مترادفهای فواصل کم از قبیل نزدیک و جنب و کنار

در بسیاری از کتابهای آموزشی که حاوی نکاتی برای دانشجویان بین المللی میباشند میتوان بحثهای آشنای مربوط به فواصل بین ساختمانها و همچنین آدرسها با جرئیات تکمیلی شامل تصاویر پیدا کرد و مهم است تا از بین کلماتی همچون در کنار و جنب و پهلوی ساختمانها بهترین را در همگام جمله سازی و مکالمه مورد استفاده قرار داد. مثلا اگر از شما پرسیده شود که یک کتابخانه در کنار مدرسه میباشد و فاصله ای بین آنها نیست از کدامیک از لغات و واژگانی استفاده میکنید که در ذهن شما وجود دارند؟ مثلا خیلی از ما از لغت غیر رسمی بغل چیزی یا ساختمان یا آدرس استفاده میکنیم. مثلا میگوئیم درب کتابخانه بغل یا چسبیده به درب پارکینگ یا شیشه ها میباشد و دقت به این نکات در گفتگو بسیار مهم است.

Description of physical distances can happen when engaging in a small talk with others and the adjectives Close and Near are used a lot by people توصیف فواصل فیزیکی ممکن است در هنگام انجام گپ و گفت کوتاه روی دهد و صفتهای نزدیک و پهلو و در جنب توسط بسیاری از افراد مورد استفاده قرار میگیرند The swimming pools’s pretty close استخر شنا خیلی نزدیک است The library is near کتابخانه نزدیک میباشد From the aspect of distance, both sentences are meaningful and grammatically correct از نظر مسافت هر دو جمله بامفهوم و از لحاظ گرامی صحیح میباشند But you may wonder which term is more appropriate in terms of describing other kinds of distances ولی ممکن است شما پرسش کنید که کدامیک از لغات در هنگام توصیف دیگر انواع فواصل مناسبتر است.

As an example, when studying a psychological book, the author usually employs the adjective Close instead of Near when referring to some abstract ideas, qualities and human relationships به عنوان مثال, در هنگام مطالعه یک کتاب روانشناسی, مولف عموما از صفت Close بجای Near استفاده میکند در هنگام اشاره به برخی ایده های انتزاعی و مشخصات و روابط انسانی Close friends and colleagues usually are constantly in touch with each other via phone and online programs or in person دوستان و همکاران نزدیک و صمیمی معمولا دائما با یکدیگر در تماس هستند از طریق تلفن یا برنامه های برخط یا بصورت حضوری In other words, distances aside, close friends are emotionally connected به عبارت دیگر, در کنار مساله فاصله ها, دوستان صمیمی از لحاظ عاطفی با یکدیگر نزدیک میباشند.

In another example, suppose you read the following sentence در مثالی دیگر تصور کنید که به جمله زیر برمیخورید My colleague and I live in the same neighborhood but to tell the truth, we are not close من و همکارم در یک محله زندگی میکنیم ولی راستش را بخواهید خیلی با هم صمیمی نیستیم So the speaker and the other individual being talked about are not emotionally connected بنابراین فرد گوینده و شخص دیگر که درباره وی صحبت میشود از لحاظ عاطفی با هم صمیمی و نزدیک نیستند Another application of the adjective Near is similar to the adverb nearly, or almost کاربرد دیگر صفت نزدیک Near شبیه به مفهوم قید تقریبا و حدودا میباشد My project is near finish پروژه من تقریبا تکمیل است.

The adjective Near is also widely used when referring to a time span not in the distant future and close to the present صفت نزدیک Near همچنین بسیار پرکاربرد میباشد در زمینه اشاره به زمانی در آینده نزدیک و نه خیلی دور از الان In the near future, human beings may build hotels on other planets این امکان وجود دارد که بشر در آینده نزدیک بر روی دیگر سیاره ها هتل بسازد The adjective Near also appears in contexts where the impression is pretty close to happening but missing something صفت نزدیک Near همچنین در متونی کاربرد دارد که مفهوم این است که چیزی تقریبا نزدیک بود روی دهد ولی به دلیل فقدان یا کمبود اتفاق نیفتاد The team players were awesome and it was just a near win but they lost the match بازیکنان تیم عالی بودند و تقریبا داشتند پیروز میشدند ولی بازی را واگذار کردند When referring to the distance which is not far, both the adjectives Close and Near can be used, but Near does not require the preposition To در هنگام اشاره به فواصل نزدیک, هر دو صفت Close و Near به معنی نزدیک کاربرد دارند ولی صفت Near به حرف اضافه To نیاز ندارد The train station is near (close to) the park ایستگاه قطار نزدیک پارک است.