روشهای تقدیر و تشکر کردن

یکی از بهترین و مودبانه ترین رفتارها در برابر نیکی و خوبیهای دیگران تشکر و تقدیر کردن میباشد که تقریبا همه ما راهها و عبارات و اصطلاحات زیادی را در این زمینه به خوبی به خاطر داشته و از آنها بسیار در موارد صحیح و ضروری استفاده کرده ایم. برخی اوقات یکی دو کلمه کفایت میکنند و در بعضی دیگر موارد نیاز به استفاده از جملات و عبارات ادبی مانند شعر و ضرب المثل و امثال و حکم میباشد تا عمق و کنه معنا به درستی ادا شود. در بحث امروز قصد بررسی و ارزیابی تعدادی از عبارات مصطلح را داریم که توسط گویشوران بومی بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. طبیعتا برخی از آنها در موارد دوستانه و غیر رسمی پرکاربرد تر میباشند درحالیکه تعدادی دیگر در متون و کاربردهای رسمی و اداری مناسب تر هستند.

There are many ways to say Thank you and reviewing the applications of some of the most common ways makes sense روشهای زیادی جهت بیان متشکرم وجود دارد و منطقی است تا به بررسی کاربرد آنهائیکه از همه مرسوم تر میباشند پرداخت When it comes to telling someone that you are and feel grateful to them for something they have done for you or that you have received a gift from them, the verb Thank seems to be the first choice فعل تشکر کردن به نظر انتخاب نخست میباشد درهنگامیکه قصد بیان, احساس و ابراز تشکر نسبت به فردی را دارید که برای شما کاری انجام داده است و یا از وی یک هدیه دریافت کرده اید.

Thank You and Thanks are very common but based on context, the initial seems a bit more format از شما متشکرم و ممنونم بسیار مرسوم میباشند و براساس متن, اولی قدری رسمی تر است Thank you for accepting our offer از شما متشکرم که پیشنهاد ما را پذیرفتید Thanks for the tip ممنون به خاطر انعام Now let’s move on to kind of more formal expressions when it comes to offering and showing feelings and behavior of gratitude in grammar and contexts حالا به عبارات قدری رسمی تر نگاه می اندازیم در موارد ابراز و بیان حالات و رفتار همراه با قدردانی و تشکر در گرامر و متون Our company is grateful for your great cooperation شرکت ما قدردان شما میباشد به جهت همکاری عالی تان Please accept our humble gift as a sign of gratitude for your valuable efforts in addressing the poor requirements لطفا هدیه ناقابل ما را بپذیرید به عنوان تشکر از شما جهت تلاشهای ارزشمندتان در زمینه توجه کردن به نیازمندیهای فقرا.

The verb Appreciate is also pretty common among native speakers when thanking people استفاده از فعل قدردانی کردن هم در بین گویشوران بومی خیلی مرسوم میباشد در هنگام تشکر کردن از افراد I really appreciate your informative thesis من از شما قدردانی مینمایم به جهت پایان نامه پر از معلومات تان The letter of acknowledgement serves as a sign of appreciation تقدیرنامه به عنوان نشانی از تشکر و تقدیر میباشد The most formal way of thanking people is via using the adjective Obliged رسمی ترین حالت تشکر از افراد با استفاده از صفت مرهون محبت میباشد We are truly obliged to you for your great assistance ما مرهون محبتهای شما هستیم به جهت یاری بزرگتان.

In informal contexts however, the expression I owe you one! is used a lot by people and it appears in novels too در کتابهای رمان و همچنین گفتگوهای غیر رسمی, از عبارت من به شما مدیونم هم توسط بسیاری از افراد استفاده میشود Other variations of the phrases and expressions mentioned in this article are also common to use like I am thankful to you for helping me out تغییرات و حالتهای دیگری هم از عبارات و اصطلاحاتی که در این مقاله به آنها اشاره شد استفاده میشوند مانند: من خیلی سپاسگزارم از شما به خاطر کمک بزرگی که به من کردید When speaking informally with others, you may notice the use of Thanks a million/bunch as well در هنگام گفتگوهای غیر رسمی با دیگران ممکن است متوجه استفاده از این عبارتها هم بشوید خیلی ممنون / دست شما درد نکند Thank you so/very much also is on the list of common expressions to thank others عبارت خیلی از شما متشکرم هم در لیست عبارتهای مرسوم جهت تشکر از دیگران قرار دارد.