روشهای مطلوب مطالعه در محیط منزل

در کنار کلاسهای آموزشی در زمینه های متفاوت علمی پژوهشی که وجود دارند, در بسیاری از اوقات همه ما ساعات زیادی را در منزل و در اتاق خود سپری میکنیم و مقداری از زمان موجود و در اختیار خود را به مطالعه میپردازیم ولی طبیعتا میزان راندمان و بهره وری افراد از میزان مطالعه خود متفاوت میباشد. سیری در فضای مجازی برای ما تعداد زیادی از نکات مفید و روشها و تکنیکهای ثابت شده و توصیه شده توسط محققین روانشناسی و در حوزه آموزش را به ارمغان می آورد که میتوانند به ما در پیشرفت بهتر در محیط مطلوب و مناسب منزل یاری رسانند. در این مقاله قصد داریم تا به روشها و نکاتی اشاره کنیم که میتوان با استفاده از آنها در محیط خانه شاید حتی بهتر و موثرتر از فضای کلاسها به مطالعه کتب پرداخت.

It is useful to mention a few methods and techniques to study efficiently at home سودمند است تا چندین روش و تکنیک را معرفی کنیم در ارتباط با مطالعه موثر در منزل Here are some of such habits which are proven to be beneficial در ذیل به تعدادی از چنین عادات اشاره میشود که بر اساس تجربه سودمند هستند Designating an area for studying is the rule number one قانون شماره یک اختصاص دادن یک محل جهت مطالعه میباشد The point is that where you actually study and read matters نکته این است که در واقع محلی که در آن به مطالعه و خواندن میپردازید با اهمیت است Definitely such a location is expected to be quite and with good light to read with the minimum strain on the eyes

مسلما چنین مکانی بایستی آرام باشد و دارای نور کافی جهت مطالعه و کمترین فشار بر روی چشمان باشد Having enough room and space also is significant since you need to spread your books and notes and stationary and usually a study desk works well and is OK داشتن فضای کافی جهت پخش کردن کتابها و یادداشتها و لوازم التحریر شما مهم است و عموما یک میز مطالعه قابل قبول میباشد You also need to be comfortable in order to study well and attentively but not too comfortable to fall asleep, therefore sitting in a chair is better than lying in bed شما همچنین نیاز به راحتی دارید جهت مطالعه مناسب ولی نه آنقدر راحت که مثلا خوابتان ببرد, بنابراین نشستن بر روی صندلی بهتر از دراز کشیدن در تختخواب است.

Blocking incoming noise and cutting it out is the second guideline here مانع شدن از ورود سر و صدا در اینجا راهنمائی شماره دو محسوب میگردد People in this respect seem to differ a bit, some study better with a bit of noise like light music being played in the background while others fair much better in silence, so go with whatever helps you have ultimate focus on the book subject matter در این مورد مردم با یکدیگر قدری تفاوت دارند, برخی بهتر مطالعه میکنند چنانچه یک موسیقی ملایم در فضا شنیده شود درحالیکه برخی دیگر در سکوت عملکرد بهتری دارند هنگام خواندن, شما نیز از روش مناسب خود استفاده کنید جهت داشتن حداکثر تمرکز بر روی محتوای کتاب.

Filtering distractions while studying is also the key including avoiding the social media and trying to put the phone away for a few hours, that includes muting the TV, or switching it off too اجتناب از چیزهائی که تمرکز شما را برهم میزنند هم عامل کلیدی میباشد از قبیل رسانه های اجتماعی, پس تلفن خود را چند ساعت کنار بگذارید, این شامل تلویزیون هم میشود پس صدای آنرا قطع یا آنرا هم خاموش کنید These distractions will pull you away from what you are going to learn and memorize and also tell other family members that you need some time alone to study این قبیل چیزها حواس شما منحرف میکنند از آنچه قصد مطالعه و حفظ کردن دارید. به دیگر اعضاء خانواده هم بگوئید که به مقداری زمان به صورت تنها احتیاج دارید تا مطالعه کنید Taking a break to take care of yourself like having a small meal or drink water and juice is also recommended to refresh your physical and mental stamina استراحت کردن و قدری به خودتان رسیدن مانند غذای سبک خوردن یا مقداری آب و آب میده نوشیدن به شما در حفظ بنیه جسمی و ذهنی کمک کرده و توصیه میگردند So after a long session of had study, leave your room for around twenty minutes, stretch your muscles and move your body a bit, step outside and get some fresh air بنابراین پس از یک جلسه مطالعه طولانی, اتاقتان را برای حدودا مدت بیست دقیقه ترک کرده و عضلات و بدن خود را نرمش و حرکت دهید, به بیرون قدم گذاشته و مقداری هوای تازه تنفس کنید.