اصطلاحات و لغات مرتبط با فیلم و سینما

در بسیاری از کتابهای آموزشی که حاوی فصلهای متنوعی درباره موضوعاتی چون سلام و علیک و معاشرتهای روزانه بین گویشوران و جهانگردان میباشند میتوان به مطالبی هم رسید که در ارتباط هستند با دنیای فیلم و سینما و مسلما با دانستن این عبارات میتوان بهتر در صحبتها و نوشتارهای روزمره با دیگران مشغول شد و با آنها به تبادل نظر پرداخت. آیا شما هم تاکنون در کلاسهای توضیح گرامر و در هنگام انجام تکالیف شفاهی و کتبی با این چنین موارد برخورده اید که موضوعات آن جلسه مرتبط بوده اند با بحث امروز ما یعنی فیلم و سینما و عبارات مربوط به آنها؟ آیا تاکنون مقاله یا ستون روزنامه یا مطالبی در دنیای فضای مجازی و رسانه های اجتماعی در زمینه کارگردان, تهیه کننده, فیلمنامه و دیگر موارد خوانده اید؟

Sure there are plenty of useful, everyday expressions and statements we can use in our speech and writing when it comes to referring to the events in the world of movies, art, and the cinema قطعا عبارات و اصطلاحات مفید روزمره زیادی وجود دارند در هنگام اشاره به دنیای هنر, فیلم و سینما که میتوانیم از آنها در نوشته ها و گفتارهای روزانه خود استفاده کنیم Do you think there is any difference between the words Movie and Film آیا به عقیده شما بین دو کلمه Film / Movie که هردو به معنی فیلم ترجمه شده اند تفاوتی وجود دارد؟ For instance can we write an article about movies or compose a commentary about a film مثلا آیا میتوانیم مقاله ای بنویسیم درباره یک فیلم Movie یا اینکه نقدی نگارش کنیم در ارتباط با یک فیلم Film

They actually are synonyms but based on context, they can have other interpretations too آنها درواقع مترادف میباشند ولی بسته به محتوای متن میتوانند تفسیرهای دیگری نیز داشته باشند For example in some countries, native speakers would choose mostly one of them مثلا در برخی کشورها گویشوران بومی عمدتا یکی از آنها را انتخاب میکنند While discussing the term Film, we might intend to refer to the equipment used by photographers to take pictures but in other cases when talking about the film we watch in cinema / movie theater it actually means movie as we are familiar with در همگام بررسی کلمه فیلم Film ممکن است منظور ما لوازمی باشد که عکاسان از آنها استفاده میکنند جهت تصویربرداری ولی در موارد دیگر در هنگام صحبت درباره فیلمی که در سالن سینما آنرا تماشا میکنیم معنا و مفهوم لغت Film مانند کلمه Movie میباشد که ما با آن آشنا هستیم.

It is possible to use the word Film as a verb in context as well این امکان وجود دارد تا از کلمه Film در متن به عنوان فعل هم استفاده کرد The director is going to film the progress in the museum کارگردان قصد دارد تا از پیشرفت در موزه فیلمبرداری کند The word Movie, on the other hand is a noun and in effect, is an abbreviation for  words Moving Pictures کلمه فیلم Movie از طرف دیگر یک اسم میباشد و درحقیقت خلاصه کلمات Moving Pictures تصاویر متحرک است Telling a story and narrating an event using Movies / Films which are actual recordings of sequence of moving pictures and frames would be possible بازگو کردن یک داستان یا روایت یک رویداد از طریق استفاده از فیلم که درواقع توالی و تکرار و تعدادی از تصاویر و فریمهای درحال حرکت است ممکن میباشد.

Would you like to go to the movies / movie theater دوست دارید که به سینما برویم؟ Interestingly, professional folks who actually work in the movie industry like directors, producers, script writers, and special/sound effects staff almost always prefer to use the word Film rather than its equivalent Movie نکته جالب این است که افراد حرفه ای که درواقع در صنعت سینما کار میکنند از قبیل کارگردانها, تهیه کنندگان, نویسندگان فیلمنامه و کارمندان بخش جلوه های ویژه و صوتی تقریبا همیشه ترجیح میدهند تا از کلمه فیلم Film بجای معادل آن Movie استفاده کنند It is also worth mentioning that the passive tense structure is preferred over active sentence when reporting that a movie is directed by someone همچنین شایان ذکر است که عموما ترجیح داده میشود تا از ساختار زمان مجهول استفاده شود بجای جمله معلوم در هنگامیکه گزارش داده میشود یک فیلم توسط فردی کارگردانی شده است.