امتیاز و درجه و نمره و رتبه

چهار لغتی که در عنوان این نوشته به چشم میخورند به نحو جالبی از لحاظ معنائی شبیه و مترادف یکدیگر هستند ولی از منظر گرامری و همچنین کاربردی در متون و نوشتارهای گوناگون مسلما تفاوتهائی از خود بروز میدهند. مثلا غیر عادی به نظر میرسد اگر فردی درباره کارنامه نمرات دبیرستان یا دانشکده خود از کلمه درجه در کلاس استفاده کند. لطفا دقت کنید که یکی از عوامل مهم که میتواند در داشتن فن محاوره و نگارش مقالات قوی به شما کمک کند, در اختیار داشتن تعداد زیادی از لغات مترادف و هم معنی میباشد که در مواردی که شما به هر دلیلی نیاز به استفاده گسترده از چندین عبارت هم رده و هم مفهوم را داشته باشید, با تکیه بر این دسته از اصطلاحات بتوانید به راحتی به ایراد مفهوم و مقصود خود برآئید.

Sometimes students may be at a loss when it comes to choosing between terms like Score, Mark, Points, and Grade برخی اوقات دانشجویان ممکن است نتوانند به پاسخ مناسب بیندیشند در مواردیکه از بین کلماتی همچون امتیاز, درجه, نمره, و رتبه یکی را انتخاب کنند As an example, which one of the terms should be used when it comes to referring to success at a classroom مثلا در زمینه اشاره به توفیق در کلاس از کدامیک از این لغات بایستی استفاده شود؟ How teachers give students their proper grades at college معلمین چگونه به دانشجویان در دانشگاه نمرات مناسب میدهند What differences can be mentioned in academic settings between the words Score and Grade چه اختلافاتی را میتوان برشمرد بین کلمات نمره و درجه در محیطهای آکادمیک؟

That is a very good question and believe it or not, many speakers and language learners might easily mix up similar words relevant to measuring students performance and homework خیلی پرسش خوبی است و شاید باورتان نشود که بسیاری از گویشوران و زبان آموزان به راحتی دچار اشتباه میشوند در هنگام استفاده از کلمات مشابه و مترادف در زمینه ارزشیابی عملکرد و تکالیف دانشجویان و دانش آموزان Let’s begin with the word Score which is the total number of points a student earns on a specific test or schoolwork and homework با کلمه Score نمره آغاز میکنیم که اشاره دارد به همه نمرات و امتیازاتی که دانشجویان و دانش آموزان در تکالیف خود و در یک تست به خصوص میتوانند کسب نمایند The test has a total score of 25 امتحان نمره حداکثری بیست و پنج دارد.

Marks and Grades usually mean the same and they are synonyms نمرات و درجه ها عموما دارای یک معنی و مترادف میباشند They both refer to a measure to obtain آنها هر دو به یک معیار و میزان دلالت دارند که میتواند کسب شود In schools, the term Grade is used a lot and teachers plus trainers give students grades to represent their numeric scores or students can specify in which grades they currently are در مدارس و دانشگاهها, معلمین و مربیان جهت بیان نمرات عددی دانش آموزان و دانشجویان از Grades رتبه ها استفاده میکنند و همچنین دانش آموزان با استفاده از کلمه رتبه Grades بیان میکنند که در حال حاضر در کلاس چندم مشغول تحصیل هستند He is in fifth grade او کلاس پنجم است All students got A grades همه دانشجویان/دانش آموزان نمره عالی الف A دریافت کردند.

In classroom activities and academic tests as well as in games, participants and students can gather points which are also numeric units given to them based on their endeavors and skills در فعالیتهای کلاسی و تستهای آکادمیک و همچنین در بازیها, شرکت کنندگان و دانش آموزان میتوانند بر اساس تلاش و مهارتهایشان به کسب امتیاز Points بپردازند The top students in classes who do well in exams, can often get good points and pass the tests easily دانشجویان/دانش آموزان ممتاز که در امتحانات موفق هستند اکثرا نمرات خوب دریافت کرده و به راحتی آزمونها را پشت سر میگذارند.