صحبت از مراقبت فردی و ایمنی

خیلی از نصیحتهای روزمره که مردم به یکدیگر سفارش میکنند را میتوان در زمینه حفظ سلامتی و ایمنی فردی در نظر گرفت. به عنوان مثال در هنگام خداحافظی عبارت به سلامت به وفور استفاده میشود که حاوی همین مضمون است. اما لحن مورد استفاده در هنگام اشاره به چنین ساختارهائی هم از اهمیت برخوردار میباشد تا بتوان به گپ و گفت دوستانه و مهربانانه ای با دیگران پرداخت. مثلا در هنگام سفارش به دیگران در مورد حفظ رعایت فاصله اجتماعی مهم است تا از نوع صحیح کلمات و قیدها و صفتها استفاده شود و همچنین بررسی نمائیم که آیا مضمون و محتوای جمله رسمی است یا روزمره. از آنسو در مواردی که یک بیماری واگیردار وجود دارد, نوع عبارات مورد استفاده ممکن است قدری تفاوت داشته باشد.

It’s very common talking about staying safe in everyday conversations در گفتگوهای روزمره بسیار مرسوم است تا درباره سلامت بودن صحبت شود As an example, in order to avoid some infectious diseases, people need to be socially distant from one another مثلا به منظور اجتناب از بیماریهای مسری, مردم نیاز دارند تا فاصله اجتماعی را با یکدیگر رعایت کنند Social distancing is nowadays being used a lot by people globally and it refers to the practice of avoiding gatherings and keeping around a few meters distant and farther from other people فاصله گذاری اجتماعی امروزه توسط بسیاری از مردم در سطح جهان رعایت میشود و اشاره دارد به اجتناب از تجمع ها و حفظ فاصله حدودا چندین متری با دیگران.

You sure have seen even some markings and signs on floors of some shops and they function as a reminder for us as to where we need to stand in relation to others شما هم قطعا در کف برخی از فروشگاهها به علامتها و نشانه گذاریهائی برخورد کرده اید که به ما نشان میدهند نسبت به دیگران در چه مکانهائی بایستیم The abbreviation WHO which stands for the World Health Organization is used a lot in medical and health-related journals and articles عبارت مخفف سازمان بهداشت جهانی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد در مجلات و مقالاتی که درباره موارد سلامتی هستند In case you wonder why the term Social Distance is used instead of Physical distance, the note is that this word selection is on purpose, meaning that people still want to remain connected to one another while observing the safe distance to avoid infection

چنانچه شما این سوال را از خود بپرسید که چرا به جای عبارت فاصله فیزیکی از عبارت فاصله اجتماعی استفاده شده, نکته این است که انتخاب و چینش کلمات هدفمند بوده است به این مفهوم که مردم تمایل دارند تا در عین حال که فاصله امن را با دیگران رعایت میکنند هنوز با آنها در ارتباط باشند In fact, thanks to the progress of technology today, we can get in touch with others while being actually far away from each other in terms of actual distance درواقع با توجه به گسترش فن آوری در دنیای امروز, ما میتوانیم تا علیرغم رعایت و وجود فاصله فیزیکی بین خود و دیگران با آنها در تماس و ارتباط باشیم The phrase social distancing actually refers to the method of avoiding disease and it functions as a noun in sentences عبارت رعایت فاصله اجتماعی درواقع اشاره دارد به اجتناب کردن از بیمار شدن و در جملات به عنوان اسم کاربرد دارد.

Socially distance can be used as a verb in contexts در متون میتوان از فاصله گذاری اجتماعی به عنوان فعل استفاده کرد Everybody nowadays is expected to socially distance in society and community از هر فردی انتظار میرود تا در جامعه و اجتماع فاصله اجتماعی را مراعات کند When looking up the definition in a dictionary, you will notice the phrasal verb actually means to distance physically from others and avoid unnecessary contact with them during the outbreak of a contagious disease چنانچه مفهوم این عبارت فعلی را در لغتنامه بررسی کنید درمیابید که معنای آن این است که جهت جلوگیری از ابتلا به بیماری واگیر فاصله فیزیکی را در مواجهه با دیگران رعایت نمود Doctors nowadays speak of taking cautionary steps to flatten the curve of the infections and so that the medical systems in countries do not get overwhelmed پزشکان امروزه صحبت میکنند درباره کاهش و توقف قابل ملاحظه روند و نمودار بیماری بطوریکه سیستمهای درمانی کشورها دچار افزایش موارد ابتلا نشوند.