کلمات ورزش و ورزشها به همراه معانی دیگر آنها

از منظر ادبی و گرامری و ریشه یابی لغات و معنا شناسی میتوان حتی با نگاهی عمیق تر به کلماتی نگاه کرد که اکثریت مردم از آنها تنها در یکی دو مورد محدود به گپ و گفتهای روزمره استفاده کرده و تقریبا از دیگر مفاهیم تحلیلی آنها غافل میباشند. دو کلمه ای که در این قسمت به آنها خواهیم پرداخت عبارتند از ورزش و ورزشها که ظاهرا تنها به صورت کلمات مفرد و جمع و اسم و صفت ساخته شده اند و کاربردهای دیگری ندارند ولی میتوان از منظر آکادمیک و علمی هم کاربردهای لغتنامه ای آنها و مربوط به تعاریف مندرج در دائره المعارفها را مدنظر داشت که معانی رسمی و جدیدی را ارائه میدهند. شاید تعدادی از مثالهائی که در مبحث امروز به آنها پرداخته میشود برای شما تازگی داشته و جدید به نظر برسند.

The words Sport and Sports to many remind images of events and matches between teams and gyms and also their opinion from grammar aspect could be basic and they may not be aware of the words secondary and further meanings به عقیده بسیاری از افراد, کلمات ورزش و ورزشها یادآور تصاویر و رویدادها و مسابقات بین تیمها و باشگاه میباشند و نظر آنها درباره گرامر ممکن است در حد مقدماتی بوده و اینکه آگاه نباشند از این نکته که این کلمات حاوی معانی ثانویه و بیشتری هم هستند The word Sports at first glance is the plural form of the root Sport and there is no doubt about that but did you know that the term can function as a verb plus an adjective in contexts too

کلمه ورزشها/ورزشی Sports در نگاه اول حالت جمع از ریشه کلمه ورزش Sport میباشد و در این مطلب شکی وجود ندارد ولی آیا میدانستید که همین لغت میتواند در متون بصورت فعل و صفت هم کاربرد داشته باشد؟ In some countries, accents, and dialects, the noun Sport is primarily used to speak about any kind of competition or game which involves physical activity and endeavor در برخی از کشورها, گویشها, و لهجه ها کلمه Sport کاربردش در زمینه صحبت از هر نوع رقابت و بازی میباشد که مستلزم فعالیت و تلاش بدنی است And in these cases, the term Sports refers to the plural of such matches, contests, and games and therefore some sports include basketball, handball, and football as group activities and games و در این گونه موارد, کلمه Sports ورزشها اشاره دارد به چنین مسابقات, رقابتها و بازیها بصورت جمع و بنابراین برخی از ورزشها عبارتند از بسکتبال, هندبال, و فوتبال به عنوان فعالیتها و بازیهای گروهی و دسته جمعی.

In some other countries and accents, native speakers would use the word Sport in singular form to refer to such group sporting events such as Football, Tennis, Golf, and so on در برخی دیگر از کشورها و گویشها, گویشوران بومی از کلمه ورزش Sport به صورت مفرد استفاده میکنند تا به فعالیتهای ورزشی اشاره داشته باشند همچون فوتبال, تنیس, گلف, و غیره Please have a look at the following examples لطفا به مثالهای زیر توجه کنید Are you interested in sports آیا شما به ورزش (رقابتهای ورزشی) علاقمند هستید؟ Do you do any sport in your free time در وقت آزادتان آیا ورزش میکنید؟ This sentence can also be expressed in another way: Do you play any sports این جمله را میتوان به گونه دیگری هم بیان کرد: آیا شما در هیچ رشته ورزشی فعال هستید؟

The word Sport can function as an adjective to describe something in sentences too کلمه ورزشی Sport  میتواند همچنین به عنوان صفت توصیف کننده چیزی در جملات کاربرد داشته باشد If someone is a sport swimmer, it means he/she is not a professional member of a team and goes swimming for leisure اگر فردی برای تفریح و نه به عنوان عضو حرفه ای از یک تیم به استخر میرود شناگر تفریحی است Interestingly, the term Sport can appear as an adverb in context as well, indicating something attractive or flashy and the like which grabs attention of others جالب این است که کلمه ورزشی Sport همچنین در متون میتواند به عنوان قید به کار برده شود, در موارد اشاره به چیزهای جذاب و پر زرق و برق که توجه دیگران را به خود جلب میکند He is sporting a beautiful and designer suit in that photo taken last month در آن عکس که ماه قبل گرفته شده است, او در حالیکه کت و شلوار زیبا و برند بر تن دارد دیده میشود.