منتظر ماندن و در انتظار بودن

کاربرد حروف اضافه و همچنین مفعول در جملات را میتوان در هنگام بررسی معنای افعال منتظر ماندن و در انتظار بودن به خوبی توضیح داد و اختلافات بین آنها را بیان نمود. همچنین از لحاظ رسمی یا غیر رسمی بودن میشود شباهتها و تفاوتهای بین افعال مورد ذکر را برشمرد. در عین حال, از منظر سوم هم میشود به لیست اختلافات بین این دو فعل مورد جدیدی افزود و آن هم اسم و فعل بودن میباشد. در هنگام صحبت کردن و همچنین نگارش متون و مقالاتی مانند پایان نامه یا سابقه مشاغل برای مصاحبه بهتر است تا به این موارد توجه کافی مبذول داشت. همانگونه که در مثالهای این صفحه اشاره خواهیم داشت از لحاظ ادبی هم در متون انتظار کشیدن نسبتا طولانی و کوتاه هم این فعلها با یکدیگر تفاوت دارند.

While reading a compelling novel, you may find expressions like Await and Wait For and may wonder how different they are در هنگام خواندن یک رمان جذاب ممکن است شما با عباراتی برخورد کنید شامل منتظر ماندن و در انتظار بودن و شاید از خود بپرسید که آنها چه تفاوتی با یکدیگر دارند Today we are going to offer you an easy explanation about their differences امروز قصد داریم تا به شما توضیح آسانی درباره تفاوتهای آنها ارائه دهیم To begin with, the verbs both convey the same basic impression but their application is different در ابتدا, این افعال منتقل کننده مفهوم پایه یکسانی میباشند ولی کاربرد آنها با یکدیگر تفاوت دارد The word Wait can act as a noun and a verb in context کلمه Wait منتطر ماندن هم میتواند در متن به عنوان اسم و هم فعل عمل کند.

A dictionary definition of it is like staying in a position and location until an anticipated event takes place as explained in the example below معنای لغتنامه آن عبارتست از ماندن در یک مکان و نقطه در انتظار روی دادن یک اتفاق که در مثال زیر هم به آن اشاره شده است Correspondents are waiting for the member of parliament for interview خبرنگاران در انتظار نماینده مجلس برای مصاحبه میباشند If you want an autograph of the author, please stand in line چنانچه شما امضاء مولف را میخواهید لطفا در صف بایستید If the verb Wait if followed by another verb, it is joined with the preposition To چنانچه پس از فعل منتظر ماندن Wait فعل دیگری قرار گیرد حرف اضافه To را در کنار آن استفاده میکنیم Everyone is waiting to see the team members همه در انتظار دیدن اعضاء تیم میباشند.

We can use the word Wait as a noun in paragraphs, referring to the actual act or timing of waiting همچنین میتوانیم از کلمه Wait صبر به عنوان اسم در پاراگرافها استفاده کنیم, درواقع با اشاره به عمل یا زمان صبرکردن After a short wait, I bought the ticket پس از یک انتظار کوتاه, بلیط را خریدم Now let’s have a glimpse at the verb Await حالا به اتفاق هم نگاهی می اندازیم به فعل Await در انتظار بودن The initial point is that there is no noun form for the verb Await and so, it always requires an object in sentences نکته نخست این است که برای فعل در انتظار بودن Await حالت اسم وجود ندارد و همیشه به مفعول در جملات نیاز است As it’s obvious, it is the academic and formal equivalent of the verb Wait For همانطور که واضح میباشد, آن معادل آکادمیک و رسمی فعل منتظر بودن Wait For میباشد.

The head of the department awaits my office report رئیس بخش منتظر گزارش اداری من میباشد My friend is waiting for my phone call دوستم منتظر تماس تلفنی من میباشد In literary and contextual manner, the verb Await is used when waiting for something expected to arrive or happen but not immediately, so patience is advised and required in such cases در مفاهیم اداری و متنی, فعل در انتظار بودن Await در زمانی استفاده میشود که انتظار ورود یا وقوع چیزی میرود, البته نه بلافاصله, بنابراین در این مواقع صبر و شکیبائی توصیه شده و مورد نیاز است The press awaits the minister’s report on budget مطبوعات در انتظار گزارش وزیر درباره بودجه میباشند The poet awaits an inspiration for his/her new book title  در چنین مواردی, فعل انتظار کشیدن Expect میتواند مترادف خوبی باشد In such cases, the verb Expect can be a good synonym