چه خبر و اوضاع و احوال چطور است

میتوان از این گونه عبارات و پرسشها بسیار زیاد در مکالمات روزمره با دیگران استفاده کرد و تقریبا همه ما با این نوع ساختارها آشنا هستیم و میتوان اظهار داشت در اکثر کلاسها از این نوع عبارات به وفور جهت تقویت مهارتهای کلامی در بین دانشجویان استفاده میشود. حالا یکی از آن پرسشهای گرامری مطرح میشود و آن نحوه و نوع انتخاب کلمه و عبارت صحیح و متناسب با متن و محتوای رسمی یا غیر رسمی میباشد چون این مورد در مواردی همچون درک مطلب شفاهی و کتبی کاربرد دارد. از آن طرف, نوع پاسخی که به این نوع سوالات داده میشود نیز میتواند تاثیر گذار باشد. با استفاده گسترده از فضای مجازی و رسانه های اجتماعی, این روزها حتی انواع جدیدتری از این نوع احوال پرسیها استفاده میگردند.

When greeting others and doing small talk, or inquiring about current issues, three common expressions are used which are: What is going on? What’s up? How is it going در هنگام معاشرت و سلام و علیک با دیگران و صحبت و گفتگوی کوتاه, یا پرسش درباره کارهای جاری, میتوان از سه عبارت مرسوم استفاده کرد که عبارتند از: اوضاع و احوال چطور است؟ چه خبر؟ کارها چطور است؟ These sayings are used by native speakers a lot and it is critical to highlight the similarities and differences between them از این عبارات توسط گویشوران بومی بسیار استفاده میشود و مهم است تا به ذکر شباهتها و تفاوتهای بین آنها بپردازیم.

The first point is that these expressions are used when greeting familiar people نکته نخست این است که از این عبارات در هنگام برخورد با افرادی که آنها را میشناسیم استفاده میشود For example, when going shopping, you run into an old classmate or friend you have not seen for a while and you say: Hi, John. It’s good to see you again. What’s going on. Long time no see مثلا شما به خرید رفته اید و تصادفا با یک دوست یا همکلاسی قدیمی برخورد میکنید که مدتهاست وی را ندیده اید و سپس شما میگوئید: سلام, جان. چه خوب که شما را مجددا میبینم. چه خبر؟ مدتهای زیادی است که از شما خبری نیست The answer can be: I have been working and studying lately. Everything is fine. What’s up with you پاسخ میتواند این باشد: من اخیرا مشغول درس خواندن و کار بوده ام. همه چیز خوب است. اوضاع و احوال شما چطور است؟

As you can see in this short conversation, you are asking your old pal what he has been doing lately همانطور که در این مکالمه کوتاه مشاهده میکنید, شما از دوست قدیمی تان میپرسید که اخیرا چطور بوده است This is a general and broad type of question and is equivalent of saying: What’s new این یک پرسش کلی و عمومی میباشد و معال پرسیدن این است: جدیدا چه خبر؟ Another useful and similar expression to use in this regard is What’s going on and usually in contexts where the speaker is kind of impatient since something may have gone wrong عبارت مفید ومشابه دیگری که میتوان در همین ارتباط از آن استفاده کرد عبارتست از: چه خبر شده است؟ و هموما کاربرد آن در متونی است که گوینده قدری ناشکیبا و بی تحول است چون چیزی احتمالا خراب یا اشتباه شده است.

What’s going on here? How many times did I tell you not to touch my belongings اینجا چه خبره؟ چند دفعه به شما گفتم به وسایل من دست نزنید؟ On the other hand, in friendly greetings, the phrase How is it going is used a lot as part of talking when seeing a friend or relative از آنطرف, در معاشرتهای دوستانه, عبارت چه حال و احوال؟ خیلی استفاده میشود در هنگام صحبت با یکی از دوستان یا بستگان It can be used either as a direct question regarding something or a general phrase to start the talk میتوان از آن به عنوان پرسش مستقیم درباره چیزی یا شروع گفتگو از آن استفاده کرد When bumping into an old classmate, you may say: Hi, Jack. How are your parents doing وقتیکه با یکی از همکلاسیهای قدیمیتان تصادفی برخورد میکنید,  میتوانید بگوئید: سلام, جک. حال والدین شما چطور است؟ By the way, how is it going with your college essay راستی, چه خبر از پایان نامه دانشکده تان؟