حروف اضافه و قیدهای آنسو و فراتر از چیزی

دو کلمه ای که امروز قصد صحبت درباره آنها را داریم عبارتند از آنسو و فراتر که بسیار در صحبتهای روزمره و همچنین انواع گفتارها و نوشتارهای رسمی, دوستانه, روزنامه نگاری و غیر رسمی کاربرد دارند. یکی از مواردی که در گرامر کمی منجر به گیج شدن دانشجویان و فراگیران میشود کاربردهای چندگانه و بعضا مترادف و متضاد کلماتی همچون اسامی, حروف اضافه, و قیدها میباشند. به این صورت که در هنگام چک کردن مفاهیم و توضیحات کلماتی همچون آنسو و فراتر در لغتنامه, درمیابید که این لغات در بیش از یک حالت سنتی میتوانند در جملات ظاهر شوند که این در نگاه اول شاید قدری درک مطلب را دشوار سازد. این کلمات میتوانند توصیف کننده و توضیح دهنده افعال در عبارات باشند یا نشاندهنده مکان در متون.

Two words which are very common when speaking and writing and are kind of similar to each other are Beyond and Behind دو کلمه ای که خیلی در محاورات و نوشتار مرسوم میباشند و تقریبا ار لحاظ معنائی شبیه به یکدیگر هستند عبارتند از فراتر از Beyond و Behind آنسوی Despite apparent similarities between these two terms, they seem to be used differently as well علیرغم شباهتهای ظاهری, این دو کلمه از لحاظ کاربرد با هم تفاوتهائی دارند The first word, Beyond can function as an adverb which actually alters the meaning and impression of a verb or a preposition in sentences, which in this sense can show a location

کلمه نخست Beyond میتواند به عنوان یک قید کاربرد داشته باشد که درواقع تغییر دهنده معنی و مفهوم یک فعل یا حرف اضافه در جملات است, که در این جا مقصود نشان دادن یک مکان میباشد The word Beyond when used as an adverb indicates a further distance and a far location and spot کلمه فراتر Beyond هنگامیکه به عنوان یک قید مورد استفاده قرار گیرد به عنوان مسافت دورتر و نقطه و مکان دور عمل میکند Just look out the window and you can see the skyscrapers and the lake beyond از پنجره به بیرون نگاه کنید تا آسمانخراشها و فراتر از آنها دریاچه را مشاهده کنید In future tense, it means at or until a later time در زمان آینده به/تا تاریخ و زمانی در آینده اشاره دارد.

The books are suitable for children aged fifteen and beyond کتابها برای بچه های پانزده سال و بالاتر مناسب میباشند But the word can be used in a literal manner too اما این کلمه میتواند به نحوی ادبی هم مورد استفاده قرار گیرد Scientists pursue success and beyond دانشمندان در جستجوی موفقیت و فراتر از آن هستند In terms of functioning as a preposition, the word Beyond can be used to refer to a place or location at a greater distance compared with using the synonym term Behind از لحاظ کاربرد به عنوان یک حرف اضافه, کلمه Beyond میتواند اشاره داشته باشد به یک مکان و موقعیت که فراتر و دورتر از مترادف آن کلمه Behind میباشد TV reporters are waiting behind the glass doors, and beyond them the players were getting ready for the interviews

گزارشگران تلویزیونی در پشت دربهای شیشه ای منتظر میباشند و پشت سر آنها بازیکنان درحال آماده شدن برای مصاحبه ها میباشند The word Behind can be used as an adverb, preposition, or a noun in context کلمه Behind میتواند به عنوان یک قید, حرف اضافه, و یا اسم در متن کاربرد داشته باشد Being used as an adverb, it is interpreted as toward the back of something هنگامیکه به عنوان قید استفاده شود, به مفهوم به سمت انتها و پشت چیزی میباشد The team captain is walking in front, with the rest of the players following behind کاپیتان تیم در جلو مشغول راه رفتن میباشد و بقیه بازیکنان در پشت وی در حرکت هستند In this sense, the synonym Beyond may not be used در این مفهوم,کلمه مترادف Beyond نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد In addition, the word Behind can be used to refer to something like an event or an appointment which is not happening on time به علاوه, کلمه Behind را میتوان استفاده کرد جهت اشاره به یک رویداد یا قرار که در زمان معین انجام نمیشود The company is behind in delivering the products ordered شرکت در ارسال کالاهای سفارش داده شده تاخیر دارد و از برنامه عقب میباشد.