قیدهای مفاهیم سپس و بعد از آن

در مواردی همچون اعلام و بیان توالی و ترتیب دو فعل یا کار و رویداد در جملات میتوان از قیدهائی استفاده کرد که زمانبندی را در متون نشان میدهند من جمله سپس و بعد از آن و کاربرد این دسته از قیدها در جملات فراوان میباشد. در بحث امروز قصد بررسی این نوع قیدها را داریم که پرکاربرد بوده و در عین حال به دلیل شباهتها و تفاوتهایشان ممکن است قدری گیج کننده به نظر برسند. کلماتی که به معنی و مفهوم سپس و بعد ار کاری دیگر هستند ممکن است علاوه بر حالت قیدی بصورت حرف اضافه و همچنین حرف ربط هم در عبارات و پاراگرافها ظاهر شوند. از آنطرف, بحث آشنا و قدیمی میزان رسمی یا غیر رسمی بودن کاربرد قیدها و دیگر اجزاء گرامری هم در این میان میتواند بر ساختار جملات تاثیر داشته باشد.

Addition of three words After/Afterward/Afterwards to sentences can be an intriguing issue which needs a bit of explanation افزودن سه کلمه ای که ذکر شدند به جملات به مفهوم سپس و بعدا میتواند جالب باشد و قدری توضیح میطلبد In a sense they are synonyms but differ a bit in application as well به یک مفهوم آنها مترادف میباشند ولی از منظر دیگر کاربرد آنها قدری با یکدیگر متفاوت است The term After can function as an adverb, a conjunction, and a preposition, plus even a noun in contexts کلمه After میتواند کاربردهای قید, حرف ربط, حرف اضافه, یا حتی اسم در متون داشته باشد Its meaning is following in time or at a later time and it can have the same meaning as the word Later معنی آن متعاقبا و در زمان دیگری میباشد و هم معنای کلمه Later بعدا است.

They delivered the package two days after آنها دو روز بعد بسته را ارسال کردند But more frequently, the word After can appear in sentences as a preposition, meaning at a later time as illustrated in the example below اما غالبا کلمه After بیستر به عنوان حرف اضافه در جملات استفاده شده و به مفهوم پس از یک مدت زمانی میباشد همانگونه که در مثال ذیل به روشنی به این مطلب اشاره شده است The company’s shares jumped two weeks after the massive advertisements دو هفته پس از تبلیغات گسترده, سهام شرکت رشد قابل ملاحظه ای را تجربه کرد Conjunctions are words which are used to join two ideas in one sentence and the word After can act as a conjunction as well حروف ربط متصل کننده دو مفهوم در یک جمله هستند و کلمه بعدا/سپس After هم میتواند به عنوان یک حرف ربط کاربرد داشته باشد.

They will issue the airline ticket after they can confirm receipt of the payment پس از تائید دریافت وجه, آنها اقدام به صدور بلیط هواپیمائی خواهند کرد Now we get to the adverb Afterward which helps define an action which is going to happen at a later time حالا به سراغ قید بعدا Afterward میرسیم که توصیف کننده کاری میباشد که در زمان آتی و دیگر روی خواهد داد Having accomplished the task, he received compliments afterward پس از انجام کار, از وی تشویق و تمجید به عمل آمد The interesting point is that Afterward and Afterwards both function the same and there is no difference in their applications and in some countries and accents, one may be more frequently used than the other but with no change in the meaning implied

نکته جالب این است که کلمات بعدا Afterward/Afterwards هر دو به یک معنی و مفهوم میباشند و تفاوتی در کاربرد آنها وجود ندارد و در برخی کشورها و لهجه ها از یکی از آنها ممکن است بیشتر استفاده شود بدون تغییر در معنا و مفهوم دلالت شده Let’s have dinner and take a walk in the park afterward/afterwards پس از صرف ناهار در پارک قدم بزنیم When checking out grammar books and dictionaries, we will notice that there are many words found to have a parallel ending in Ward and Wards including Afterward/Afterwards with no noticeable changes in meaning در هنگام بررسی کتابهای گرامر و لغتنامه ها در میابیم که تعداد لغات زیادی وجود دارند که دارای معادل و مشابه هستند که به Ward/Wards ختم میگردند از قبیل سپس/پس از آن Afterward/Afterwards but of course there are exceptions to this rule as well including the adverb Forward البته استثناء هائی هم درباره این قانون وجود دارند مانند قید به سمت جلو Forward