پاسخهای البته و قطعا و حتما رسمی و غیر رسمی

چنانچه جواب و پاسخ ما به سوالی که طرف مقابل از ما میپرسد مثبت باشد میتوان به طرق مختلفی کلمات و عبارات را در کنار هم چید تا مفهوم و معنا به خوبی به مخاطب منتقل شود ولی برخی اوقات بسته به اینکه متن و محتوای سخن مورد نظر رسمی یا غیر رسمی است میشود اقدام به انتخاب کلمات مناسب نمود. به عنوان مثال در نامه نگاریهای رسمی با کارمندان پذیرش دانشگاهها و اساتید بهتر است تا اقدام به انتخاب و گزینش عبارات و اصطلاحاتی کنیم که مربوط به محیط آکادمیک هستند. طبیعتا در مواجهه با دوستان که نیازمند جملات و لغات دوستانه و غیر رسمی میباشد برای ابراز اطمینان و قطعیت میتوان از کلمات معمولی تری استفاده کرد که برای محاوره و گفت و شنودهای روزمره مناسب هستند.

Many people when answering a question asserting they are sure about a subject use words and expressions like Certainly and Of Course but they seem a bit different from each other in context and from grammar aspects بسیاری از مردم در هنگام پاسخ دادن به یک پرسش درباره موضوعی که از آن مطمئن هستند از عبارات و کلماتی همچون قطعا و البته استفاده میکنند ولی این دو به نظر در متون و از نظر گرامر با یکدیگر متفاوت میباشند Despite similarities between the two responses, their difference emanates from the way they are used and with whom علیرغم شباهتهای بین این دو پاسخ, اختلاف بین آنها نشات میگیرد از نحوه کاربرد آنها و اینکه در مواجهه با چه فردی استفاده میشوند.

By definition, when you are absolutely sure about an issue, you can use Certainly when replying از نظر معنا و مفهوم, در هنگام قطعیت شما درباره موضوعی, میتوانید از کلمه قطعا در هنگام پاسخ دادن بهره گیرید The word Certainly seems appropriate for formal, and official-sounding contexts or atmospheres and it definitely seems more so compared with Of Course which is more informal socially and among people کلمه قطعا بیشتر رسمی و مناسب جهت امور و محتوا یا فضای اداری است و بطور یقین از البته Of Course رسمی تر میباشد که عبارت دوم – Of Course – برای کاربردهای اجتماعی بین مردم غیر رسمی تر است As an example, your office manager asks you about a financial report you were supposed to submit مثلا رئیس اداره از شما درباره گزارش مالی که قرار بود تحویل دهید پرسش میکند.

Do you think you will be able to finish and send in the annual report by next month? Yes, Sir. Certainly. It will be ready by then آیا شما تصور میکنید که تا ماه آینده بتوانید گزارش سالانه را تکمیل و ارسال کنید؟ بله, آقا. قطعا تا آن وقت آماده خواهد شد So here, you have do doubt that the report will be ready before the deadline بنابراین در اینجا, شما شکی ندارید که گزارش قبل از ملات آماده خواهد بود Now let’s shift our attention to the term Of Course which is defined as giving permission or saying yes and agreeing with something in a way showing that you are certain about the topic but the context is in fact informal حالا توجه خود را به سمت عبارت البته Of Course معطوف میکنیم که کاربرد آن اجازه دادن یا گفتن آری و موافقت با چیزی میباشد و اینکه شما درباره محتوا و متن و موضوع اطمینان دارید و کاربرد آن در حقیقت غیر رسمی است.

You are very likely to choose the phrase Of Course when speaking with friends and family members به احتمال زیاد شما در هنگام گفتگو با دوستان و اعضاء خانواده از عبارت البته Of Course استفاده میکنید Do you want to go shopping with me tomorrow? Of course, it sounds fun آیا مایل هستید با هم فردا به خرید برویم؟ البته, به نظر خوش میگذرد Since we are now referring to the informal context, we can choose Sure as response too از آنجائیکه اکنون درحال اشاره به محتوای غیر رسمی هستیم میتوانیم از Sure هم به عنوان پاسخ استفاده کنیم In response to the previous question, we can answer: Sure, that would be great در پاسخ به سوال قبلی میتوانیم پاسخ دهیم: حتما, پیشنهاد عالی است Last but not least, in many contexts the phrase All Right seems suitable when we agree with what being said, although we may not feel that happy about it نکته مهمی که در انتها عرض میشود, در خیلی از متون از عبارت بسیار خوب All Right استفاده میشود, گرچه کاربرد آن نشاندهنده این است که علیرغم موافقت ما با آنچه که گفته شده, چندان هم بابت آن خوشحال نیستیم Can you help me with my homework? All right, but I only have thirty minutes of time for that آیا میتوانید به من در انجام تکالیفم کمک کنید؟ بسیار خوب, اما من فقط نیمساعت برای آن وقت دارم It is also acceptable to use OK in such informal, everyday contexts همچنین میتوان از OK در این متون غیر رسمی و روزمره استفاده کرد.