طرز صحیح خطاب کردن اساتید و معلمین

در مباحث آموزشی پژوهشی میتوان به نکات ظریفی اشاره کرد که شاید در نگاه اول از دید دانش آموزان و دانشجویان قدری مغفول و نادیده انگاشته شده باشند و شاید هم برای برخی افراد این مساله کمی عادی به نظر برسد که نحوه صحیح خطاب کردن اساتید و معلمین چیست. مثلا آیا بهتر است آنها را با اسامی خود شامل نام و نام خانوادگی مورد خطاب قرار دهیم هنگام طرح پرسشها و سوالات در کلاسها و اینکه در موارد نگارش آکادمیک بهتر است تا از چه الگوهای اداری و آکادمیک استفاده کرد؟ مثلا در نامه هائی که تقریبا همه ما با آنها آشنائی داریم و در کتابهای آموزش نگارش اداری و دانشگاهی وجود دارند از عبارات و القابی همچون استاد عزیز, آقای/خانم محترم در سربرگ نامه ها استفاده و مشاهده میشوند.

What is the appropriate way to address teachers in high schools and professors at colleges and universities روش صحیح خطاب کردن معلمین در دبیرستان و اساتید دانشگاه و دانشکده چیست؟ Should we call them using their names or there are titles to choose آیا بایستی تا آنها را با استفاده از اسامی شان صدا کنیم یا اینکه میتوانیم از یکسری القاب استفاده کنیم؟ There is a common practice to use the word Teacher in some cases and areas در برخی جاها و اوقات مرسوم است که از لغت معلم استفاده شود But to the trainers and teachers themselves, this way of addressing might seem kind of strange and unnatural اما برای خود مربیان و معلمین ممکن است این روش معرفی قدری عجیب و غیر طبیعی جلوه کند.

There are some honorifics which can be used in this regard در این زمینه تعدادی القاب همراه با تجلیل و احترام وجود دارند که میتوانند مورد استفاده قرار گیرند The terms Ms., and Mr. are very common to use in this respect, followed by names of the teachers in schools and these shortened versions of the titles can also appear in writing القاب خانم و آقا میتوانند در این زمینه استفاده شوند و پس از آنها اسامی معلمین ذکر میگردند و میتوان از این اختصارات در نوشتار هم استفاده کرد But often the teachers at the beginning of a school term after initial introduction will inform the students how to address them during the educational year اما غالبا معلمین در ابتدای ترم تحصیلی و پس از معرفی اولیه به دانش آموزان اعلام خواهند کرد که در طول سال تحصیلی چگونه آنها را مورد خطاب قرار دهند.

In universities and academic setting, usually the instructors and professors would inform the students on how they wish to be addressed در دانشگاهها و محیط آکادمیک, عموما اساتید به دانشجویان اعلام میکنند که چگونه مایل هستند مورد خطاب قرار گیرند For this reason, it is quite usual to find some instructors being called as Professors on campus به همین جهت, کاملا عادی است تا برخی مدرسین را در پردیس دانشگاهها به عنوان استاد Professor خطاب نمود Nearly all university professors nowadays hold PHD and Doctoral degrees and it would be very appropriate to address them as Doctors in conversations تقریبا اکثر اساتید دانشگاهها امروزه مدارک دکترا دارند و لقب شایسته خطاب قرار دادن آنها در مکالمات Doctor دکتر است.

When teaching English as a second language in private classes or at institutes, some trainers might find being addressed as Teacher kind of impersonal and not very intimate در هنگام تدریس انگلیسی به عنوان یک زبان دوم در کلاسهای خصوصی و همچنین آموزشگاهی, برخی از مربیان ممکن است خطاب شدن تحت عنوان معلم Teacher را کمی غیر دوستانه و سرد تلقی کنند On the other hand, due to cultural differences in classes as the participants come from all walks of life, it is advised to ask the trainers how they would like to be addressed in educational settings in order to avoid any misunderstanding از آنطرف, به جهت اختلافات و تفاوتهای فرهنگی در کلاسها به این جهت که شرکت کنندگان از همه نوع طیف و رده در سطح جامعه و قشر در آنها شرکت میکنند, به منظور اجتناب از هرگونه سوء تفاهم بهتر است تا از معلمین پرسیده شود که آنها تمایل دارند چگونه در محیطهای آموزشی مورد خطاب قرار گیرند.