تفاوتهای معنائی بین ساختن و انجام دادن

در کتابهای آموزشی که حاوی نکات گرامری میباشند میتوان به افعالی برخورد مانند ساختن و انجام دادن که در کنار معانی و کاربردهایشان از جنبه فعل کمکی بودن, مفهوم فعل اصلی هم میتوانند در جملات داشته باشند. از اینرو در این نوشته به این دو فعل پرداخته و مثالهائی از جنبه شباهتها و تفاوتها و همچنین کاربردهای صحیح آنها در عبارات مثبت و منفی و همچنین جملات پرسشی ارائه خواهیم نمود. طبیعتا برخی از نکات برای شما تکراری و آشنا میباشند و امید است تا با مطالب جدید هم میزان معلومات شما را افزایش دهیم. از این افعال در زمینه هائی همچون تصمیم گرفتن و سوال پرسیدن و یا انتقال مفاهیم درباره ساختن و به انجام رساندن کارها در متون در گفتگوها و گپ و گفتهای روزمره بسیار استفاده میشود.

The verbs Make and Do are used a lot in contexts and speech از افعال ساختن و انجام دادن در متون و گفتار بسیار استفاده میشود They are somehow similar to each other آنها تقریبا مشابه یکدیگر میباشند The grammar point is that there are some words which attach to Do whereas others that go together with Make in sentences نکته گرامری این است که تعدادی کلمات وجود دارند که در کنار Make و برخی دیگر با Do در جملات قرار میگیرند In other words, there are multiple expressions which are made using the verbs Do and Make plus other terms that we need to learn but fortunately the good news is that there are some general grammatical rules to apply when doing so

به عبارت دیگر, عبارات متعددی هستند که ساختن آنها میسر میشود از طریق استفاده از افعال انجام دادن و ساختن به همراه تعدادی دیگر از لغات ولی خوشبختانه خبر خوب این است که قواعد عمومی گرامری وجود دارند برای انجام این کار When it comes to building, producing, and creating something, the choice is the verb Make هنگامیکه سخن از ساختن, تولید کردن و ایجاد کرن چیزی میباشد, فعل Make انتخاب میشود However, the verb Do is appropriate for actions that we need to do and perform, such as jobs and daily works, and for general routine activities including household chores and other tasks that we frequently repeat اما فعل Do مناسب جهت فعالیتهائی میباشد که نیاز به انجام آنها را داریم مانند مشاغل و کارهای روزمره, و فعالیتهای عمومی و معمولی شامل کارها و امور منزل و وظایفی که غالبا آنها را تکرار میکنیم.

When it comes to referring to the things we produce, adding the verb Make to the sentences makes sense هنگامیکه اشاره به چیزهائی است که آنها را تولید میکنیم, افزودن فعل Make به جملات منطقی بنظر میرسد Foods, drinks, and other stuff we can touch are classified in this category غذاها, نوشیدنیها, و دیگر چیزهائی که میتوانیم آنها را لمس کنیم و دیده نمیشوند در این طبقه بندی جای میگیرند I am making pasta for lunch today من مشغول پختن/درست کردن پاستا برای ناهار امروز هستم Other things like concepts, sounds, and processes which are also created and built but cannot be touched or seen are as well referred to via using the verb Make چیزهای دیگری از قبیل مفاهیم, اصوات, و فرآیندها هم که تولید میشوند ولی قابل دیدن یا لمس کردن نمیباشند توسط فعل Make به آنها اشاره میشود.

The boys are playing football outside and making a lot of noise بچه ها در بیرون مشغول فوتبال بازی کردن هستند و سر و صدای زیادی تولید میکنند I believe you can make progress in driving skills من اعتقاد دارم شما در زمینه مهارتهای رانندگی میتوانید پیشرفت کنید I am going to do the painting as soon as possible من قصد دارم تا هر چه زودتر کار نقاشی را انجام دهم Please go to your room and do your homework لطفا به اتاق خود رفته و تکالیفتان را انجام دهید Words like Something, Anything, and Nothing are also very much coupled with the verb Do in contexts در متون, کلماتی مانند یک چیز, هر چیز, و هیچ چیز در بسیاری از متون با فعل انجام دادن Do ترکیب و استفاده میشوند We are going to do something to increase sales ما بایستی تا کاری انجام دهیم به منظور افزایش فروش If you keep watching the news and movies and listen to the audio books often, you will easily be able to distinguish between the verbs Do and Make and notice their proper application چنانچه شما به تماشای اخبار و فیلمها و گوش دادن به کتابهای صوتی ادامه دهید, به سادگی قادر خواهید بود تا تفاوتهای بین افعال انجام دادن و ساختن را درک کرده و متوجه کاربرد صحیح آنها شوید.