در خلال و میان چیزی و کسب تجربه

کلمات و اصطلاحاتی وجود دارند که شباهت اصوات دارند, هنگام ترجمه کردن و تقریبا معانی مشابهی هم دارند. از آنسو دیگر لغات و اصطلاحاتی هم هستند که معانی آنها تغییر یافته و ترجمه اشتباه آنها در هنگام صحبت کردن و نوشتن مقاله و متون میتواند در تفسیر و درک مطلب کتبی قدری اشکال ایجاد کند. لطفا به کلماتی که در تیتر این مقاله به آنها اشاره شده است نگاهی بیندازید تا دریابید که شباهتها و تفاوتهائی بین آنها وجود دارند. لطفا در این نوشتار با ما همراه باشید که قصد بررسی این عبارات را داریم و با ذکر مثالهائی کاربرد آنها را روشن خواهیم ساخت. از منظر گرامری هم توجه به ساختار معانی اصطلاحاتی که شبیه به هم تلفظ و نوشته میشوند ولی در هنگام تفسیر متنی تفاوت دارند توصیه میشود.

The words and verbs we are going to check out today are Through, Throughout, and Go Through کلمات و افعالی که امروز قصد بررسی آنها را داریم شامل از میان, در خلال و مدت, و تجربه کردن چیزی میباشند To begin with, we are going to have a glance at the first two prepositions and adverbs در ابتدا, به تحلیل دو کلمه اول میپردازیم که میتوانند به عنوان حرف اضافه و قید کاربرد داشته باشند Usually, they relate to space and time, based on how they appear in sentences عموما, آنها ارتباط پیدا میکنند به فضا و زمان, مبتنی بر کارکرد آنها در جملات Let’s begin our lesson today with the term Through درس امروز خود را با بررسی کلمه Through آغاز میکنیم.

A dictionary definition of the word Through is from one side, or end, to another side, or end of something else یک مفهوم و توصیف لغتنامه ای از کلمه Through حاوی معنای حرکت از یک سمت و انتها به پایان و طرف چیزی دیگر است As an example, in the sentence: The boat is going through the lake, it is interpreted that the boat is moving from one side of the lake to another corner به عنوان نمونه, در جمله قایق در حال حرکت عرضی در دریاچه میباشد, مفهوم این است که قایق در حال گذار و عبور از یک سمت به گوشه دیگر دریاچه است The same preposition can be associated within a piece of land, air, or something else similar and relevant همین حرف اضافه میتواند مورد استفاده واقع شود در رابطه با یک قطعه از زمین, هوا, و یا چیز مشابه و مرتبط دیگر.

In the sentence I am walking through the jungle, you actually are within the area and walking along the path در جمله من از میان جنگل در حال عبور میباشم, شما در واقع در محل بوده و در حال عبور و گذار از مسیر میباشید When something is covering an area or location or a concept is affected, the word Throughout can be used هنگامیکه چیزی یک ناحیه و یا نقطه و مفهوم را پوشش میدهد, میتوان از کلمه Throughout استفاده کرد The trees have been planted throughout the park درختان در سرتاسر پارک کاشته شده اند So in other words, nearly the entire park area has been covered with planting trees بنابراین به عبارت دیگر, تقریبا همه فضای پارک با کاشت درختان پر و پوشش داده شده است People throughout the village are farmers مردمی که در سرتاسر دهکده زندگی میکنند کشاورز میباشند.

The phrasal verb Go Through also has multiple meanings عبارت فعلی تجربه چیزی را داشتن هم حاوی چندین معنا میباشد Interestingly, the meanings implied in context are unrelated to the separate definitions of the terms Through and Throughout نکته جالب این است که معانی دلالت شده در متن غیر مرتبط با مفاهیم جداگانه کلمات Through و Throughout هستند The first meaning is to examine and analyze something fully نخستین معنی معادل بررسی و تحلیل همه جانبه چیزی میباشد I am going through the entire documents to find the missing report من مشغول بررسی همه مدارک هستم تا گزارش مفقود شده را پیدا کنم In the other example: They are going through a lot of problems in their business sector, the phrasal verb indicates to have an unpleasant experience or facing challenges در مثال دیگر: آنها درحال تجربه مشکلات بسیاری در حوزه اقتصادی خود هستند, این عبارت فعلی به مفهوم کسب تجربه ناخوشایند و یا مواجهه با چالشها است.