خوش آمد گفتن و قابلی ندارد

عبارات مصطلحی وجود دارند که به عنوان بخش تقریبا ثابتی در گنجینه لغات و واژگان روزمره و مستمر در زندگی بسیاری از ما در آمده اند از قبیل خوش آمد گوئی به افراد و اینکه در پاسخ به تشکر و تقدیر آنها از اصطلاح قابلی ندارد استفاده شود. با توجه به اینکه این عبارات تقریبا در همه موارد روزانه گپ و گفتها مورد استفاده قرار میگیرند قصد داریم تا به بررسی و ارزیابی مختصری از آنها بپردازیم تا موارد کاربردشان بهتر عیان و نمایان گردد. مسلما نحوه بیان هر عبارت و پاسخی میتواند رسمی و یا غیر رسمی باشد که توجه به این موضوع هم میتواند به ما در داشتن روابط عمومی و فن ارتباطی قویتر یاری رساند. مثلا عبارت باعث خوشحالی و خوشوقتی و خوشبختی است که در کنار شما باشیم و یا اینکه قابلی نداشت از این جمله اند.

You’re Welcome is an expression that all of us are already familiar with and perhaps its application does not require any explanation but there are several other ways and phrases to express friendly behavior towards someone who is thanking us خواهش میکنم/قابلی نداشت عبارتی است که همه ما از قبل با آن آشنا هستیم و احتمالا کاربرد آن نیازی به توضیح ندارد ولی چندین روش و عبارت دیگر هم وجود دارند تا رفتار دوستانه خود را در برابر فردی که از ما تشکر میکند ابراز کنیم The first thing to do is to examine whether the expression we are about to use is formal or informal اولین کاری که نیاز به انجام است بررسی عبارت مورد استفاده ما از جنبه رسمی یا غیر رسمی بودن آن میباشد.

First, let’s take a look at a few formal phrases we can use in answers and usually they are appropriate to use when greeting and interacting with people whom we do not know well در ابتدا نگاهی می اندازیم به تعدادی از عبارات رسمی که مناسب جهت استفاده در پاسخها میباشند در هنگام احوالپرسی و گپ و گفت با افرادی که آنها را به خوبی نمیشناسیم You are very welcome and My pleasure belong to this formal category اختیار دارید / باعث افتخار بود به این دسته رسمی تعلق دارند For example, when speaking with co-workers in an office مثلا در هنگام صحبت با همکاران در یک اداره Thanks for helping me type and deliver the letter ممنونم که به من کمک کردید تا نامه را تایپ و ارسال کنم Of course. My pleasure خواهش میکنم/ اختیار دارید.

There are as well a few informal methods of saying You’re welcome and they include: Don’t mention it, It was nothing, Sure thing, No problem همچنین تعدادی روش وجود دارند جهت گفتن خواهش میکنم به حالت غیر رسمی و شامل این عبارات هستند: اصلا صحبتش را نکنید, قابل نداشت, خواهش میکنم, اصلا مساله ای نبود Thanks for your great help – No worries, pal خیلی از کمک بزرگ شما ممنونم – خواهش میکنم رفیق It is also customary to use more than one such phrases together همچنین مرسوم است که تعدادی از این عبارات را در ترکیب با هم استفاده کرد Thank you for the ride to the airport – You’re welcome! Don’t mention it ممنونم که من را با ماشین تا فرودگاه رساندید – خواهش میکنم, قابلی نداشت.

As the famous saying goes, variety is the spice of life and being equipped with several phrases to use in these contexts can make you a better communicator به قول معروف تنوع نمک زندگی است و با مجهز بودن با چندین عبارت در این متون خواهید توانست تا خطیب بهتری شوید People who keep using the same old memorized expressions and phrases in communication with others kind of sound boring and like robots افرادی که در حین ارتباط با دیگران از یک سری عبارات و کلمات قبلا حفظ شده استفاده میکنند قدری بیحوصله و مانند ربات صحبت میکنند Although it is good getting into the habit of replying to the gratitude of others using automatic response, acting a bit more innovative and choosing trailblazing expressions can be advised too گرچه عادت کردن به سریع پاسخ دادن به تشکر و تقدیرهای دیگران ایده خوبی است, قدری پیشرو خلاق بودن هم در استفاده از عبارات توصیه میگردد.