خواستن برای دانستن و پرسش از خود

برخی اوقات در هنگام صحبت کردن و یا حتی نوشتن با دوستان و دیگران از عباراتی استفاده میکنیم مانند اینکه داشتم فکر میکردم که و سپس ادامه عبارت یا اینکه میخواستم فلان موضوع را بدانم چونکه و غیره. با دانستن این نوع عبارات و اصطلاحات میتوان در سخنان و معاشرتها و همچنین کلاسهای عمومی و گروهی بحث آزاد قویتر و با دست پرتری شرکت کرد. درواقع با استفاده از این نوع ساختار گرامری و شروع و ادامه جمله از طرف مقابل درخواست میکنیم تا اطلاعات و جزئیات بیشتری را در اختیار ما قرار دهند. درواقع به ظاهر ما از خود پرسشی را مطرح میکنیم که جواب آنرا شاید فرد مقابل که مخاطب سخنان و نوشته های ما میباشد بداند و نکته جالب قراردادن نقطه و نه علامت سوال در انتهای جمله است.

Let’s take a look at the verb Wonder which is used a lot in speech به اتفاق هم نگاهی می اندازیم به فعل Wonder به معنی خواستن و پرسش جهت دانستن که در صحبت بسیار از آن استفاده میشود Defining how this verb is used seems a bit tricky as its application is kind of unlike the rest of other verbs and phrases توصیف کردن اینکه این فعل چگونه استفاده میشود قدری دشوار میباشد از آن روی که کاربرد آن قدری با دیگر افعال و عبارات متفاوت میباشد It is both kind of a question and wish هم به عنوان فعل و آرزو استفاده میشود As it is already clear, after questions we put question mark and so, all questions end in the same way and style and using punctuation and question mark at the end, the reader notices how different questions are from sentences and statements

همانگونه که از قبل معلوم میباشد, پس از سوالات علامت سوال قرار میگیرد و همه پرسشها به همین صورت در انتهای آنها با استفاده از قوانین نگارش و املا علامت سوال قرار داده میشود تا خواننده فرق بین سوالات و جملات و عبارات را متوجه شود For example: Where do you live به عنوان مثال:شما کجا زندگی میکنید؟ So this is a question that begins with a Wh word and ends with a question mark بنابراین این یک پرسش با کلمه پرسشی Wh آغاز و با علامت سوال ? به انتها میرسد But when using the verb Wonder, a totally different kind of question is posed as it means asking oneself something and therefore the identity of the individual generally comes at the beginning of the sentence اما در هنگام استفاده از فعل Wonder سوال کاملا متفاوتی مطرح میشود و به این مفهوم است که فردی از خود پرسشی را مطرح مینماید و به این جهت عموما هویت فرد پرسش کننده در ابتدای جمله ذکر میگردد.

As an example, imagine you have not met or spoken with a friend of yours in months and one day you may ask yourself: I wonder where and how Martin is به عنوان مثال تصور کنید که شما ماههاست که با یکی از دوستان خود صحبت یا ملاقات نداشته اید و روزی از خود میپرسید: دلم میخواهد بدانم مارتین کجا و حالش چطور است The meaning of this expression is that you are asking yourself to imagine what has happened to a friend of yours since you too last spoke and met مفهوم این عبارت این است که شما از خود درخواست و پرسش برای تصور این مطلب را دارید که برای دوستتان چه روی داده است از آخرین باری که ملاقات و صحبت کردید From a pronunciation perspective, when stating this question, you are expected to raise your voice tone از جنبه تلفظ از شما انتظار میرود که در هنگام بیان این عبارت لحن صدای خود را بالا ببرید.

In writing, however, when noting it down, no question mark is needed اما در حین نگارش, احتیاجی به علامت سوال نیست In some contexts such as novels, you may find people wondering to themselves as they try to figure out what has happened در برخی متون از قبیل رمانها, ممکن است افراد را درحال پرسش و تفکر با خود پیدا کنید که در تلاش جهت درک آنچه روی داده است میباشند For example, the firm manager wondered how to boost sales مثلا مدیر شرکت می اندیشید که چگونه فروش را بالا ببرد Wh question words are also common to use in this structure در این ساختار استفاده از کلمات پرسشی Wh هم مرسوم میباشد He wondered who left the door open او میخواست که بداند چه کسی درب را بازگذاشته In such cases, the word coming immediately after the individual who actually wonders provides an explanation on the information they are eager to learn about در چنین مواردی, کلمه ای که بلافاصله پس از فردی که عمل پرسش برای دانستن را انجام میدهد ارائه کننده توضیح درباره اطلاعات و معلوماتی است که وی علاقمند به آگاه شدن از آنها میباشد I wonder where I put the car keys من میخواهم بدانم که سوئیچ خودرو را کجا گذاشتم.