استفاده صحیح و بجای نقطه در جملات

در دنیای نگارش و گرامر میتوان به مباحث زیادی اشاره داشت درباره عواملی همچون جمله و نیم جمله, فعل و فاعل, قید و صفت و از این دسته لغات و مفاهیم که تقریبا برای پوشش دادن هر یک از آنها میتوان چندین فصل و کتاب را به رشته تحریر درآورد. نکته ای که برخی اوقات به نظر بسیار عادی انگاری میشود نقطه میباشد که همه ما بارها از آن جهت خاتمه جملات و عبارات استفاده کرده ایم. در بحث امروز با ذکر چندین مثال به کاربردهای صحیح و توصیه شده در زمینه گنجاندن نقطه در جملات خواهیم پرداخت. برخی اوقات جایگیری اشتباه نقطه در متون میتواند معنا و لحن گفتار و تلفظ را دچار تغییراتی کوچک و بزرگ نماید و همچنین در گپ و گفتهای روزمره با دیگران به تغییر در مفاهیم منتقل شده بینجامد.

Not a lot of people may be aware of the role played by period sign in texts افراد زیادی نیستند که از نقشی که نقطه در متون ایفا میکند آگاه باشند It can get attention when it comes to testing or writing a paragraph and an article میتواند حائز اهمیت باشد هنگامیکه سخن از ارسال پیامک یا نگارش یک پاراگراف یا یک مقاله میباشد A period is also called full stop or point نقطه همچنین به کلماتی اطلاق میشود از قبیل Full Stop و Point نوک Some grammarians might assert that failure to add proper periods to the contexts when writing will make them out of style برخی از صاحبنظران در حوزه گرامر اعتقاد دارند که عدم رعایت افزودن نقطه ها به متون منجر به نگارش بدون قواعد و سبک منجر خواهد شد.

Through using period when writing, we can make a shift in the impression implied and open up new possibilities of communicating in written form with the audience, plus introducing new ideas and perspectives از طریق استفاده از نقطه در هنگام نگارش, میتوانیم در مورد بیان نظر و ایده تغییر ایجاد کرده و در هنگام تعامل با مخاطب از راه نگارش موقعیتهای جدید ایجاد کنیم و ایده ها و چشم اندازهای نوین معرفی کنیم Choosing when to add period appropriately to the texts can be compared and connected to context-dependent style of writing انتخاب اینکه چه وقت به نحو شایسته از نقطه در متون استفاده کنیم میتواند مقایسه و مرتبط شود با سبک نویسندگی که مبتنی بر محتوای نگارش میباشد Generally speaking, a period is a signal at the end of a sentence line that means the readers have reached the end of a topic and need to pause بطور کلی قرار دادن نقطه در انتهای جمله به خواننده القا میکند که وی به انتهای یک مطلب رسیده و میتواند توقف کند.

In oral everyday communication, many speakers would use fillers to avoid confusion and express ideas reasonably and clearly and this task is done in writing via usage of period در گفتگوهای شفاهی, سخنوران از کلمات و حروفی استفاده میکنند که جاهای خالی را در گفتار پرمیکنند به جهت ارائه مطالب بدون اشتباه و به طرز صحیح و این وظیفه در نوشتار توسط نقطه انجام میپذیرد One application of a period in sentences when speaking and writing is situational which means the positions will change between the listeners and the speakers and the writers یکی از کاربردهای نقطه در جملات به هنگام گفتگو و نوشتار موقعیتی میباشد به این مفهوم که موضع گوینده و نویسنده و شنونده تغییر خواهد کرد There is often an easy-to-notice difference between casual writing when texting friends and the academic style of speaking at a formal meeting

غالبا تفاوت آسانی میتوان یافت بین نوشتار غیر رسمی و تبادل پیامک با دوستان و لحن رسمی گفتگو در یک جلسه رسمی It can be stated that a kind of situational code-switching is used via addition of period to sentences میتوان بیان کرد که نوعی تغییر موضع دادن در جملات از طریق افزودن نقطه صورت میپذیرد In formal writing, it is perceived as the end of a point or sentence when you finish your line with a period در نوشتارهای رسمی, هنگامیکه خط خود را با یک نقطه به پایان میبرید, عموما تفسیر آن این است که جمله و مطلب شما به انتها رسیده است In lots of semi-formal or casual texting contexts, sentences are left half-finished or with no period at the end در خیلی از متون و پیامهای نیمه رسمی یا دوستانه, جملات بدون نقطه در انتهای آنها نوشته میشوند In both writing and speaking ,however, no matter formal or informal, if you want the listener or reader to pause at a place to grasp the meaning fully and then continue, choose a comma instead of a period ولی در هر دو مورد نوشتار و گفتار, چنانچه در یک موضع از خواننده و شنونده این انتظار را دارید که تامل کرده و با درک صحیح از مطلب ادامه دهد, بجای نقطه از ویرگول استفاده کنید.