لطفا و خواهش و درخواست محبت آمیز

درخواست محبت آمیز داشتن از دیگران را میتوان تقریبا به عنوان بخشی ثابت در مکالمات روزمره مورد استفاده بسیاری از گویشوران در نظر گرفت و با استفاده از ساختارهائی که به نوعی ادب و نزاکت و محبت و عطوفت را میرسانند میتوان از دیگران درخواستها و خواهشهائی داشت از قبیل آدرس پرسیدن و کمک گرفتن. در خیلی از کتابهای آموزشی که در آنها گرامر و جملات پرکاربرد وجود دارند چنین اصطلاحات و عباراتی را میتوان به وفور یافت. بعضی از کلمات همراه با محبت و رافت قید هستند درحالیکه برخی دیگر به عنوان فعل اصلی در جملات و متون مورد استفاد قرار میگیرند. در این مقاله به بررسی دو کلمه پرکاربرد در این زمینه خواهیم پرداخت و از شما هم درخواست میگردد که لطفا در بحث امروز با ما همراه باشید.

The words Kindly and Please need no introduction since they appear in a lot of daily conversations but they may display differences in meaning and application کلمات با مهربانی و لطفا احتمالا به توصیف نیازی ندارند از آنجائیکه در بسیاری از محاورات روزمره مورد استفاده قرار میگیرند ولی از لحاظ معنا و کاربرد ممکن است از خود قدری اختلاف نشان دهند When it comes to listing some grammatical questions on common words and how to use them, these terms can also be included in the debate هنگامیکه نوبت به تهیه لیستی از کلمات پرکاربرد در گرامر به میان می آید و نحوه کاربرد آنها, این دو کلمه هم میتوانند مورد بحث واقع شوند To add to the confusion, they may appear in a combination like the following sentence بعضی وقتها اوضاع کمی گیج کننده به نظر میرسد مانند جمله زیر.

Please kindly turn off the TV لطفا محبت کنید و تلویزیون را خاموش نمائید Unlike writing, this matter can be examined in conversation strategies برخلاف نگارش, این موضع را میتوان از جنبه های گپ و گفتگو مورد بررسی قرار داد At first glance, Kindly is an adverb which naturally is used to describe a main verb in sentences در ظاهر, کلمه Kindly یک قید میباشد که در جملات به توصیف یک فعل اصلی میپردازد We can use this adverb in our speech to make a polite request میتوانیم در گفتار خود با استفاده از این قید یک درخواست مودبانه را مطرح کنیم Kindly fill out the form and submit it لطفا فرم را پر کرده و آنرا تحویل دهید Here the adverb Kindly has appeared at the beginning of the sentence در اینجا قید Kindly در ابتدای جمله قرار گرفته است.

In a kind of formal application of the adjective Kindly in sentences, the overall meaning is close to the word Nice یکی از کاربردهای تقریبا رسمی صفت با مهربانی Kindly در جملات دارای مفهومی شبیه به کلمه مهربان است A kindly man at the bank helped me fill out the forms یک آقای مهربان در بانک به من کمک کرد تا فرمها را پر کنم The word Please can act as an adverb or a verb کلمه لطفا Please میتواند کاربرد قید یا فعل داشته باشد It is generally employed to make a polite request جهت درخواست مودبانه از آن عموما استفاده میگردد Could you please close the window میشود لطفا پنجره را ببندید؟ Please open the door لطفا درب را باز کنید In contrast to questions, the word Please can also be used when making a request in the form of a statement

در مقابل سوالات, میتوان از کلمه Please استفاده کرد تا به بیان یک عبارت اقدام نمود Your airline tickets, please لطفا بلیطهای هواپیمائی خود را ارائه دهید Please, sir, flag down a taxi for me آقا لطفا برای من یک تاکسی بگیرید In the following sentence, Please has been used as a verb در جمله ذیل, از کلمه Please به عنوان فعل استفاده شده است I believe the completed thesis will please the university professors به عقیده من, پایان نامه تکمیل شده موجب خرسندی اساتید دانشگاه خواهد شد In some cases, the words Please and Kindly can be used as synonyms and interchangeably در برخی اوقات کلمات Please و Kindly میتوانند به عنوان مترادف و به جای هم مورد استفاده قرار گیرند Kindly deliver the packages before the deadline لطفا قبل از مهلت تعیین شده بسته ها را ارسال کنید.