفاده قرار میگیرد There is a bike path through the park در مسیر/وسط پارک آثار رد دوچرخه وجود دارد The same word can be used to refer to a style or way of living as a result of a series of actions همین کلمه میتواند به عنوان سبک و روش زندگی هم کاربرد داشته باشد به عنوان نتیجه یکسری از وقایع After graduation, he chose a different path in life and career پس از فارغ التحصیلی, وی مسیر جدیدی در زندگی و شغل و پیشه در نظر گرفت.

The words Path and Way can exhibit similarities in meaning as well, like when both refer to someone or something which is moving کلمات Way و Path میتوانند از خود شباهتهائی هم نشان دهند, مثلا در هنگامیکه چیزی یا فردی در حال حرکت میباشد During the blizzard, some trees fell onto the road, blocking the way/path در خلال کولاک برف تعدادی از درختان در جاده سقوط کرده و راه/مسیر را مسدود کردند When it comes to referring to a road/route which is taken by people to relocate to other areas, both Path and Way are suitable words to choose هنگامیکه نوبت به ارجاع به راه و مسیر میشود که توسط آن مردم از مکانی به مکان دیگر حرکت میکنند هر دو کلمه Way و Path جهت استفاده مناسب میباشند Finally, in order to get somewhere, Path is used to show one single way to go but Way can offer multiple directions and maps to follow در انتها, جهت اشاره به یک مسیر جهت رسیدن به یک آدرس و نقطه از Path استفاده شده و کاربرد کلمه Way در هنگام ارجاع به چندین مسیر و نقشه برای پیمودن است Excuse me, where is the path to the library ببخشید, راه برای رسیدن به کتابخانه چیست؟ Do you know the way to the central square in town آیا شما از مسیر/مسیرهای منتهی به میدان مرکزی شهر آگاه هستید؟