سال دو هزار و بیست دشوار از جهت آموزش

سال دو هزار و بیست را که به تازگی پشت سر گذاشته ایم میتوان از منظر آموزشی دشوار برای معلمین و اساتید و جامعه علمی و همچنین برای دانشجویان و محصلین در سرتاسر جهان قلمداد کرد. به مرور از آغاز همه گیری بیماری ویروس کرونا در تقریبا تمام کشورهای جهان به مرور موسسات آموزشی شامل مدارس و دانشکده ها تعطیل شدند و کلاسهای آموزشی بصورت غیر حضوری و برخط یا همان آنلاین برگزار شدند. محصلین و معلمین از طریق رایانه ها و گوشیهای تلفن همراه هوشمند با یکدیگر در ارتباط بوده و به این صورت کلاسها و امور آموزشی به انجام رسیدند. ولی برخی مشکلات ریز و درشت هم در کشورهای جهان روی دادند و تجربه شدند از قبیل عدم دسترسی به اینترنت و لوازم تحصیلی نوین.

This can be stated that last year was difficult for teachers and learners as well as the overall academia میتوان این مطلب را ذکر کرد که سال گذشته برای دانش آموزان و معلمین و بطور کلی جامعه دانشگاهی سخت و دشوار بود The students worldwide eagerly wait for in-person learning and educational programs to restart دانش آموزان در سرتاسر جهان مشتاقانه منتظر آغاز مجدد برنامه های یادگیری حضوری میباشند In the year 2020, the Coronavirus pandemic gradually spread all over the globe and it sent millions of students and thousands of teachers home and forced universities and schools all around the world to move their classrooms online در سال 2020, بیماری همه گیر ویروس کرونا به مرور در همه جهان گسترش یافت و میلیونها دانش آموز و هزاران معلم را خانه نشین کرد و دانشگاهها و مدارس سرتاسر جهان مجبور به انتقال کلاسهای خود به فضای مجازی شدند.

Various issues and opinions have been stated by professional educational analysts worldwide as some observe the move to online learning as a valuable chance and opportunity to enhance higher education نظرات و عقاید متعددی بیان شده اند توسط افراد حرفه ای در حوزه آموزش و اینکه آنها این حرکت به سمت آموزش برخط را به عنوان فرصتی ارزشمند جهت ارتقاء سطح آموزش قلمداد میکنند Online learning has offered students more freedom and flexibility in terms of how, when, and where they learn their lessons آموزش آنلاین به دانش آموزان آزادی و انعطاف بیشتری داده است در زمینه اینکه چگونه, چه وقت, و کجا دروس خود را فرا میگیرند However, some critics argue that online education and learning can actually never replace in-person learning in such fields as healthcare, teaching, nursing, engineering and applied science

ولی برخی منتقدین ادعا میکنند که آموزش برخط درواقع هرگز نمیتواند جایگزینی باشد برای یادگیری حضوری در زمینه هائی همچون مراقبت و بهداشت, تعلیم, پرستاری, مهندسی و علوم کاربردی They point out that some fields of knowledge demand students gain hands-on experience about what it is that they are reading and learning about in their actual classrooms and in their opinion, online education cannot facilitate this phenomenon آنها این مطلب را بیان میکنند که در برخی رشته های علمی, دانشجویان نیاز به کسب تجربیات عملی دارند در زمینه مطالبی که در کلاسهای حقیقی درباره آنها مطالعه میکنند و به عقیده آنها کلاسهای آنلاین نمیتوانند در تسهیل این پدیده کمکی کنند Furthermore, the recent health crisis worldwide has made it difficult for international students to study and stay on their select universities campus abroad به علاوه, بحران جهانی اخیر سلامت اوضاع را برای دانشجویان بین المللی دشوار ساخته است تا در خارج از کشور و در پردیس و محیط دانشگاههای متخب خود اقامت داشته و به تحصیل بپردازند.

The pandemic condition has pushed more colleges internationally to develop online education شرایط بیماری همه گیر دانشگاههای بین المللی بیشتری را به سمت توسعه آموزش آنلاین سوق داده است But universities and schools need to adapt measures in order to make sure the students will not have poor online experiences ولی دانشگاهها و مدارس نیار دارند تا تدابیری اتخاذ کنند در زمینه اطمینان داشتن از اینکه محصلین تجربیات ضعیف آنلاین نداشته باشند Governments also are encouraged to help lessen the hardships for rural and disadvantaged students از دولتها هم درخواست میگردد تا به کاهش مشکلات دانش آموزان در مناطق دورافتاده و کم برخوردار کمک کنند One year on, some learners in low-income communities in many countries are still not equipped with proper tools for online education پس از گذشت یکسال, هنوز تعدادی از محصلین در جوامع با درآمد پائین در خیلی از کشورها هنوز شایسته به تجهیزات مناسب جهت آموزش آنلاین ندارند In a report, the UNESCO has reported that globally, around half of the learner’s have been able to take part in distance learning بر اساس گزارشی از یونسکو, بخش آموزشی علمی فرهنگی سازمان ملل متحد, در سطح جهان تقریبا نیمی از محصلین توانسته اند در دوره های یادگیری از راه دور شرکت داشته باشند.