بیان معنای منفی و وجود نداشتن در گرامر

در بسیاری از نکاتی که به نوعی به محتوای گرامری عبارات و جملات مربوط میشوند میتوان به ساختارهای منفی هم اشاره داشت که اتفاقا بخش بزرگی از گفتگوهای روزمره بین مردم را تشکیل میدهند. در مقاله امروز به کلمات و قیدهائی اشاره میکنیم که توصیف کننده و توضیح دهنده فعل و معنای کلی جملات هستند و در هنگامی استفاده میشوند که قصد بیان عدم وجود و به اتمام رسیدن موجودی چیزی میباشد. برخی مواقع از این نوع ساختارها جهت ابراز توصیه و بیان نصیحت به دیگران استفاده میشود. در کنار قیدهای منفی کننده افعال میتوان از اسامی و صفتهائی با کارکردهای مشابه نیز در متون استفاده کرد. لطفا در مرور این نکات سودمند گرامری در نوشته امروز با ما همراه باشید و نکات ذیل را مطالعه کنید.

The two words of Not and No can be used to make negative sentences دو کلمه خیر و نه میتوانند جهت ساختن جملات منفی استفاده شوند Please make a comparison between the following structures and guess the right one to choose لطفا بین ساختارهای زیر مقایسه ای انجام داده و نوع صحیح را انتخاب نمائید No need to buy tickets online – Not need to buy tickets online نیازی به خرید بلیط آنلاین نیست – احتیاج خیر جهت خرید بلیط آنلاین The first pattern seems accurate but let’s further explain why it is so الگوی نخست صحیح میباشد اما بیائید به اتفاق هم قدری بیشتر توضیح دهیم که چرا اینگونه است The negative word Not which appears here is an adverb کلمه منفی خیر/نه که در اینجا ظاهر شده است یک قید میباشد.

It naturally modifies and alters meaning of the verb Need in the sample sentence طبیعتا آن توصیف کننده و تغییر دهنده معنای فعل Need نیاز داشتن در جمله نمونه میباشد The adverb Not often is used alongside modal verbs including Should, Can, May, and Might قید خیر/نه No غالبا در کنار افعال کمکی استفاده میشود از قبیل بایستی, توانستن, ممکن بودن, شاید Please have a look at the following examples لطفا به مثالهای زیر توجه کنید You should not go to the bed late at night شما نباید شبها دیر بخوابید You may not park your car here شما احتمالا نمیتوانید/مجاز نیستید تا خودرو خود را در اینجا پارک کنید In the compared pair of sentences above, the second one seems to be part of a bigger sentence and is incomplete در مقایسه ای که بین دو جمله ای که در بالا به آنها اشاره شد, جمله دوم به نظر ناتمام و بخشی از یک جمله بزرگتر است.

You do not need to back up the data شما نیازی ندارید به گرفتن نخسه کپی/پشتیبان از اطلاعات In this sentence, the adverb Not functions to modify the main verb Back Up در این جمله از قید خیر/نه Not استفاده شده است تا فعل اصلی Back Up نسخه پشتیبان گرفتن را توصیف و تفسیر کند The word No on the other hand can function as an adverb, adjective, and even a noun کلمه نه No از آنطرف میتواند نقش قید, صفت, و حتی یک اسم را ایفا کند In the sentence mentioned earlier, There is no need to buy tickets online, the word No functions as an adjective which modifies the noun Need and the verb used in this sentence is a form of the verb Be and appears as the familiar form Is در جمله ای که قبلا به آن اشاره شد: شما نیازی به خرید بلیط آنلاین ندارید, کلمه نه No کاربرد صفت داشته و توصیف کننده اسم احتیاج/نیاز Need در جمله بوده و از فعل بودن Be به حالت آشنای Is استفاده شده است.

When the word No appears at the beginning of the response, followed by a comma, it functions as an adverb هنگامیکه کلمه خیر No در ابتدای جواب و پس از آن ویرگول قرار میگیرد, به عنوان قید کاربرد دارد Can I use your car – No, you cannot take my car today آیا میتوانم از خودرو شما استفاده کنم؟ خیر, شما نمیتوانید امروز ماشین من را ببرید Here, the adverb No has been used to answer the previous question and request در اینجا, قید خیر No استفاده شده است در پاسخ به پرسش و درخواست قبلی Fortunately the new employees have no problems with their office settings خوشبختانه کارمندان جدید با محیط اداره خود مشکلی ندارند In a nutshell, the words No and Not are used in negation, but their application seems to be kind of different در انتها و ختم کلام, کلمات No و Not در ساختارهای منفی استفاده میشوند اما کاربردشان با هم قدری تفاوت دارد.