پرسش درباره مشغول انجام چه کاری میباشید

سوالات روزمره را میتوان به عنوان بخش بزرگی از صحبتها, پرسشهائی که به نوعی از آنها استفاده میشود تا آغازگر انجام گپ و گفت و معاشرت با دیگران باشند و همچنین گذراندن اوقات در کنار دیگران در نظر گرفت و تقریبا برای همه ما روی داده است که هنگام گفتگو و هم فکری با دیگر همکلاسیها در دبیرستان و دانشکده از آنها درباره نحوه سپری کردن اوقات آزاد و فراغتشان پرسش نمائیم. طبیعتا در این موارد شاید چندان نیاز به پاسخگوئی دقیق به همراه تمام جزئیات نباشد و صرفا جهت ادامه جمله سازی از این نوع ساختار استفاده میشود. با نگاهی به گرامر میتوان به انتخاب صحیح کلمات و عبارات و همچنین جملاتی که جهت این متون و کاربردها مناسب باشند اقدام کرد و در این نوشته قصد بررسی این مطلب را داریم.

There are two questions that are used by a lot of native speakers and tourists all over the world and they actually are completely different from each other in terms of meaning and application دو پرسش وجود دارند که بسیار توسط گویشوران بومی و همچنین جهانگردان در همه دنیا مورد استفاده قرار میگیرند و کاربرد و معنا و مفهوم آنها با یکدیگر به کلی متفاوت میباشند What do you do شغل شما چیست؟ What are you doing مشغول انجام چه کاری هستید؟ Answering the question about difference between these two structures can help you better make sentences when interacting with others پاسخ دادن به تفاوت میان این دو ساختار میتواند به شما در جمله سازی بهتر هنگام معاشرت داشتن با دیگران کمک کند.

The first question relates to an individual’s career, whereas the second one pertains to the action and task an individual is performing at the moment of asking the question or in the near future سوال اول درباره شغل یک فرد میباشد درحالیکه پرسش دوم در ارتباط با کار و فعالیتی است که یک فرد در حال حاضر و لحظه پرسش و یا در آینده نزدیک به انجام میرساند So, when you are talking to someone who asks you: ‘What do you do?’  they are asking you tell them about the job you do for a living بنابراین در هنگام گفت و شنود با فردی که از شما میپرسد: شغل شما چیست What do you do شما به وی درباره حرفه ای که از آن طریق امرار معاش میکنید توضیح میدهید And a sample answer to that question can be: I work in an IT company و یک پاسخ نمونه به این پرسش میتواند این باشد: من در یک شرکت فن آوری ارتباطات کارمند هستم.

When it comes to asking questions about current activities that are ongoing, the second structure seems suitable ساختار دوم در زمانی مناسب به نظر میرسد که درباره امور جاری در حال حاضر پرسشی داشته باشیم So when a friend of yours calls and asks you over the phone ‘What are you doing now’ he/she does not inquire about your current job and career, but rather the sort of activity you are doing at that moment بنابراین هنگامیکه یکی از دوستان شما به شما تلفن میزند و پرسش میکند که: چه کاری دارید انجام میدهید؟ او از شما در زمینه حرفه و شغل تان پرسشی نداشته و بلکه از شما درباره کار و فعالیتی که در آن لحظه درحال انجام دادن آن بوده اید پرسش میکند And a sample answer to that question can be: I am making tea و یک پاسخ نمونه به آن سوال میتواند این باشد: دارم چای درست میکنم.

These two structures can also apply to the activities during a time period in the near future این دو ساختار همچنین کاربرد دارند در زمینه مدت و بازه زمانی انجام کارها در زمان آینده نزدیک What do you do on Mondays دوشنبه ها چه کاری انجام میدهید؟ On Mondays, I go for a run in the park دوشنبه ها برای دویدن به پارک میروم So again in this question the inquiry is not about the job but the activity at a time and date پس باز هم در این پرسش سوال درباره کار و حرفه نبوده و در ارتباط با فعالیت در یک زمان و تاریخ میباشد We can also add a time period to the question “What are you doing” to make it more specific related to a precise time in the near future همچنین میتوانیم به پرسش: در حال انجام چه کاری هستید یک بازه زمانی ویژه اضافه کنیم تا درباره انجام یک فعالیت در زمانی دقیق در آینده نزدیک پرسش کنیم What are you doing after lunch today امروز بعد از ناهار برنامه ای / کاری دارید؟ I am actually thinking of taking my car to the garage for repair راستش داشتم فکر میکردم که ماشینم را به تعمیرگاه ببرم.