شل و رها و از دست دادن و گم کردن

برخی از کلمات هستند که حاوی دو شکل معنائی صفت و فعل میباشند و با بررسی ورودی خیلی از کلمات در لغتنامه ها میتوانید به تعداد زیادی از چنین لغات برخورد داشته باشید. مثلا صفتی که در این مجال قصد بررسی آنرا داریم شل و آزاد و رها میباشد مثلا در مواردی که قصد گفتگو مربوط به شیء یا چیزی است که لق بوده و سفت در جای خود ثابت و فیکس نشده است. از آنطرف میتوان از فعل از دست دادن و گم کردن استفاده کرد که ظاهرا در تایپ و نوشتار کاملا شبیه به این صفت میباشد ولی با معنای کاملا جداگانه و مجزا. با بررسی کاربردهای معنائی چنین کلماتی شما قادر خواهید بود تا به درک مطلب شنیداری و متنی قویتری پرداخته و همچنین در هنگام جمله سازی تسلط بیشتر و بهتری در گرامر نشان دهید.

It makes sense debating the structure of words and whether they are adjectives and can function as verbs in sentences since there are differences between the two functions in contexts منطقی است تا به نقد و بررسی ساختار کلمات پرداخته شود از منظر اینکه صفت هستند و اینکه آیا میتوانند در جملات نقش فعل را داشته باشند از آنجائیکه بین این دو ساختار در متون تفاوتهائی وجود دارد The words Lose and Loose which are commonly mistaken by many people, even by native speakers are interesting to look at کلمات از دست دادن و گم کردن و شل و رها عموما توسط مردم با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند حتی توسط گویشوران بومی و جالب است تا به آنها نگاهی بیندازیم Their pronunciation and spelling are quite similar and kind of confusing تلفظ و هجای آنها خیلی شبیه به یکدیگر و قدری گیج کننده میباشند.

While speaking, both words use the vowel sound /u/ but in pronunciation, Lose ends in the /z/ sound whereas the second term, Loose which is an adjective ends in the /s/ sound در هنگام صحبت کردن, هر دو کلمه به حرف باصدای U او ختم میشوند اما در تلفظ, فعل Lose به صدای ز Z ختم میشود درحالیکه کلمه دوم که صفت میباشد Loose یه صدای S س پایان میپذیرد When typing, the difference between the words is an additional O which is put in the middle of the adjective Loose در هنگام نوشتن و تایپ کردن, تفاوت بین کلمات حرف اضافه O میباشد که در میان صفت Loose افزوده میشود Despite apparent similarities, the words meanings are completely unrelated to each other علیرغم شباهتهای ظاهری, معنای کلمات بطور کلی با یکدیگر متفاوت میباشند.

The verb Lose has multiple meanings and the first one is failing to own something فعل Lose چندین معنا دارد و نخستین آنها به مفهوم عدم داشتن چیزی است In a game or competition, to lose means not to win the match در یک مسابقه و بازی فعل Lose به معنی باختن نتیجه میباشد The team lost the game last week تیم هفته قبل بازی را واگذار کرد Lose is an irregular verb, so the past form of that is Lost فعل باختن و از دست دادن Lose بی قاعده میباشد, بنابراین قسمت گذشته آن Lost است When it comes to losing items in everyday life, the verb Lose is interpreted as misplacing something or being unable to find some items and accessories هنگامیکه سخن از گم کردن چیزها در زندگی روزمره به میان می آید, فعل Lose به معنی گم کردن و جابجائی لوازم و اشیاء و پیدا نکردن آنها میباشد The bus terminal has lost my bags در پایانه اتوبوسرانی چمدانهای من گم شده اند.

The third meaning of the verb Lose is associated with having less of something as time passes such as a skill or an ability or sensation معنای سوم فعل Lose مربوط میشود به داشتن کمتر و ضعیف شدن یکی از حواس و یا مهارتها در گذر زمان He is gradually losing his abilities in tennis او به تدریج در حال از دست دادن مهارتهای خود در تنیس میباشد Loose, on the other hand, is an adjective which is known as not firmly attached or held in place صفت لق/شل Loose از آنطرف به معنای این است که چیزی در جای خود سفت و محکم قرار نگرفته باشد In the world of clothing, it is used a lot in contrast with the adjective tight در دنیای پوشاک, از آن بسیار استفاده میشود در برابر صفت تنگ My new suit is a bit loose – can I try on a smaller size کت و شلوار من قدری گشاد هستند – میتوانم یک شماره کوچکتر آنرا بپوشم؟