حال شما چطور است و چه احساسی دارید

در نگاه اول پاسخ شما به دو پرسشی که در تیتر و عنوان نوشته امروز مطرح شده است چیست و چه حدسی میتوانید از متن و محتوائی که در آن از چنین پرسشهائی استفاده شده اند دارید؟ آیا بایستی تا سریعا به جواب دادن اقدام نمود یا اینکه تکنیک بهتر در هنگام گفت و شنود با دیگران و در مواجهه با پرسشهائی روزمره از قبیل اینها نخست ارزیابی موقعیت و لغات و اصطلاحات و سپس ارائه پاسخ مناسب میباشد؟ اگر فردی درباره حال ما بپرسد آیا درواقع قصد ادامه سخن و معاشرت را دارد یا اینکه صرفا به قول معروف یک کلیشه را استفاده کرده است و ما نیز بهتر است تا به اختصار به وی پاسخ گوئیم؟ سوال پرسیدن درباره احساسات در ارتباط با یک تجربه و رویداد چه تفاوتی با احوال پرسی دوستانه دارد؟

Two expressions that are common when speaking are: How do you feel? And How are you? but are they exactly the same in terms of meaning and context دو عبارتی که کاربرد آنها در مکالمه مرسوم میباشد عبارتند از: چه احساسی دارید و حالتان چطور است اما آیا این دو دقیقا از لحاظ معنا و محتوا مانند یکدیگر میباشند؟ The literary point in this case is paying attention to the person asking it as well as the one answering the inquiry نکته ادبی در اینجا دقت به این مطلب است که شخصی که این پرسش را مطرح میکند و فردی که به آن پاسخ میدهد چه کسانی هستند Also, answering this question relates to how well people know each other همچنین, پاسخ به این پرسش به این هم ارتباط دارد که مردم چه قدر یکدیگر را میشناسند.

When speaking with a friend of yours, using the expression How do you feel is quite OK and it is just a personal question about how you are feeling right now در هنگام گفتگو با یکی از دوستانتان استفاده از عبارت چه احساسی دارید کاملا قابل قبول میباشد و پرسشی شخصی است درباره اینکه حس و حال شما الان چگونه است So, when someone you know is discharged from hospital, using this structure is very appropriate بنابراین چنانچه فردی که وی را میشناسید به تازگی از بیمارستان مرخص شده است, استفاده از این ساختار بسیار مناسب است The same question can be proper when asking someone how they feel physically and emotionally, especially in promising / difficult situations همین پرسش را میتوان به شایستگی از لحاظ جسمی یا روحی عاطفی از فردی پرسید که مخصوصا در شرایط نویدبخش / دشواری قرار دارد.

How does it feel to be a movie star ستاره سینما بودن چه احساسی دارد؟ When asking someone how they feel over a period of time, it is OK to add ing to the verb Feel در هنگام پرسش از فردی درباره حال و احساسش در یک بازه زمانی میتوان به فعل Feel حالت استمراری / اسم مصدر ing اضافه کرد How are you feeling these days since you failed the exam پس از مردودی در امتحان, این روزها حال و هوای شما چطور است؟ How have you been feeling recently اخیرا حالتان چطور بوده است In friendly/informal/casual conversations, the structure can be used to ask others about their opinion/suggestion on something در مکالمات غیر رسمی/دوستانه/روزمره میتوان همچنین از این الگو استفاده کرد تا نظر و پیشنهاد دیگران را درباره چیزی جویا شد.

How do you feel about eating pizza today at that restaurant نظر شما چیست که امروز در آن رستوران با هم پیتزا بخوریم؟ The phrase, how are you is also appropriate in all kinds of situations and even among friends it is common to choose but its application in context seems to be broader and usually relevant to a specific situation and matter عبارت How are you / حالتان چطور است بسیار پرکاربرد میباشد تقریبا در همه حالتها و محتوای متون و حتی در بین دوستان ولی کاربرد آن قدری وسیعتر و عموما مرتبط با یک موضوع و مساله به خصوص میباشد I haven’t seen you for ages, how are you مدت مدیدی است که شما را ندیده ام, حالتان چطور است؟ When meeting and greeting others for the first time and in formal occasions, using this expression is also very polite and appropriate در هنگام ملاقات و معاشرت با دیگران برای نخستین بار, کاربرد این عبارت همچنین خیلی رسمی و مودبانه و مناسب میباشد Nice to meet you, Sir/Madam. How are you از آشنائی با شما خوشحالم آقا/خانم. حالتان چطور است؟