پرسشهائی درباره افعال بودن و انجام دادن

شباهتها و تفاوتهای ظاهری در بین اجزاء گرامری به صفتها و قیدها و ضمائر محدود نشده و این مساله حتی میتواند فعلهای کمکی و حالتی را هم شامل شود. به عنوان مثال دو فعلی که تقریبا همه ما با آنها به خوبی از زمان دبیرستان و کنکور آشنا هستیم انجام دادن و بودن هستند که در موقع سوال پرسیدن ممکن است قدری با تردید و شک به آنها نگریسته و دقیقا نتوانیم فعل صحیح را انتخاب کنیم. این مساله در زمانهای گذشته و ساختارهای پیچیده میتواند قدری مشکل ساز تر هم بشود. تصور کنید در گپ و گفتگوهای روزمره با جهانگردانی که از دیگر مناطق به کشورمان سفر میکنند در عرض فقط چندین ثانیه قصد پرسش و پاسخ با استفاده از چنین افعال کمکی و پرکاربرد ولی در عین حال با جزئیات را دارید.

In this essay, we will have a glimpse at the auxiliary verbs of Be and Do در این مقاله نگاهی خواهیم انداخت به دو فعل کمکی بودن و انجام دادن Many students make mistakes when it comes to asking questions and they are hesitant about the proper auxiliary verb to choose خیلی از دانشجویان در هنگام سوال پرسیدن دچار اشتباه میشوند و مردد هستند درمورد انتخاب صحیح فعل کمکی Do you like to learn further about these two verbs آیا شما علاقمند به یادگیری بیشتر درمورد این دو فعل هستید؟ Did you notice that the verb Do has been used in this question as well آیا متوجه شدید که درمورد همین پرسش هم از فعل Do استفاده شده است؟ Do and Be are both helping verbs which help make questions or negative statements with main verbs in paragraphs and sentences

افعال کمکی بودن Be و انجام دادن Do استفاده میشوند تا عبارات پرسشی و منفی به همراه افعال اصلی ساخته شوند Let’s begin our main topic with analysis of the helping verb Do موضوع خود را با فعل کمکی انجام دادن Do آغاز میکنیم The verb Do is used to make questions in the simple present tense, where the main verb does not change از فعل Do استفاده میشود تا در زمان حال ساده پرسش انجام شود, که در اینصورت فعل اصلی تغییری نمیکند Where do you want to park your car کجا قصد دارید تا خودرو خود را پارک کنید؟ Here, the main verb is park در اینجا فعل اصلی پارک کردن است The past tense of the auxiliary verb Do is also used a lot to ask questions pertaining to the past tense and in that form, the verb changes into Did as in the following question

از زمان گذشته فعل کمکی Do خیلی استفاده میشود در ارتباط با پرسش درباره زمان ماضی و در این حالت تغییر فعل بصورت Did میباشد که در مثال زیر نیز به آن اشاره شده است Did you lock up when we left the apartment آیا پس از خروج ما از آپارتمان درب را قفل کردید؟ Here Lock Up is the main verb در اینجا قفل کردن فعل اصلی میباشد Both the verb Do and Did are coupled with the negative ending Not in a question or statement in both present and past tenses هر دو فعل Do و Did میتوانند در ترکیب با کلمه Not در انتها در عبارات یا پرسشها چه زمان حال و چه زمان گذشته مورد استفاده قرار گیرند Why don’t you turn on the TV چرا تلویزیون را روشن نمیکنید؟ Why didn’t you call me last night چرا دیشب به من تلفن نزدید؟

As stated earlier, the auxiliary verb Be is also used in grammar contexts and it appears in questions, negative statements, present/past continuous tenses too همانگونه که قبلا ذکر شد, فعل کمکی Be همچنین در متون گرامری بصورتهای زیر استفاده میشود: پرسشها, عبارات منفی, حال و گذشته استمراری Via adding the letters ing to the end of the main verb and a matching form of the auxiliary verb Be, the continuous form is built حالت استمراری در صورتی ساخته میشود که حروف ing به انتهای فعل اصلی اضافه شده و نوع مناسب و هماهنگ فعل کمکی Be هم استفاده شود It is also possible to make negative questions همچنین ممکن است تا سوالات منفی ساخت Are/Aren’t you going to buy that car آیا شما قصد دارید/ندارید تا آن خودرو را بخرید؟ What was he doing when the phone rang وقتیکه تلفن زنگ زد او مشغول انجام چه کاری بود؟